Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s framtid: Europeiska regionkommittén och sammanslutningar för lokala myndigheter förenar sina krafter  

Europeiska regionkommittén (ReK) och sammanslutningar för lokala och regionala myndigheter från hela EU förband sig i juli att tillsammans verka för ett mer hållbart, inkluderande och innovativt Europa. På inbjudan av ReK och i samarbete med europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) samlades ledarna för EU:s städer, kommuner och regioner i Bryssel för att diskutera de största utmaningar som de möter i samband med den pågående politiska reflektionen om EU:s framtid. Finlands Kommunförbund företräddes av viceordförande Sari Rautio.

Som EU:s politiska församling som företräder kommuner och regioner bjöd Europeiska regionkommittén (ReK) i samarbete med europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) in ordförandena för de nationella sammanslutningarna för lokala och regionala myndigheter för att diskutera EU:s framtid ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Plenardebatten föregicks av ett evenemang med företrädare för sammanslutningar för lokala och regionala myndigheter och ReK-ledamöter, med rundabordssamtal som fokuserade på utvecklingen av ett inkluderande, hållbart och innovativt EU.

Som inledning till evenemanget sade ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz att "om EU ska kunna återknyta kontakten med sina medborgare och visa sitt mervärde måste unionen byggas upp från gräsrotsnivå, tillsammans med alla regioner, kommuner, städer och byar. Därför är vår kommitté fast besluten att stärka samarbetet med alla sammanslutningar i EU för att se till att alla lokala och regionala myndigheter kan göra sin röst hörd i Bryssel inom EU. Tillsammans måste vi forma EU:s framtid genom att bekräfta våra gemensamma EU-värden, stärka EU:s demokratiska grundvalar och förbättra kvaliteten och effektiviteten i EU:s politik."

Med hänvisning till ett betänkande om städernas roll inom unionens institutionella ramar som Europaparlamentet antog i går betonade Stefano Bonaccini, ordförande för europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) och regionpresident i Emilia-Romagna, att "för CEMR finns det inget alternativ till modellen med styrning i partnerskap för att se till att alla lokala och regionala myndigheter och deras representativa organisationer kan bidra till utarbetandet, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av politik och lagstiftning. I går såg vi antagandet av Europaparlamentets resolution i plenum, med en uppmaning om att CEMR ska göras ständigt delaktigt i utformningen av EU:s politik genom en strukturerad dialog, när lokala och regionala intressen berörs. Detta utgör ett beaktansvärt steg framåt för de nationella sammanslutningarnas roll i unionens institutionella ram."

För information:

Dagens evenemang ingår i processen "Reflektioner om Europa", som inleddes 2016 och som kommer att bidra till en rapport om EU:s framtid som ReK kommer att anta vid plenarsessionen den 8–10 oktober på begäran av Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande. Den 9 oktober kommer ReK:s ordförande också att hålla sitt årliga tal om "tillståndet i EU:s regioner" inför ReK:s plenarförsamling i syfte att ge en överblick över den rådande situationen för EU:s städer och regioner och blicka framåt mot de främsta utmaningarna under det kommande året. Sammantaget bör ReK:s verksamhet utgöra ett värdefullt bidrag inför EU-beslutsfattarnas överläggningar och valet till Europaparlamentet 2019 genom att de lokala och regionala politikernas perspektiv presenteras.

Ytterligare information:

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle
Tfn +32 22822499
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Share: