Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala myndigheter utbyter erfarenheter kring coronaviruskrisen  

Europeiska regionkommitténs NAT-utskott inledde sin nya mandatperiod med en debatt med Världshälsoorganisationen om coronaviruset och dess inverkan på lokalsamhällena. Vid sammanträdet den 5 mars antog ledamöterna också ett yttrande om skogsbruk och diskuterade gränsöverskridande hälso- och sjukvård, hållbar turism och livsmedelspolitik. Landsbygdsutveckling, den gemensamma jordbrukspolitiken, fiske, skogsbruk, livsmedelsproduktion och folkhälsa är några av de viktigaste frågorna på dagordningen för utskottet för naturresurser (NAT) under den nya mandatperioden. 

I takt med att allt fler européer insjuknar, även personer som inte haft några kontakter med den kinesiska provinsen Wuhan, har coronaviruset – covid-19 – nu blivit en stor källa till oro för lokala och regionala myndigheter i hela Europa. Borgmästare, fullmäktigeledamöter och regionpresidenter står i främsta ledet i kampen mot sjukdomar. De utarbetar beredskapsåtgärder samtidigt som de står inför brist på nödvändig utrustning och ökande rädsla i befolkningen.

”Viruset som orsakar sjukdomen covid-19 har krävt många liv i Europa. Situationen utvecklas snabbt och varje dag kommer nya tillkännagivanden och åtgärder. Vi, de lokala och regionala myndigheterna, måste hjälpa, skydda och ta hand om våra invånare”, framhöll Ulrika Landergren (SE–Renew Europe) , kommunfullmäktigeledamot i Kungsbacka och ordförande för Europeiska regionkommitténs NAT-utskott.

Leen Meulenbergs , FN:s världshälsoorganisations (WHO) företrädare vid EU, betonade att ”vårt budskap till alla länder och regioner är att vi kan bekämpa detta virus, och de lokala myndigheternas viktiga roll är att utbilda människor. Detta är ett virus med allvarliga konsekvenser för folkhälsan, ekonomin och olika sociala och politiska frågor. Det finns ingen universallösning. Olika länder, och olika regioner inom samma land, står inför olika scenarier.”

”En epidemi kan inte stoppas, men utvecklingen av infektionen kan fördröjas. Med vårt hälso- och sjukvårdssystem befinner vi oss i frontlinjen när det gäller att hantera krisapparaten i Venetien”, betonade Roberto Ciambetti (IT–ECR) , ordförande för regionfullmäktige i Venetien och ordförande för den italienska delegationen vid ReK, som deltog i NAT-utskottets debatt om coronaviruset med ett videoinlägg från Venedig.

NAT-utskottets medlemmar antog också ett yttrande som utarbetats av Roby Biwer (LU–PES) , ledamot av kommunfullmäktige i Bettembourg i Luxemburg, med titeln ”Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar” . I detta yttrande diskuteras hur man kan stärka det internationella samarbetet och tillsammans med partnerländerna arbeta för att främja åtgärder mot avskogning och skogsförstörelse, särskilt till följd av jordbruksproduktion. Skogarna har en nyckelroll när det gäller att mildra klimatkrisen genom sin förmåga att absorbera växthusgaser. Befolkningsökningen och den ökande efterfrågan på livsmedel leder till att skogar omvandlas till jordbruksmark och till ett större fokus på produktivitet inom jordbruket. Yttrandet ska antas vid plenarsessionen den 13–14 maj 2020.

Roby Biwer förklarade att ”skogarna är vår planets gröna lungor. Vi kommer inte att kunna uppnå våra mål för klimat och biologisk mångfald utan att intensifiera insatserna för att skydda och återställa världens skogar. Vi uppmanar kommissionen att bli mer ambitiös. Det räcker inte att bara uppmuntra, vi måste också garantera att de produkter från länder utanför EU som förbrukas i EU kommer från avskogningsfria försörjningskedjor, eftersom en stor del av primärskogarna ligger utanför EU. Att förebygga skogsförlust kan innebära många fördelar för människor och ekosystem, bland annat bevarande av den biologiska mångfalden, minskade utsläpp genom koldioxidupptag och tillhandahållande av ekosystemtjänster som kan driva en hållbar tillväxt.”

Medlemmarna diskuterade följande kommande yttranden:

”Gränsöverskridande hälso- och sjukvård” , framlagt av Karsten Uno Petersen (DK–PES) , ledamot av regionfullmäktige i Syddanmark. Omkring 150 miljoner européer bor i gränsregioner. För många befinner sig det närmaste sjukhuset eller helt enkelt den närmaste läkaren på andra sidan gränsen. Att se till att medborgarna kan få tillgång till hälso- och sjukvård nära hemmet så enkelt som möjligt, samtidigt som man tillhandahåller skyddsåtgärder för regionala och nationella hälso- och sjukvårdssystem, är centrala frågor i detta yttrande. Europeiska regionkommitténs yttrande utarbetades på begäran av Europeiska kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans. Det ska antas vid plenarsessionen den 1–2 juli 2020. ”Gränsregionerna utgör 40 % av EU:s territorium. För de medborgare som bor i dessa områden har att söka vård i ett grannland blivit en viktig fråga. Det befintliga EU-direktivet har visserligen möjliggjort vissa framsteg inom unionen, men mer bör göras för att säkerställa ekonomisk säkerhet för medborgare som får behandling på andra sidan gränsen, genom att man förenklar de administrativa förfarandena och förbättrar den faktiska ersättningen för EU-medborgarna”, betonade Karsten Uno Petersen.

”Mot en mer hållbar turism för EU:s städer och regioner” , utarbetat av Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES–Renew Europe) , vice minister med ansvar för turism, förnyelse, rättsliga frågor och lokal förvaltning i regionregeringen i Andalusien. Turismen skapar arbetstillfällen och välstånd i hela EU. Den kan dock också påverka miljön eller samhället negativt om den inte hanteras på rätt sätt. I detta yttrande behandlas turismverksamhetens positiva bidrag, både ekonomiskt och socialt, och diskuteras hur de politiska ledarna skulle kunna ta itu med utmaningarna och driva på agendan för en hållbar modernisering. Yttrandet ska antas vid plenarsessionen den 12–14 oktober 2020.

”Från jord till bord – den lokala och regionala dimensionen” , framlagt av Guido Milana (IT–PES) , ledamot av kommunfullmäktige i Olevano Romano (storstadsområdet Rom). Jord till bord-strategin för hållbara livsmedel är en viktig del av flaggskeppsinitiativet om den europeiska gröna given. Strategin kommer att omfatta alla steg i livsmedelskedjan, från produktion till konsumtion. Europeisk mat är känd för att vara säker, näringsrik och av hög kvalitet. I kommissionens meddelande om den gröna given , som offentliggjordes i december 2019, bekräftades offentliggörandet av jord till bord-strategin i slutet av mars 2020 .

I detta yttrande belyses hur de lokala och regionala myndigheterna kan bekämpa klimatförändringarna, skydda miljön och bevara den biologiska mångfalden, samtidigt som man stimulerar hållbar livsmedelskonsumtion och främjar hälsosamma livsmedel till rimliga priser för alla. Detta kommer att kräva samarbete mellan många aktörer, både institutionella och andra.

Föredraganden framhåll att ”jord till bord-initiativet har potential att bli en möjlighet att förändra vårt livsmedelssystem med tanke på det globala klimatnödläget. Politiken, såsom den gemensamma jordbrukspolitiken, bör ändras så att den bidrar till målen i den europeiska gröna given. Städerna och regionerna är viktiga aktörer i livsmedelsomställningen, och vi efterlyser en ambitiös strategi som stöder producenternas och de korta leveranskedjornas centrala roll, uppmuntrar till bättre livsmedelsdistribution och främjar ansvarsfull och kritisk konsumtion.”

”Vår ambition är att göra Europeiska livsmedelsforumet till en högnivåplattform för diskussioner om livsmedelspolitik. Vi behöver det alla i dag. Vi måste komma från uppdelningen mellan olika parlamentsutskott eller institutioner och diskutera livsmedelspolitiken tillsammans. Vi måste samarbeta om hållbar livsmedelsproduktion, konsumentskydd, livsmedelskvalitet och miljöskydd”, betonade Europaparlamentsledamoten Róża Thun und Hohenstein, grundande medlem av Europeiska livsmedelsforumet. Avslutningsvis betonade hon vikten av att samarbeta med ReK i denna fråga, och bjöd in kommittén att ansluta sig till forumet som särskild medlem.

Yttrandet ska antas vid plenarsessionen den 9–10 december 2020.

Webbsändning

Sammanträdesdokument

Bakgrundsinformation om coronaviruset

Meddelande om covid-19 till alla deltagare i evenemang vid ReK

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 22822289

Mobil +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023