Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Bättre EU-lagstiftning: ReK lanserar 2.0-versionen av de regionala naven (RegHub) för att övervaka hur EU:s politik fungerar i praktiken  

I kölvattnet av covid-19-krisen förväntar sig medborgarna att EU ska reagera effektivt: Europeiska regionkommitténs projekt RegHub 2.0 hjälper till att bedöma hur EU uppnår resultat genom ett förnyat nätverk med 46 medlemmar, 10 observatörer och ett associerat organ.

Europeiska regionkommittén lanserade i dag den nya generationen regionala nav för att övervaka hur EU:s lagstiftning fungerar i praktiken och för att se till att hundratals regionala och lokala aktörers synpunkter beaktas i samband med utvärderingen av EU:s politik. De nya naven omfattar 46 medlemmar, 10 observatörer och ett associerat organ och inrättas som en undergrupp till Europeiska kommissionens Fit for Future-plattform (F4F). Vid lanseringen deltog även Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor, Maroš Šefčovič . Detta följde på en pilotfas som visade på navens effektivitet när det gäller att övervaka genomförandet av lagstiftningen inom fem av EU:s politikområden och kommunicera sina resultat via ReK till kommissionen, Europaparlamentet och rådet.

Europeiska regionkommitténs ordförande, Apostolos Tzitzikostas , förklarade att han varmt välkomnade den nya generationen regionala nav. ”Navens kontaktpunkter har visat sig vara unikt effektiva när det gäller att överbrygga samrådsklyftan mellan Bryssel och våra regioner. De får direkt återkoppling från dem som varje dag ser hur EU-politiken påverkar människors liv, och de kan ge kommissionen ovärderlig information och input om hur åtgärderna kan bli mer effektiva. Tack vare våra kontaktpunkter kommer kommissionen till exempel att kunna berika sin utvärdering av direktiven om gränsöverskridande hälso- och sjukvård genom att ta del av erfarenheterna hos regionernas sjukhuspersonal från östra Slovenien till Alentejo.”

Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor, Maroš Šefčovič , som inledde lanseringsevenemanget, betonade: ”Det är med glädje som jag välkomnar RegHub 2.0 i den nya Fit for Future-plattformen, som ska förenkla och modernisera EU-lagstiftningen och samtidigt minska byråkratin. De regionala och lokala myndigheterna kommer att spela en viktig roll med tanke på deras unika perspektiv som de mest direkt berörda. Deras synpunkter i frågor som rör planering och tillståndsgivning för 2000-talets infrastruktur kommer att vara särskilt viktiga. När vi försöker få fart på Europas ekonomi genom att investera i grön och digital men även medicinsk infrastruktur kan detta ge verkliga effekter på plats.”

Michael Murphy (IE–EPP) , ledamot av Tipperary County Council och ordförande för ReK:s utskott för ekonomisk politik, ECON, noterade: ”Sedan naven inrättades för två år sedan har de förvaltats av ECON-utskottet som jag är ordförande för. Det gläder mig mycket att RegHub 2.0 nu lanseras och jag är mycket nöjd med vad nätverket har uppnått hittills. Dagens diskussioner bekräftar att bättre lagstiftning och evidensbaserat beslutsfattande inte bara får vara modeord från Brysselbubblan. De bör utgöra kärnan i EU:s regler och ta hänsyn till våra kommuners och regioners erfarenheter. Jag är glad över att kunna bidra till detta och ser fram emot det arbete som ligger framför oss de närmaste månaderna för att försöka uppnå detta mål.”

Mark Speich (DE–EPP) , statssekreterare med ansvar för federala frågor, Europafrågor och internationella frågor i Nordrhein-Westfalen – en av de regioner som deltar i RegHub 2.0-nätverket – och ordförande för ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser ( CIVEX ), förklarade: ”Samråden med RegHub-nätverket ger medborgare, företag – särskilt små och medelstora företag – och offentliga tjänsteinrättningar möjlighet att föra fram sina erfarenheter av genomförandet av EU-lagstiftningen. Det innebär också att nätverket ger medborgarna och de ekonomiska aktörerna en starkare röst på EU-nivå. Nu ges RegHub-nätverket ett formellt erkännande som en del av Europeiska kommissionens Fit for Future-plattform. Som en följd av detta kommer inte bara RegHub-nätverket utan alla medborgare och ekonomiska aktörer att mer direkt kunna påverka och ge synpunkter på EU-lagstiftningen. Samtidigt kommer RegHub-samråden att stärka och utvidga faktaunderlaget för plattformens yttranden.”

Arbetsprogrammet för den nya generationen regionala nav och deras sakkunnigområden kommer att fastställas efter Fit for Future-plattformens plenarsammanträde den 4 mars och kommer att redogöra för vilken EU-politik som ska undersökas.

Bakgrund:

Angående Nätverken av regionala nav” (RegHub) : 70 % av EU-lagstiftningen genomförs på lokal och regional nivå. Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna har värdefull praktisk erfarenhet av att tillämpa EU-lagstiftningen, i nära kontakt med lokala företag, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och medborgarna. Genom sina yttranden delar ReK formellt med sig av de lokala och regionala myndigheternas synpunkter på EU:s lagstiftningsförslag. Det finns dock ett behov av att utnyttja de lokala och regionala myndigheternas kunskaper i ett tidigare skede av EU:s lagstiftningsprocess och dra nytta av deras erfarenheter av att genomföra EU:s lagstiftning. RegHub fyller detta behov genom att samla in sådan teknisk kunskap ”på fältet” och vidarebefordra den till Europeiska kommissionen och medlagstiftarna som underlag till deras översyner, utvärderingar och kontroller av ändamålsenligheten. Som regionernas och kommunernas institutionella röst i EU har ReK en unik möjlighet att samla alla lokala och regionala myndigheters bidrag i detta syfte. Därför inrättade ReK 2019 ett pilotprojekt om ett regionalt nätverk för översyn av genomförandet av EU:s politik. Initiativet togs upp bland rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet , som inrättades av kommissionens dåvarande ordförande under första halvåret 2018. Nätverket består av särskilda ”kontaktpunkter”: tjänstemän vid en lokal eller regional förvaltning som samlar in teknisk återkoppling från berörda parter om deras erfarenheter av att genomföra befintlig EU-politik i praktiken. Nätverket tillför på så sätt ett lokalt och regionalt perspektiv på EU:s beslutsfattande och utvidgar dess faktaunderlag.

Angående Fit For Future-plattformen (F4F) : Kommissionen kommer att beakta plattformens yttranden för att se till att EU-lagstiftningen hjälper och inte hindrar människor och företag, särskilt små och medelstora företag. Plattformens arbete kommer att inriktas på ämnen som tas upp i ett årligt arbetsprogram. För varje ämne kommer plattformen att samla in underlag från rad olika offentliga och privata aktörer om möjligheterna att förenkla och minska onödiga kostnader i samband med specifik EU-lagstiftning utan att undergräva uppnåendet av lagstiftningens mål. Plattformen kommer sedan att avge yttranden, där man beaktar digitaliseringsmöjligheter och regleringsgraden. Dessa insatser ingår i kommissionens agenda för bättre lagstiftning. Europeiska regionkommittén deltar i plattformens styrgrupp med tre av sina sex utskottsordförande vid sidan av 27 regeringsföreträdare från EU:s medlemsstater.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Dela :