Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Pilotåtgärd för partnerskap för regional innovation: din region kan lämna in anmälan nu!  

Europeiska regionkommittén och det gemensamma forskningscentrumet (JRC) vid Europeiska kommissionen har publicerat en inbjudan att anmäla intresse för en ny pilotåtgärd för partnerskap för regional innovation. Pilotåtgärden kommer att omfatta upp till 24 europeiska deltagare (medlemsstater, regioner eller grupper av regioner) som känner sig motiverade att förändra sina ekonomier och samhällen och som är villiga att vidareutveckla sina strategiska politiska ramar för innovation, industriell utveckling, hållbarhetsomställningar och allmän ekonomisk och social utveckling. Sista anmälningsdag är den 25 april 2022.

Partnerskapen för regional innovation (PRI) är en kompletterande strategi som bygger på positiva erfarenheter av strategier för smart specialisering. Initiativet syftar till att förbättra samordningen och inriktningen av regional, nationell och europeisk forsknings- och innovationspolitik för att genomföra Europas gröna och digitala omställningar och ta itu med innovationsklyftan i EU.

Partnerskapen kommer att vara fast förankrade i EU:s politiska ram och stödja genomförandet av den europeiska gröna given , Horisont Europa , sammanhållningspolitiken och Next Generation EU . Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt verktyg och styrningsmekanismer som innefattar flera finansieringskällor och politiska åtgärder för att förstärka effekterna, och som kan bidra till att koppla samman regionala och nationella initiativ med EU-initiativ för den gröna och den digitala omställningen.

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas menar: ”De erfarenheter, kontakter, samarbeten och gemensamma intressen samt den sakkunskap som detta initiativ vill tillgängliggöra för lokala och regionala myndigheter runt om i EU kommer att hjälpa dem att framgångsrikt ta itu med de samhällsutmaningar som vi alla står inför i dag. På längre sikt kommer detta arbete att bidra till att locka behövliga investeringar och på ett enhetligt sätt koppla in alla relevanta politikområden och finansieringsinstrument.”

Elisa Ferreira , kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, framhåller: ”Främjande och spridning av innovation är avgörande för att lyckas i den gröna och den digitala omställningen.  Alla regioner har en innovationspotential som måste utnyttjas fullt ut för att ingen ska hamna på efterkälken. Vi behöver starka innovationspartnerskap som är förankrade i strategier för smart specialisering som är anpassade till varje områdes styrkor och svagheter och som integrerar olika finansiella medel och politikområden. Regionerna måste vara centrala aktörer i utformningen av Europas innovativa tillväxtmodell.”

Mariya Gabriel , kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, konstaterar: ”Starka kopplingar mellan innovationsaktörerna är grunden för blomstrande regionala innovationsekosystem. Partnerskapen för regional innovation kommer att utgöra en plattform där offentliga och privata aktörer kan investera i innovation och uppstartsföretag, en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle till fromma.  Partnerskapen kommer att integrera alla tillgängliga EU-instrument för att åstadkomma påtagliga effekter. Vi behöver innovatörer och investerare i alla regioner och länder. Partnerskapen för regional innovation kommer att koppla samman dem alla för att bygga upp ett verkligt alleuropeiskt innovationsekosystem.”

Deltagarna i pilotåtgärden förväntas, i nära samarbete med JRC och Europeiska regionkommittén, fastställa vilka områden de vill inrikta pilotåtgärden på. Det kan röra sig om socioekonomiska eller politiska utmaningar, särskilda ekonomiska sektorer och/eller politikområden eller instrument. Verksamheten inom ramen för pilotåtgärden kommer att anpassas till de områden som är av störst intresse för varje deltagare.

Sista anmälningsdag är den 25 april 2022 . Mer information och anvisningar om hur man ansöker finns i ordförande Apostolos Tzitzikostas brev med bilagor . De områden som väljs ut kommer att tillkännages i maj och ett officiellt lanseringsevenemang planeras till den 17 maj.

Kontaktperson:

SEDEC-utskottets sekretariat

sedec@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

”Kritisk signal” – EU:s nya innovationsagenda kräver en attitydförändring och effektiva åtgärder på lokal nivå
”Kritisk signal” – EU:s nya innovationsagenda kräver en attitydförändring och effektiva åtgärder på lokal nivå
01.12.2022