Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare lanserar initiativ för att lyfta fram integrationen av migranter i EU:s regioner och städer  
Kommissionsledamot Dimitris Avramopoulos stöder initiativet ”Städer och regioner för integration”, som leds av Europeiska regionkommittén och fyra ledande europeiska sammanslutningar av städer och regioner.

Tillsammans med AER, CEMR, CPMR och Eurocities gav Europeiska regionkommittén sitt stöd till de regioner och kommuner som tar emot och integrerar nyanlända i sina samhällen. Initiativet fick stöd av Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap.

Initiativet Städer och regioner för integration – eller #Regions4Integration – kompletterar en rad befintliga nätverk och projekt som drivs av sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter i Europa. I egenskap av EU:s politiska ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter strävar Europeiska regionkommittén (ReK) efter att bygga en koalition med fyra ledande europeiska sammanslutningar av städer och regioner – Europeiska regionförsamlingen (AER), konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR), Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) samt Eurocities – för att bidra till arbetet med EU:s migrationsagenda och se till att det lokala och regionala perspektivet beaktas bättre i framtiden.

Karl-Heinz Lambertz , ReK:s ordförande, sade : ”Många regioner och kommuner har länge tagit emot och framgångsrikt integrerat nyanlända i sina lokalsamhällen. De vet vilket mervärde migranterna tillför och kostnaden för att inte integrera dem. Detta initiativ kommer att främja de insatser som gjorts på lokal nivå för att integrera migranter och flyktingar i hela Europa. Vi behöver en gemensam europeisk satsning som går ut på att skapa sammansvetsade, inte splittrade, samhällen. Det är dags att sätta stopp för den skräckpropaganda som har spridit sig i det politiska samtalet de senaste åren.”

Initiativet, sade kommissionsledamot Dimitris Avramopoulos , kompletterade det arbete som kommissionen under två år lagt ned för att bygga upp ”en solid tvåvägsdialog med städer och lokala myndigheter om integration”. Han framhöll: ”Om någon skulle fråga mig vad jag anser är en prioritering för Europa under de kommande årtiondena, skulle jag svara ’en framgångsrik integration av migranter i våra samhällen’. Mellan 2015 och 2017 medfinansierade asyl-, migrations- och integrationsfonden 4 800 åtgärder för att bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare i hela EU. Vi vet att det kan vara en utmaning för lokala och regionala myndigheter, särskilt de små, att få tillgång till EU-finansiering. Därför har vi gjort integrationsmedlen mer tillgängliga för de lokala myndigheterna under perioden 2021–2027 – och även ökat dem totalt sett”.

Beslutet att lansera initiativet i detta skede – inför valet till Europaparlamentet och valet av nya kommissionsledamöter och en ny ordförande för Europeiska rådet i år – ger en signal om ReK:s uppfattning att beslutsfattarna i EU bör överväga att ge ökat politiskt, tekniskt och ekonomiskt stöd till integrationsarbetet i lokalsamhällena. Initiativet kommer att

1. tillhandahålla en politisk plattform för städer och regioner för att göra det möjligt för dem att utveckla och lägga fram förslag om EU-politik och EU-finansiering för integration av migranter,

2. sprida goda exempel på lokal integration av migranter på områden som tillträde till arbetsmarknaden, yrkesutbildning, allmän utbildning, stöd till ensamkommande barn och partnerskapssamarbeten med det civila samhället m.m.,

3. främja ömsesidigt lärande (peer learning) , särskilt genom att upprätta kontakter mellan städer som har mer erfarenhet av integration och städer som mer nyligen har börjat ta emot migranter; initiativet uppmärksammar främst små och medelstora städer och samhällen på landsbygden som gärna vill integrera migranter men som saknar erfarenhet och verktyg,

4. sprida information om EU-finansiering av integrationsfrämjande åtgärder (Asyl-, migrations- och integrationsfonden och den framtida Asyl- och migrationsfonden, ESF+ samt andra fonder för regional utveckling som innefattar mål för integration av migranter),

5. förmedla ett positivt budskap genom att sprida positiva exempel och lösningar på integrationspolitik som ett sätt att bekämpa desinformation.

Följande företrädare från de europeiska sammanslutningarna – som alla aktivt kommer att bidra till initiativet – talade vid lanseringen: Magnus Berntsson , ordförande för Europeiska regionförsamlingen och vice ordförande för regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, Rui Bettencourt , regional sekreterare för ordförandeskapet för yttre förbindelser i Azorernas regering, som företrädde konferensen för perifera kustregioner i Europa , Pietro Puccio , borgmästare i Capaci, som företrädde Europeiska kommuners och regioners råd och Mathias De Clercq , borgmästare i Gent, som företrädde Eurocities .

Sedan 2015 har Europeiska regionkommittén utarbetat rekommendationer om en rad lagstiftningsförslag som Europeiska kommissionen lagt fram inom ramen för sin Europeiska migrationsagenda . Kommittén har betonat att integration är ett politikområde där regionerna och kommunerna har en betydelsefull roll och att man genom en väl samordnad politik kan få till stånd en lyckad integration, för såväl migranterna själva som lokalsamhället och den lokala ekonomin.

Initiativet är öppet för alla lokala och regionala politiker, som kan dela med sig av sina berättelser via #Regions4Integration.

Mer information finns på ReK:s webbplats eller via e-post .

Kontaktperson

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu