Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin: Samråd med berörda parter är nu öppet  

Europeiska regionkommitténs samråd om den cirkulära ekonomin är nu öppet för alla lokala och regionala myndigheter och andra berörda parter till den 1 maj 2020

Vår planets resurser håller på att ta slut. Med en förväntad fördubbling av den globala konsumtionen under de kommande årtiondena, och utan något tecken på att den globala uppvärmningen kommer att avta snart, finns ett akut behov av att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning genom att tillverka hållbara, återanvändbara och reparerbara produkter. Att främja cirkularitet kommer att hjälpa miljön och även vara avgörande för den ekonomiska återhämtningen efter covid-19. Med ett kommande yttrande från Tjisse Stelpstra (NLECR), ledamot, provinsstyrelsen, Drenthe, vill ReK stärka den lokala och regionala pelaren i den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin för att placera städer och regioner i centrum.

Den årliga avfallsgenereringen från all ekonomisk verksamhet i EU uppgår till 2.5 miljarder ton. Det är 5 ton per capita och år. I dag finns det inga övergripande rättsliga och politiska krav för att säkerställa att alla produkter som släpps ut på EU-marknaden blir mer hållbara och motsvarar kriterierna för cirkularitet. Det är syftet med kommissionens nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin som presenterades den 11 mars 2020.

Den nya handlingsplanen innehåller en mängd förslag. Till exempel att utöka regelverket för ekodesign till att omfatta så många produkter som möjligt, främja grön offentlig upphandling, införa begränsningar för användningen av förpackningsmaterial, lägga fram mål för att minska avfallet för särskilda flöden, harmonisera separata insamlingssystem och få ut den mycket efterlängtade gemensamma mobiltelefonladdaren på EU-marknaden. De viktigaste målprodukterna är elektronik, byggnadsmaterial, fordon och batterier, förpackningar, plaster och mikroplaster, textilier, livsmedel, vatten och näringsämnen.

Genom ett skriftligt samråd med berörda parter som är öppet till och med 1 maj 2020 uppmuntrar Europeiska regionkommittén nu alla lokala och regionala myndigheter i EU samt berörda parter att dela med sig av sina synpunkter på kommissionens förslag och presentera sina egna åsikter och förslag.

Det offentliga samrådets arbetsdokument hittar du här .

Den cirkulära ekonomin är en viktig fråga under detta årtionde. Vi måste omgående omsätta hållbar produktpolitik i specifik lagstiftning för att säkerställa konsumenternas rätt att få tillgång till varaktiga produkter och få slut på för tidigt åldrande och förstörelse av osålda varaktiga konsumtionsvaror. Vårt slutliga mål måste vara ett avfallsfritt samhälle ”, sade föredraganden Tjisse Stelpstra (NLECR) , ledamot, provinsstyrelsen, Drenthe.

Huvudsyftet med ReK:s kommande yttrande är att utveckla den nya handlingsplanens territoriella pelare och fastställa möjligheterna och utmaningarna för EU:s lokala och regionala myndigheter när det gäller de olika politiska åtgärder som förväntas.

Vi välkomnar verkligen de omfattande lagstiftningsåtgärderna och politiska åtgärderna i kommissionens förslag. Vi inser dock att den nya handlingsplanen inte går tillräckligt långt när det gäller att dra nytta av regionernas och städernas politiska potential att göra den cirkulära ekonomin till verklighet på fältet. Vi behöver också specifika mål tillsammans med prissignaler och incitament för att säkerställa hållbara beteenden hos producenter, användare och konsumenter ,” tillade föredraganden Tjisse Stelpstra .

Vad gäller covid-19 och dess följder för hälso- och sjukvårdssystemen och ekonomin uppmärksammar Tjisse Stelpstra EU:s resursberoende och undrar vilka lärdomar vi kan dra och vad vi kommer att behöva beakta vid utarbetandet av ekonomiska återhämtningsplaner. ” Den förödande situation som skapats till följd av covid-19 måste föra samman alla politiska beslutsfattare och fungera som en väckarklocka för en ny ekonomisk modell som sätter social välfärd och miljömässig hållbarhet i centrum för EU:s ekonomiska återhämtning ”, tillade Tjisse Stelpstra.

Den nya handlingsplanens möjliga bidrag till den ekonomiska återhämtningen efter covid-19 får inte underskattas eftersom den cirkulära ekonomin medför ett brett spektrum av nya affärsmöjligheter. Antalet arbetstillfällen inom den cirkulära ekonomin i EU ökade med 5 % till cirka 4 miljoner mellan 2012 och 2018 ( kommissionen ).

Anmärkningar:

Med förbehåll för hur covid-19-situationen utvecklar sig kommer tidsplanen för ReK:s yttrande om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin att se ut enligt följande: arbetsdokumentet väntas läggas fram för diskussion vid ENVE-utskottets sammanträde den 8 juni. Utkastet till yttrande ska antas vid ENVE-utskottets sammanträde den 9 september och den slutgiltiga omröstningen förväntas äga rum vid plenarsessionen den 13–14 oktober 2020.

Företrädare för lokala och regionala myndigheter och andra berörda parter ombes vänligen dela med sig av sina skriftliga bidrag genom att skicka dem till Aliona.Fornea@cor.europa.eu och enve@cor.europa.eu senast den 1 maj 2020.

Vänligen notera att om så önskas finns föredraganden Tjisse Stelpstra tillgänglig för möten online och för att chatta tillsammans med sin expert Ingrid Zeegers och teamet vid ReK:s ENVE-utskott.

För att vägleda diskussionen delar föredraganden med sig av sitt arbetsdokument om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin , som innehåller några allmänna och specifika frågor kring följande fyra aspekter:

1. De lokala och regionala myndigheternas roll i genomförandet av den cirkulära ekonomin

2. Förändring i det ekonomiska systemet

3. Det finns inget avfall, bara resurser

4. Fastställande av mål/rättsliga ramar

Föredragandens arbetsdokument kommer att finnas tillgängligt på alla EU-språk från och med den 8 april på samrådets webbplats .

Pressansvarig:

David Crous

Tfn +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023