Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Plattformsekonomin: EU-regler behövs för att säkerställa rättvis konkurrens ‎ och arbetstagarnas rättigheter  

Lokala och regionala ledare har uppmärksammat Nicolas Schmit, den nya kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, på att EU måste fastställa tydliga regler för plattformsekonomin för att garantera arbetstagarnas rättigheter och säkerställa lika villkor mellan ekonomisk verksamhet online och offline på den inre marknaden.

I två yttranden som Europeiska regionkommittén (ReK) antog i dag betonar kommittén att många av dagens EU-förordningar är förlegade i förhållande till de nya affärsmodeller som vuxit fram och de atypiska anställningsformer som är vanligt förekommande på digitala plattformar. T.ex. har e-handelsdirektivet , som trädde i kraft år 2000, gett upphov till en rad domstolsärenden kring företag som Uber och Airbnb.

I sitt tal i samband med Europeiska regionkommitténs plenarsession – vilket även var hans första offentliga framträdande i egenskap av kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter – konstaterade Nicolas Schmit att ”I den nya kommissionens agenda finns en strävan att ta itu med de fortgående utmaningar och möjligheter som det nya arbetslivet, globaliseringen, automatiseringen, digitaliseringen och den artificiella intelligensen för med sig, i förbindelse med vår omställning till en koldioxidneutral ekonomi. Vi måste se till att dessa omställningar gynnar alla européer, särskilt vad gäller sysselsättning och försörjning. Våra regionala regeringar och förvaltningar har en central roll när det handlar om att förverkliga denna gemensamma målsättning.”

Karl-Heinz Lambertz , ordförande för Europeiska regionkommittén, menade att ”sociala rättigheter måste bli en hjärtefråga inför EU:s framtid; samtidigt som vi omfamnar de tekniska förändringarna måste vi skydda människor. EU måste fastställa en tydlig plan där man ser till att förändringarna i våra industrier inte leder till ytterligare lönepolarisering och ökad ojämlikhet. Med rätt reglering erbjuder plattformsarbete en möjlighet att se till att alla drar nytta av digitaliseringen, så att ingen hamnar på efterkälken.”

De två yttrandena fokuserar på olika aspekter av delningsekonomi och plattformsarbete. I det första , som utarbetats av Dimitrios Birmpas (EL–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Egaleo, betonas vikten av ett omfattande regelverk på EU-nivå för att säkerställa socialt skydd och sociala rättigheter för plattformsarbetare mot metoder såsom avsiktlig felklassificering av arbetstagare från arbetsgivarnas sida i syfte att kringgå anställningsbestämmelser, skattemässiga skyldigheter och kollektivavtal.

”Plattformsarbetet för med sig en rad möjligheter på arbetsmarknaden eftersom det är lättillgängligt och flexibelt. Det är dock viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa anständiga arbetsvillkor för plattformsarbetarna. Den grundläggande arbets- och sociallagstiftningen måste utvidgas till att omfatta plattformsekonomin och dess arbetstagare, varav många är ungdomar. Med tanke på att den digitala ekonomin är gränsöverskridande till sin natur måste vi ta tag i de många olika regleringsproblem som uppstår kring plattformsarbete, t.ex. hur man fastställer att det föreligger ett anställningsförhållande”, påpekade föredraganden, som välkomnade kommissionsledamot Nicolas Schmits avsikt att ta itu med plattformsarbetarnas arbetsvillkor och otryggheten rörande nya anställningsformer.

I det andra yttrandet uppmanas EU att tydligt definiera statusen för plattformar inom delningsekonomin, utifrån den exakta grad av kontroll som plattformen utövar, för att klargöra frågan om vilka regler som gäller för deras verksamhet. Eftersom delningsekonomin suddar ut gränsen mellan privata och professionella aktörer bör begreppet ”tjänsteleverantör” förtydligas med hjälp av tröskelvärden inom hela EU. De nya EU-förordningarna bör också kräva att plattformarna ska förse de offentliga myndigheterna med nödvändiga uppgifter så att man ser till att reglerna följs och att leverantörer i delningsekonomin betalar sin skäliga andel av skatterna.

Föredraganden, Peter Florianschütz (AT–PES), ledamot av Wiens delstatsparlament och kommunfullmäktige, framhöll: ”Vi behöver tydliga och rättvisa regler i EU för digitala plattformar. Lagarna måste gälla för alla, och EU måste värna medborgarnas intressen i städer, samhällen och regioner. I nuläget har vi fler problem än lösningar, det handlar om alltifrån skattefrågor och kortfristig uthyrning inom bostadssektorn till svårigheter på området för rörlighet i städer och i det offentliga rummet. EU måste lyssna bättre på sina städer.”

I yttrandet uttrycks också oro över fragmenteringen av den inre marknaden, eftersom medlemsstater, regioner och städer har fastställt olika regler för marknadsaktörer inom delningsekonomin. ReK anser att harmoniserade regler skulle främja tillväxten i mindre företag inom delningsekonomin i motsats till de stora multinationella plattformarna, som är bättre rustade att hantera lagstiftningens komplexitet.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023