Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Järnvägssektorn som en motor för grön tillväxt på lokal och regional nivå  
Lokala och regionala ledare lyfter fram järnvägssektorns potential för EU:s gröna giv och andra viktiga politiska prioriteringar.

Järnvägssektorns potential att förverkliga EU:s politiska prioriteringar är ämnet för och titeln på ett yttrande som ledamöterna i Europeiska regionkommittén (ReK) antog under sin plenarsession i december. Pascal Mangin (FR–EPP), ledamot av regionfullmäktige i Grand Est, diskuterar i sitt yttrande hur man kan göra transportsektorn mer miljövänlig genom att utnyttja järnvägen bättre och hur järnvägen kan bidra till ökad ekonomisk och social sammanhållning i Europas regioner.

Utfasningen av fossila bränslen och bekämpningen av klimatförändringarna är politiska topprioriteringar för den nya kommissionen inom ramen för den europeiska gröna given. Transportsektorn som helhet står för omkring 27 % av växthusgasutsläppen i EU. Järnvägssektorns utsläppsnivåer är bland de lägsta av alla transportslag och det är också den enda sektorn vars totala utsläpp minskar, trots ökande transportvolymer. Särskilt regionala och lokala järnvägssträckor har potential att bidra inte bara till minskade koldioxidutsläpp och begränsning av klimatförändringarna utan även att stödja andra övergripande politiska prioriteringar för EU.

Järnvägen erbjuder en god kombination av snabbhet, säkerhet, komfort, effektivitet och miljöprestanda. Trots detta står järnvägen fortfarande för endast 12 % av godstrafiken (medan vägtransporter står för 50 %) och mindre än 10 % av persontrafiken. Ett stort problem är att konnektiviteten inte är jämnt fördelad över EU:s regioner – trots att sekundära regionala linjer är mycket viktiga för att binda samman de viktigaste transportrutterna med unionens landsbygdsområden och perifera regioner och territorier. Genom nödvändig infrastruktur förbättras inte bara förbindelserna mellan städer, stadsnära områden och landsbygdsområden, utan dessutom kommer de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan dem att minska, samtidigt som den inre marknaden stärks och den fria rörligheten för personer och varor förbättras ”, menade Pascal Mangin (FR–EPP), föredragande för ” Järnvägssektorns potential att förverkliga EU:s politiska prioriteringar ”.

För att få till stånd en trafikomställning skulle ett antal strategiska åtgärder kunna aktiveras på EU-nivå inom ramen för den europeiska gröna given (principen att förorenaren betalar, mer balanserade avgiftssystem, investeringar i digitalisering osv.). Parallellt med detta måste järnvägssektorn åta sig att ytterligare öka person- och godstågens tillförlitlighet, komfort och pris. Tillsammans bör järnvägssektorn och EU:s offentliga förvaltningar också fundera över hur man bäst kan möta den växande efterfrågan på återinsatta nattåg i EU, i takt med att medborgarna i allt högre utsträckning letar efter mer klimatmedvetna lösningar för långdistansresor i Europa. De lokala och regionala myndigheterna spelar en viktig roll när det gäller att driva på diskussionerna med såväl offentliga som privata aktörer om finansiering och lösningar för att erbjuda ett verkligt alternativ till mer förorenande transportslag till ett överkomligt pris.

Järnvägssektorn måste investera i digitalisering, cybersäkerhet och tjänster från dörr till dörr som tar itu med flaskhalsar avseende den sista kilometern, och vi måste stödja dem både ekonomiskt och genom lagstiftning för att uppmuntra omställningen till transportslag med låga utsläpp. Exempel på detta är ”internalisering av externa kostnader”, såsom föroreningar, genom tillämpning av principen att förorenaren betalar, en översyn av de nuvarande momsundantagen som tillämpas på vissa former av gränsöverskridande transporter men inte på järnvägstrafiken, samt möjligheten till ett allmänt gruppundantag för investeringar i intermodala logistikplattformar ”, framhöll föredraganden, Pascal Mangin .

Han efterlyste även ett erkännande av passagerarstationernas särskilda roll som kulturplattformar. ” Passagerarstationer är viktiga kulturbärare med en stor förmåga att nå ut . Särskilt i medelstora städer är stationerna ofta en outnyttjad resurs i form av kulturinrättningar som utgör alternativ till museer eller festivaler” , konstaterade Pascal Mangin . Han föreslog även att man tar det populära #DiscoverEU-programmet och Interrail -resor till nästa nivå genom ett särskilt program för evenemang i Europas städer och regioner där man lyfter fram lokala järnvägsstationer.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Lokala ledare efterlyser starkare stöd för hållbara och tillgängliga transporter för att bättre skydda medborgarnas hälsa och miljön
Lokala ledare efterlyser starkare stöd för hållbara och tillgängliga transporter för att bättre skydda medborgarnas hälsa och miljön
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
12.07.2022