Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s framtida budget: EU-27 måste bidra mer för att skydda investeringar i regioner och landsbygd  

Under en debatt med Bulgariens vice premiärminister Tomislav Donchev menade de lokala och regionala ledarna att EU-länderna måste öka sina bidrag till EU-budgeten för att möta de största utmaningar som unionen står inför. Sysselsättning, tillväxt, integration av migranter samt en hållbar ekonomisk utveckling och utveckling av jordbruket är alla prioriteringar för de lokala och regionala myndigheterna, som menade att brexit inte får undergräva finansieringen av EU:s viktigaste pelare, dvs. sammanhållnings- och jordbrukspolitiken. Europeiska regionkommittén (ReK) ansåg därför att nästa fleråriga budgetram – där de årliga utgiftstaken efter 2020 fastställs för alla EU-politikområden – bör vara bredare och bättre utformad.

Inför förslagen till flerårig budgetram, som kommissionen förväntas offentliggöra den 29 maj, uppmanade de lokala och regionala ledarna EU-länderna att öka sina bidrag till den fleråriga budgetramen från 1,04 % till 1,3 % av bruttonationalinkomsten i EU-27 för att absorbera det underskott som brexit ger upphov till och lösa aktuella utmaningar på områden såsom migration, gränskontroll och försvar. Det var huvudbudskapet i ett yttrande utarbetat av regionpresidenten i Wielkopolskie, Marek Woźniak (PL–EPP), som kommittén antog den 1 februari.

ReK:s ordförande Karl Heinz Lambertz sade: " I och med EU:s nästa budget kommer det att avgöras vilket slags Europa vi vill ha i framtiden. Om vi vill ha ett rättvisare, socialt inkluderande och grönare Europa med många arbetstillfällen måste vi fortsätta att investera i varje region, varje samhälle och varje medborgare. Vi måste finansiera nya prioriteringar, såsom säkerhet och försvar, men detta måste ske med nya medel och inte på bekostnad av regional utveckling och landsbygdsutveckling ".

Bulgariens vice premiärminister Tomislav Donchev delar denna åsikt: "Under det bulgariska rådsordförandeskapet är Bulgariens främsta prioritering att på ett balanserat sätt leda diskussionen om konceptet europeisk solidaritet och behovet av enklare regler. Men vi vill samtidigt vara en katalysator för idéer, som kan leda till en stark och effektiv sammanhållningspolitik och därmed starka och välmående regioner!”, sade han.

EU:s politiska ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter menade att unionen för att nå sina mål måste reformera sitt finansieringssystem, inte minst för att möjliggöra en mer ambitiös, flexibel och insynsvänlig budget. Alla rabatter bör avskaffas och nya intäktskällor identifieras – t.ex. en europeisk bolagsskatt, en skatt på finansiella transaktioner och ett reformerat momssystem – för att minska förekomsten av förhandlingar med osäker utgång mellan medlemsstaterna.

"EU:s framtida budget måste omfatta större finansiella resurser för att stödja de gemensamma målen och politikområdena. EU:s sammanhållningspolitik bör kopplas nära samman med genomförandet av den strategiska utvecklingsvisionen för EU efter 2020" , sade föredraganden.

I yttrandet upprepar kommittén sin begäran om att sammanhållningspolitikens nuvarande andel av EU-budgeten ska bibehållas efter 2020, en central fråga för #CohesionAlliance , en EU-omfattande koalition som grundades i oktober förra året.

Kontaktperson:

Namn

Pierluigi Boda

Tfn +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Dela :