Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionala och lokala ledare efterlyser en ny "giv för landsbygden" och ökade investeringar för att hjälpa landsbygdssamhällena ur krisen  

Europeiska regionkommittén (ReK) diskuterade hur återhämtningen i Europas landsbygdsområden kan främjas med Janusz Wojciechowski , kommissionsledamot med ansvar för jordbruk. Regionerna och städerna efterlyser en ”giv för landsbygden” för att fastställa mål och samordna den gemensamma jordbrukspolitiken, strukturfonderna och faciliteten för återhämtning och resiliens i syfte att övervinna krisen på landsbygden, stärka sammanhållningen, göra den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin miljövänligare, stödja lokala producenter och diversifiera tillväxtmöjligheterna i landsbygdssamhällena. Given för landsbygden bör också möjliggöra en inkluderande styrning som mobiliserar europeiska, nationella, regionala och lokala aktörer för att åstadkomma en hållbar återhämtning i Europas landsbygdsområden. Dessa punkter förstärktes i ett yttrande om ”En EU-strategi för ett uppsving för landsbygdsområdena” (en verklig efterlysning av en landsbygdsagenda), som fick stöd av ReK:s ledamöter.

Covid-19-pandemin har lagt till ytterligare en dimension till strävan efter ett uppsving på landsbygden i EU:s regioner och gjort den än mer angelägen. Områdena, städerna och byarna på landsbygden har drabbats hårt av den minskade efterfrågan på jordbruksprodukter i och med stängningen av barer och restauranger samt den upphörda turismen i EU. De har också varit mer sårbara eftersom de har begränsad tillgång till vårdcentraler, sjukhus och transporter samt dålig eller obefintlig tillgång till internet. Den digitala klyftan har särskilt påverkat utbildning och näringsliv.

Även en hård brexit riskerar att bli en våldsam smäll för många landsbygdsområden och kommer att bli förödande för landsbygdsområden såsom Leitrim, där ReK:s föredragande för ett uppsving för landsbygdsområdena, Enda Stenson, bor.

Denna kris gör att EU måste omvandla sin kommande långsiktiga vision för landsbygdsområden till en verklig ’giv för landsbygden’. Vi måste uppnå våra mål om att förbättra transporter, konnektivitet, hälso- och sjukvård samt utbildning, men också dem om att diversifiera landsbygdsekonomierna och främja en hållbar lokal jordbruksbaserad livsmedelsproduktion ”, sade Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas .

Janusz Wojciechowski , kommissionsledamot med ansvar för jordbruk, sade att ”alla politikområden och alla EU-fonder måste samverka för att uppnå målen i visionen för landsbygden och optimera samverkan och samstämmigheten mellan EU-medel och nationella medel. Ett av de viktiga målen för visionen är att hitta bättre och ändamålsenligare sätt att använda befintliga stödmekanismer för att tillgodose landsbygdsområdenas behov”.

Under debatten betonade ReK:s ledamöter behovet av en systematisk strategi genom antagandet av en verklig och konkret ”landsbygdsagenda”. Eftersom anslagen i den nya fleråriga budgetramen för den gemensamma jordbrukspolitiken är betydligt lägre än under den nuvarande programperioden är det ännu viktigare att säkerställa samstämmighet och harmonisering mellan Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och andra EU-fonder, såsom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden och Horisont Europa. Ökade investeringar är möjliga tack vare de aldrig tidigare skådade insatser som EU ska göra under det kommande årtiondet och genom att se till att landsbygdsutvecklingen beaktas i all relevant EU-politik. Dessa synergier skulle göra det möjligt för aktörer på landsbygden att bättre ta itu med övergripande frågor, förbättra samarbetet och förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Enda Stenson (IE–EA), ledamot av Leitrim County Council och föredragande för ”En EU-strategi för ett uppsving för landsbygdsområdena” , betonade att ”den rådande pandemikrisen har blottlagt och förvärrat konsekvenserna av hot som landsbygden har mött sedan länge och har gjort det ännu mer angeläget med ett uppsving för landsbygdsområdena. Vi måste göra våra landsbygdssamhällen till den bästa platsen att bo, arbeta och bilda familj på. För att uppnå detta behöver vi en giv för landsbygden där man investerar i tjänster, konnektivitet och människor. Jag uppmanar alla EU-institutioner att samarbeta för att hitta lösningar som garanterar en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i den gemensamma jordbrukspolitiken och som gynnar våra landsbygdsområden. Våra samhällen är redo, så låt oss inte försumma tillfället att åstadkomma ett uppsving för landsbygdsområdena”.

Ulrika Landergren (SE–Renew), ledamot av kommunfullmäktige i Kungsbacka och ordförande för ReK:s utskott för naturresurser (NAT), avslutade med att säga att ”en polarisering av samhället leder alltid till allvarliga problem och hot mot demokratin. Å ena sidan ökar ojämlikheten i fråga om välstånd och å andra sidan växer klyftan mellan landsbygd och städer i Europa. Detta är inte hälsosamt, och vi måste hitta sätt att göra landsbygdssamhällena mer attraktiva. En giv för landsbygden skulle vara ett första steg i denna riktning”.

Franc Bogovič , ledamot av Europaparlamentet och medordförande för den tvärpolitiska gruppen för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden samt smarta byar , sade: ”Inget bord utan jord. Förtroendet mellan konsumenter och jordbrukare måste återskapas. Landsbygdsområdena omfattar mycket mer än skogs- och jordbruk. Vi behöver motståndskraftiga landsbygdsområden där ungdomar kan ha moderna jobb och äldre människor kan fortsätta att ha sin tidigare livskvalitet. Grunden för detta är bredbandsanslutning av hög kvalitet.

När man talar om smarta byar handlar det om hälsa, rörlighet, social omsorg, turism, digitala plattformar, regenerativa energilösningar och många andra saker. Det är viktigt att förstå smarta byar horisontellt och börja avveckla silor. Vi behöver en strategi för smarta byar som är integrerad i vår sammanhållningsfond. Jag har oförtröttligt arbetat för detta i Europaparlamentet.”

Den rådande pandemisituationen kan också utgöra ett unikt tillfälle att utveckla och bygga upp landsbygdsområdenas motståndskraft och främja lokal hållbar produktion, genom att lägga tonvikten på korta leveranskedjor och sträva efter att främja lokala och regionala produktionsformer. Regionerna och städerna och deras lokala producenter är nyckelaktörer i omställningen till ett mer hållbart och rättvist livsmedelssystem, såsom beskrivs i yttrandet ”Från jord till bord – den lokala och regionala dimensionen” , utarbetat av Guido Milana (IT–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Olevano Romano (storstadsområdet Rom).

Landsbygdsområden och medeltätt befolkade områden utgör 88 % av EU:s territorium, där 55 % av befolkningen bor, 43 % av bruttomervärdet produceras och 56 % av arbetstillfällena ligger.

Mer information:

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 22822289

Mobil +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

EU:s ekopris har utlysts
EU:s ekopris har utlysts
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023