Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den gröna given: städerna och regionerna är redo att skrida till handling  
Vid COP 25 i Madrid välkomnade Europeiska regionkommitténs ledamöter meddelandet om den gröna given och påminde om städernas och regionerna viktiga roll för att uppnå klimatneutralitet i EU

Europeiska kommissionen har offentliggjort sitt meddelande och sin tidsplan för den europeiska gröna given. Bland de kommande åtgärderna ingår att uppgradera energi- och klimatmålen tillsammans med nya strategier och lagstiftning för klimatanpassning, luftkvalitet och bevarande av biologisk mångfald. Samtidigt som läget är låst i COP 25-förhandlingarna om internationella regler för koldioxidmarknaderna, uppmanar EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala företrädare parterna i Parisavtalet att främja samarbete med städer och regionala myndigheter, eftersom detta är det enda sättet att driva igenom effektiva klimatåtgärder och motverka den globala uppvärmningen.

Under COP 25-klimatsamtalens sista vecka höll de ledamöter av Europeiska regionkommittén som deltog i konferensen ett arbetsmöte om meddelandet om den gröna given. Ledamöterna påminde om att städerna och regionerna redan är mer ambitiösa än de nationella regeringarna, och upprepade sitt åtagande om att göra allt för att driva igenom en klimatneutral omställning på det lokala planet.

Ledamöterna välkomnade meddelandet om den gröna given eftersom det spikar fast en mycket långtgående och omfattande agenda. De var överens om att det för oss närmare en framåtblickande, integrerad politik som kopplar samman den gröna given och de viktigaste ekonomiska och finansiella styrmekanismerna i EU.

Markku Markkula, förste vice ordförande och chef för ReK:s delegation vid COP 25, konstaterade att ” Europeiska unionen måste fortsätta att leda kampen mot den globala uppvärmningen. Meddelandet om den gröna given kommer mycket lägligt eftersom vi nu går in i slutfasen av förhandlingarna kring ett fullständigt genomförande av Parisavtalet. ReK står fast vid sina åtaganden om att fullt ut bidra till målen i den gröna given och samtidigt sörja för att städer och regioner helhjärtat sluter upp kring den, så att ingen lämnas på efterkälken .”

I meddelandet om den gröna given presenteras en första färdplan med de centrala politiska åtgärder och strategier som krävs för att åstadkomma Europas omställning till klimatneutralitet senast 2050.

De ledamöter som deltog i COP 25 var överens om att Europeiska regionkommittén bör delta i arbetet med de många kommande lagstiftningsärendena, bl.a. dem som rör energieffektivitet, förnybara energikällor, mobilitet, den cirkulära ekonomin, skogar och den blå ekonomin.

ReK välkomnar möjligheten att höja 2030-målen för minskade utsläpp av växthusgaser till 50 % och sträva efter 55 %. Kommittén beklagar dock att man inte inkluderat några ansatser till högre mål vad gäller förnybara energikällor och energieffektivitet.

ReK välkomnar de åtgärder som planeras för att komma till rätta med energifattigdomen, särskilt initiativen om att finansiera renoveringar av privatbostäder och om en ”renoveringsvåg” av hela byggnadsbeståndet.

ReK är redo samverka till att bygga upp kommissionens klimatpakt tillsammans med medborgarna och de nationella, regionala och lokala myndigheterna, inklusive EU:s rådgivande organ. Kommittén välkomnar också att man uppmärksammar de regioner som står inför de största utmaningarna.

ReK välkomnar särskilt mekanismen för en rättvis omställning, inklusive en fond för en rättvis omställning för kol- och koldioxidintensiva regioner och sektorer. Kommittén betonar dock behovet av ytterligare resurser för perioden 2021–2027, utöver de sammanhållningspolitiska medlen.

När det gäller transporter upprepar ReK sitt krav på en mer omfattande tillämpning av principen om att förorenaren betalar, och behovet av att förse användarna med mer ekonomiskt överkomliga, tillgängliga, hälsosammare och renare, alternativa mobilitetslösningar. ReK påminner om att städerna och regionerna har en viktig roll i den fullständiga omställningen till miljövänlig mobilitet.

Samtidigt som ledamöterna välkomnar den gröna given som en tillväxtstrategi för att göra EU:s ekonomi koldioxidneutral, resurseffektiv och konkurrenskraftig beklagar de avsaknaden av kvantifierade mål för genomförandet av målen för hållbar utveckling.

Den gröna given måste stimulera till en mer hållbar jordbruksproduktion och konsumtion i Europeiska unionen. ReK upprepar sin begäran om att växthusgasutsläppen från jordbruket ska minskas med 30 % och att de ekologiska jordbruksområdena i medlemsstaterna ska fördubblas jämfört med 2017.

Ledamöterna välkomnar förslaget om en europeisk klimatlag som i mars 2020 ska förankra målet om klimatneutralitet senast 2050. Kommittén är beredd att bidra till att undanröja inkonsekvenser i lagstiftningen, med utgångspunkt från de lokala och regionala myndigheternas erfarenheter av att genomföra EU:s lagstiftning och politik.

I sin resolution om den gröna given, som antogs den 5 december, föreslog ReK ett forum för städer och regioner, kommissionen och medlemsstaterna för att följa upp genomförandet av den gröna given.

Bakgrund

Här kan du läsa pressmeddelandet om resolutionen om den gröna given, som Europeiska regionkommittén antog vid sin plenarsession den 5 december 2019.

Kontaktperson: david.crous@cor.europa.eu /+32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023