Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Emma Nohrén: EU behöver en havslag med tydliga mål för att förbättra den marina miljön  

I denna intervju svarar Emma Nohrén (SE–De gröna) på fem frågor om de lokala och regionala myndigheternas roll i att skydda den marina miljön. Hon är första vice ordförande för kommunstyrelsen i Lysekils kommun och föredragande för ett utkast till yttrande i vilket en ny EU-lag om haven med tydliga mål och delmål efterlyses för att minska havsföroreningarna och återställa de marina ekosystemen. Med rätt stöd kan de lokala och regionala myndigheterna genomföra nya åtgärder och projekt som bidrar till att rädda haven, samtidigt som arbetstillfällen skapas och ekonomin stimuleras. Varje år hamnar mellan 4,8 och 12,7 miljoner ton plast i havet, och 75 % av det marina skräpet i världens hav är plast.

Varför är våra hav viktiga för oss som EU-medborgare?

Haven och klimatet är två sidor av samma mynt. De är för evigt sammanlänkade och beroende av varandra. Haven reglerar vårt klimat och ger oss syre, livsmedel och många ekosystemtjänster. Den här balansen måste upprätthållas, annars kommer haven att börja motarbeta oss. Enligt forskare finns det exempelvis redan tecken på att Norra ishavet har börjat släppa ut mer växthusgaser än det fångar upp.

Naturen och haven är också viktiga för våra fritidsaktiviteter, vår hälsa och vårt psykiska välbefinnande. Pandemin med sina restriktioner har gjort oss mycket medvetna om detta. Kommuner och regioner i kustområdena erfar hur haven fungerar som magneter för både människor som vill leva vid havet och turister. Det är oerhört viktigt att värna haven och livet i haven, som faktiskt är kustområdenas huvudattraktioner.

Du är föredragande för ReK:s utkast till yttrande om lokala och regionala myndigheter som skyddar den marina miljön. Vilket är det viktigaste budskapet som du vill förmedla?

Vi måste agera nu! Vi har redan förlorat mycket värdefull tid och har ännu inte uppnått god miljöstatus , vilket innebär att vi måste använda de marina resurserna på ett hållbart sätt för att säkerställa att de även kommer kommande generationer till gagn.

EU:s lokala och regionala myndigheter har befogenheter inom viktiga områden som påverkar den marina miljön. I kommunerna och regionerna fattar vi beslut som rör transporter, turism, avloppsvatten- och dagvattenhantering och många andra områden, såsom avfallshantering, stads- och landsbygdsplanering och beviljande av bygglov och tillstånd för jordbruk och industriell produktion – som alla har en direkt inverkan på den marina miljön.

Även om de lokala och regionala myndigheterna har mycket goda möjligheter att skydda den marina miljön behöver vi utan tvekan mer stöd. Våra ekonomiska resurser är redan begränsade och det är mycket svårt att hitta ytterligare medel och att förvärva de personalresurser som krävs bara för att inleda arbetet. Därför föreslår vi att man inrättar en arbetsgrupp för biologisk mångfald i Europa, med en pool av projektledare som vi kan vända oss till och som kan stimulera oss och hjälpa oss att inleda lämpliga projekt.

Vad vill du säga till dem som menar att det här inte är något vi bör prioritera just nu?

Den här frågan borde ha blivit en prioritering för länge sedan. Vi har försummat havens tillstånd alltför länge. Dessutom har vi behandlat haven som en plats där alla sorters föroreningar kan dumpas, och vi blev först nyligen medvetna om problemets omfattning. Om vi inte agerar skyndsamt och med beslutsamhet kommer oåterkalleliga förändringar att ske. Detta är en utmaning eftersom de flesta negativa effekterna på haven uppstår under ytan, där de inte är synliga för det mänskliga ögat. Förlusten av biologisk mångfald är redan enorm, så vi måste skynda oss att agera innan det är för sent. Kommunerna och regionerna i kustområdena är väl medvetna om havens sanna värde, och om att det är mindre kostsamt att rädda ett hav som utsatts för stora påfrestningar än att återställa ett hav som förstörts.

Om du blev kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske i morgon, vad skulle du göra under din första vecka med avseende på den marina miljön?

Jag skulle be min personal att ta fram ett förslag till en ny förordning – en europeisk havslag. Du kanske undrar varför. Svaret är att vi redan har ramdirektivet om en marin strategi , den gemensamma fiskeripolitiken och annan lagstiftning, men vi saknar fortfarande en övergripande strategi och ett övergripande miljömål för våra hav! De flesta människor vet att vi måste begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader, men vad är målet när det gäller att rädda haven?

Det är viktigt att ha mätbara mål och tidsfrister. Havslagen skulle ange riktningen och sända en tydlig signal till samhället. Den skulle dessutom skapa den säkerhet och stabilitet som företagen behöver för att kunna investera i nya lösningar, så att EU kan gå i bräschen för den gröna omställning som står i centrum för den europeiska gröna given . Jag tror även att havslagen skulle öka den allmänna medvetenheten, engagera medborgarna och sätta EU på kartan vad gäller det viktiga globala arbetet med att skydda haven inom ramen för FN:s mål för hållbar utveckling .

Hur ser förhållandet mellan arbetet med att skydda den marina miljön och den europeiska gröna given ut?

Det är dags att ta nya tag och att agera på rätt sätt! Inom EU har vi de idéer, den teknik och den kunskap vi behöver för att ställa om till ett klimatneutralt Europa. EU:s klimatpolitik står i centrum för den europeiska gröna given, och klimatet kan som sagt inte regleras utan haven. Därför måste klimatlagen kompletteras med en havslag med mål och tidsfrister för att förbättra den marina miljön.

Åtgärder som måste vidtas för att rädda haven består i att återställa den biologiska mångfalden, minska föroreningarna och ställa om till en cirkulär ekonomi. Det handlar om viktiga områden i den europeiska gröna given. I dagsläget utnyttjas inte de EU-medel som avsätts för att förbättra den marina miljön fullt ut, men med rätt stöd kan de lokala och regionala myndigheterna genomföra åtgärder och projekt som kan bidra till att rädda haven, skapa arbetstillfällen och stimulera ekonomin, så att den kan återhämta sig från den ekonomiska och sociala kris som orsakats av covid-19-pandemin.

Vilka tre huvudprioriteringar bör alla kommuner och regioner i EU:s kustområden ha under de kommande fem till tio åren?

Det beror först och främst på var kommunerna och regionerna är belägna. I EU:s fyra havsområden står man inför olika problem. Några prioriterade åtgärder som vi bör överväga är emellertid följande:

Skydda kustnära livsmiljöer – möjliga åtgärder inbegriper att fastställa förvaltningsregler för marina skyddsområden inom tolvmilsgränsen, fastställa nya fiskeregler för dessa områden, minska båttrafiken, skapa tysta vikar, se över stadsplaneringen och se till att turismen är hållbar.

Minska mängden näringsämnen som hamnar i vattnet – möjliga åtgärder inbegriper att inleda en dialog med lokala jordbrukare med syftet att förändra jordbruksmetoder och minska användningen av gödselmedel, förbättra avloppsvattenreningen, samla och rena avloppsvatten i landsbygdsområden och anlägga våtmarker för att minska vattenavrinningen.

Minska skräpet, föroreningarna och undervattensbullret – möjliga åtgärder inbegriper att förbättra anläggningarna för avfall och avloppsvatten i hamnar, tillhandahålla el för fartyg i hamnar, leda om fartyg och inleda projekt med regioner i inlandet för att förhindra att floder och åar fylls med skräp och förorenas.

Bakgrund:

Utkastet till yttrande ”Lokala och regionala myndigheter som skyddar den marina miljön” behandlas i ReK:s arbetsgrupp om den gröna given på lokal nivå . Arbetsgruppen, som inrättades i juni 2020 och består av 13 lokala och regionala folkvalda företrädare , har som mål att säkerställa att EU:s kommuner och regioner är direkt delaktiga i utarbetandet, genomförandet och bedömningen av de många initiativen inom ramen för den europeiska gröna given, som är EU:s strategi för hållbar tillväxt med syftet att nå klimatneutralitet senast 2050.

”Single-use plastics and fishing gear. Reducing marine litter”. Briefing från Europaparlamentet (2019).

Pressansvarig: pressecdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/OCEAN-LAW-IMPROVE-MARINE-ENVIRONMENT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/OCEAN-LAW-IMPROVE-MARINE-ENVIRONMENT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/OCEAN-LAW-IMPROVE-MARINE-ENVIRONMENT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/OCEAN-LAW-IMPROVE-MARINE-ENVIRONMENT.ASPX

I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/OCEAN-LAW-IMPROVE-MARINE-ENVIRONMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023