Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare vill att stora opersonliga vårdinrättningar ersätts med ett nätverk av samhällsbaserade tjänster  

Europeiska regionkommittén uttryckte sitt fulla stöd för övergången från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård och omsorg för ett självständigt liv. Yttrandet om Avinstitutionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå , som antogs enhälligt den 30  november under plenarsessionen, ger specifika riktlinjer för övergångsperioden och speglar en utbredd uppfattning om att institutionsbaserad vård är ett föråldrat system.

"I mitt yttrande", förklarade Xamuel Gonzalez Westling (SE–PSE), ledamot av kommunfullmäktige i Hofors kommun, "efterlyses ett paradigmskifte i riktning mot mer individanpassad vård. Avinstitutionalisering är ett steg framåt på vägen mot att se alla som jämlikar. Tidigare ansåg vi att endast stora institutioner kan uppnå stordriftsfördelar och bra resultat för människorna, men i dag vet vi att tjänster i samhället erbjuder bättre kvalitet och gör det möjligt för användarna att hålla kontakten med sin familj och sitt grannskap."

Uppskattningsvis 1,2 miljoner européer bor för närvarande bakom stängda dörrar på institutioner och lider av den livslånga inverkan av institutionalisering. En av sex personer i Europeiska unionen – omkring 80 miljoner – har en lindrig till svår funktionsnedsättning. Mer än en tredjedel av alla personer över 75 år har en funktionsnedsättning som hindrar dem i någon mån. Dessa siffror beräknas stiga i takt med att EU:s befolkning åldras. De flesta av dessa människor är alltför ofta förhindrade att till fullo delta i samhällslivet och i det ekonomiska livet, dels på grund av fysiska eller andra hinder, dels på grund av diskriminering.

"Jag tror att mångfald är något som berikar vår kultur och gör oss bättre på att förstå de viktiga sakerna i livet", sade föredraganden. "Alla i vårt samhälle bidrar till dess framsteg på ett eller annat sätt. Det är våra olikheter som gör oss starkare som helhet. När vi accepterar dessa olikheter och försöker lära av dem kommer vi att göra bättre val och fatta bättre beslut, men vi kommer också att lära känna oss själva. Avinstitutionalisering är ett medel för att uppnå ett syfte snarare än ett mål i sig", betonade han.

I ReK:s yttrande, som antogs enhälligt, påpekas att institutionsbaserad vård och omsorg, med tanke på samhällets förändrade attityder gentemot människor med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, i allt högre grad kommer att ifrågasättas. Det finns ett samförstånd om de negativa konsekvenserna av långvarig institutionsvård och om att en samhällsbaserad vård i mer öppna former med högkvalitativa lokala tjänster som inte nödvändigtvis kostar mer, är att föredra. Hälsoekonomiska studier visar att samhällsbaserade psykiatriska tjänster i allmänhet kostar lika mycket som de sjukhusbaserade tjänsterna. Men eftersom de visar konsekvent bättre resultat för individen blir de utifrån ett samhällsperspektiv mer kostnadseffektiva.

Övergången från institutionsbaserad vård och omsorg till ett system med familje- och samhällsbaserade vårdtjänster kräver inte bara logistiska förändringar – inklusive utvecklingen av kvalitetstjänster på lokalnivå, den planerade nedläggningen av institutioner för långtidsboende och överföringen av resurser från det institutionsbaserade systemet till de nya tjänsterna – utan också åtgärder för att motverka stigmatisering och fördomar, ifrågasätta stereotyper och förändra attityder.

ReK lägger också särskild tonvikt vid att man måste främja och skydda barns rättigheter och erkänna att familjen (biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar) och samhället i stort, när detta är möjligt, ger bättre vårdresultat än de institutionsbaserade alternativen.

Europeiska unionens råd förväntas anta slutsatserna om "Förbättring av samhällsbaserat stöd och samhällsbaserad vård för ett självständigt liv" den 7 december 2017.

För information:

Yttrandet om Avinstitutionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå har begärts av den estniska regeringen, som för närvarande arbetar med en reformprocess för att modernisera sin sjukvård.

Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska unionen erkänna och respektera rätten för personer med funktionsnedsättning att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet. Vidare har EU och dess 27 medlemsstater redan åtagit sig att skapa ett hinderfritt samhälle i EU när de undertecknade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I EU:s handikappstrategi anges åtgärder som EU bör vidta som en del av Europa 2020-strategin (IP/10/225) samt åtgärder som föreslås i rapporten om EU-medborgarskapet 2017 (IP/10/1390).

Riktlinjer för övergången från institutionsbaserad vård till samhällsbaserad vård finns i en rapport från 2012 som utarbetats med stöd från kommissionen av den europeiska expertgruppen för övergången från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård och omsorg, en sammanslutning av intressenter som företräder personer med vård- eller stödbehov och deras familjer.

Foton finns i ReK:s bildarkiv på Europeiska regionkommitténs webbplats.

Kontakt

Wioletta Wojewódzka
tfn +32 22822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-REPLACEMENT-OF-LARGE-IMPERSONAL-CARE-ESTABLISHMENTS-WITH-A-NETWORK-OF-COMMUNITY-BASED-S.ASPX

Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-REPLACEMENT-OF-LARGE-IMPERSONAL-CARE-ESTABLISHMENTS-WITH-A-NETWORK-OF-COMMUNITY-BASED-S.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-REPLACEMENT-OF-LARGE-IMPERSONAL-CARE-ESTABLISHMENTS-WITH-A-NETWORK-OF-COMMUNITY-BASED-S.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-REPLACEMENT-OF-LARGE-IMPERSONAL-CARE-ESTABLISHMENTS-WITH-A-NETWORK-OF-COMMUNITY-BASED-S.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-REPLACEMENT-OF-LARGE-IMPERSONAL-CARE-ESTABLISHMENTS-WITH-A-NETWORK-OF-COMMUNITY-BASED-S.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022