Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare efterlyser utveckling av system för social omsorg som är anpassade till det tjugoförsta århundradet  

NAT-utskottet uttryckte sitt fulla stöd för en övergång från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård och omsorg samt för tillhandahållandet av specifika riktlinjer för övergångsperioden, vilket speglar en alltmer utbredd uppfattning att den institutionsbaserade vården är föråldrad och ibland strider mot de mänskliga rättigheterna.

"Jag anser att mångfald är något som berikar vår kultur och gör oss bättre på att förstå vad som är viktigt i livet", sade Xamuel Gonzalez Westling (SE–PES), ledamot av kommunfullmäktige, Hofors, och föredragande för yttrandet om Avinstitutionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå "Alla i vårt samhälle bidrar till dess framsteg på ett eller annat sätt. Det är våra olikheter som gör oss starkare som helhet. När vi accepterar dessa olikheter och försöker lära av dem kommer vi att göra bättre val och fatta bättre beslut, men vi kommer också att lära känna oss själva. Avinstitutionalisering är ett medel för att uppnå ett syfte snarare än ett mål i sig."

Xamuel Gonzalez Westling talade i Bryssel den 26 september vid ett sammanträde i Europeiska regionkommitténs utskott för naturresurser (NAT), där hans rekommendationer fick ett preliminärt godkännande. Hans yttrande ska diskuteras och antas av ReK den 30 november.

En av sex personer i Europeiska unionen – omkring 80 miljoner – har en lindrig till svår funktionsnedsättning. Mer än en tredjedel av alla personer över 75 år har en funktionsnedsättning som hindrar dem i någon mån. Dessa siffror beräknas stiga i takt med att EU:s befolkning åldras. De flesta av dessa människor är alltför ofta förhindrade att till fullo delta i samhällslivet och i det ekonomiska livet, dels på grund av fysiska eller andra hinder, dels på grund av diskriminering.

I mitt yttrande efterlyses ett paradigmskifte mot en mer individanpassad vård och en jämförande analys mellan EU:s medlemsstater om avinstitutionaliseringen av vård, och där rekommenderas att prioritet ges åt att upprätta och utveckla indikatorer som utgör en del av en strategi och att planera för en övergång till en samhällsbaserad vård och omsorg, sade Xamuel Gonzalez-Westling.

"Att skapa sådana förutsättningar att människor med funktionsnedsättning kan förvärva kunskaper och färdigheter, utveckla sin begåvning och fylla sociala och yrkesmässiga roller bör betraktas som en investering i Europas sociala och ekonomiska framtid", sade Marek Plura (PL–EPP), Europaparlamentsledamot, till ReK-ledamöterna. "Det ReK-yttrande som diskuteras idag är ett värdefullt bidrag till diskussionen om EU:s nya handikappstrategi", sade han.

I ReK:s utkast till yttrande påpekas att institutionsbaserad vård och omsorg, med tanke på samhällets förändrade attityder gentemot människor med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, i allt högre grad kommer att ifrågasättas. Det finns en konsensus om de negativa konsekvenserna med långvarig institutionsvård och att en samhällsbaserad vård i mer öppna former med högkvalitativa lokala tjänster som inte nödvändigtvis kostar mer, är att föredra. Hälsoekonomiska studier visar att samhällsbaserade psykiatriska tjänster i allmänhet kostar lika mycket som de sjukhusbaserade tjänsterna. Men eftersom de visar konsekvent bättre resultat för individen blir det utifrån ett samhällsperspektiv mer kostnadseffektivt.

Lokalt och regionalt valda företrädare sade att övergången från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård inte bara kräver logistiska förändringar utan även åtgärder för att motverka stigma, fördomar och stereotyper samt för att åstadkomma en attitydförändring.

Medlemmar i NAT-utskottet betonade även särskilt att man måste främja och skydda barns rättigheter och erkänna att familjen (biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar) och samhället i stort, när detta är möjligt, ger bättre garantier för goda vårdresultat än de institutionsbaserade alternativen.

ReK uppmanar medlemsstaterna att arbeta för ett minskat behov av förvaltarskap, mot bakgrund av att detta leder till att den omhändertagna personen förlorar nästan alla sina juridiska rättigheter.

NAT-utskottets medlemmar underströk även rätten för personer med funktionsnedsättning att arbeta och få medicinsk vård utanför vårdinrättningar.

Följande yttranden antogs också: Handlingsplan för en marin strategi för Atlantområdet – Uppnå smart och hållbar tillväxt för alla, som utarbetats av Jerry Lundy (IE–ALDE), och yttrandet om Förnyelse av landsbygdsområden genom smarta byar, utarbetat av Enda Stenson (IE–EA). Dessutom diskuterades Initiativ för hållbar utveckling av den blå ekonomin i västra Medelhavsområdet, ett yttrande som utarbetats av Samuel Azzopardi (MT–EPP).

NAT-utskottets nästa sammanträde kommer att äga rum i Bryssel den 20 november.

För information:

• Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska unionen erkänna och respektera rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet. Vidare har EU och alla dess 27 medlemsstater redan åtagit sig att skapa ett hinderfritt samhälle i EU när de undertecknade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

• I EU:s handikappstrategi anges åtgärder som EU bör vidta som en del av Europa 2020-strategin (IP/10/225) samt åtgärder som föreslås i rapporten om EU-medborgarskapet 2017 (IP/10/1390).

• Vägledning om hur man genomför och stöder en hållbar övergång från institutionsbaserad vård till familjebaserade och samhällsbaserade alternativ för barn, personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och äldre i Europa.

Riktlinjer för övergången från institutionsbaserad vård till samhällsbaserad vård finns i en rapport från 2012 som utarbetats med stöd från kommissionen av den europeiska expertgruppen för övergången från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård och omsorg, en samling intressenter som företräder personer med vård- eller stödbehov och deras familjer.

• Foton finns på Flickr-sidan på Europeiska regionkommitténs webbplats.

Kontakt

Wioletta Wojewódzka
tfn. +32 22822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-DEVELOPMENT-OF-SOCIAL-CARE-SYSTEMS-FIT-FOR-THE-TWENTY-FIRST-CENTURY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-DEVELOPMENT-OF-SOCIAL-CARE-SYSTEMS-FIT-FOR-THE-TWENTY-FIRST-CENTURY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-DEVELOPMENT-OF-SOCIAL-CARE-SYSTEMS-FIT-FOR-THE-TWENTY-FIRST-CENTURY.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-DEVELOPMENT-OF-SOCIAL-CARE-SYSTEMS-FIT-FOR-THE-TWENTY-FIRST-CENTURY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-DEVELOPMENT-OF-SOCIAL-CARE-SYSTEMS-FIT-FOR-THE-TWENTY-FIRST-CENTURY.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023