Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Minskad finansiering är acceptabelt endast vid systematiska överträdelser av rättsstatsprincipen  
En mer djupgående övervakning från EU:s sida skulle hjälpa medborgarna, den lokala demokratin och de lokala ekonomierna.

Lokala och regionala ledare från hela EU har uttryckt stöd för Europeiska kommissionens och Europaparlamentets förslag om att stärka rättsstatsprincipen, inbegripet möjligheten att bestraffa stater som begår ”allvarliga och systematiska” överträdelser. Europeiska regionkommittén (ReK) uppmanade också EU-institutionerna att främja en kultur av respekt för rättsstatsprincipen genom att involvera de lokala samhällena mer, inklusive offentliga förvaltningar och nätverk av ombudsmän på lokal och regional nivå.

I rekommendationerna , som antogs den 12 februari vid kommitténs första plenarsammanträde under den nya mandatperioden, betonades behovet av en bredare och djupare övervakningsprocess utrustad med tillräckliga resurser. Detta bör resultera i en objektiv och transparent bedömning – som t.ex. bygger på den förteckning över rättsstatskriterier (”Rule of Law Checklist”) som tagits fram av Europas främsta instans för övervakning av de mänskliga rättigheterna, Europarådet – utarbetad under en rad möten under ett år på regional och nationell nivå. Processen skulle utmynna i en årlig konferens i en stad som särskilt engagerar sig för goda styrelseformer. I ReK:s yttrande framhålls särskilt värdet av att samråda med rättsliga nätverk och lokala advokatsamfund, och av att öka det ekonomiska stödet till det civila samhället och oberoende medier, särskilt på lokal nivå.

Yttrandet presenterades av Christophe Rouillon , ordförande för gruppen Europeiska Socialdemokraters Parti och borgmästare i Coulaines (Frankrike), som konstaterade: ”rättsstatsprincipen är inte bara ett av Europeiska unionens grundläggande gemensamma värden, utan också nödvändig en förutsättning för dess funktionssätt. Det civila samhället och de lokala och regionala myndigheterna har en viktig uppgift när det handlar om att stärka rättsstatsprincipen. Vi anser att sanktioner måste utfärdas mot dem som bryter mot rättsstatsprincipen, dvs. förövarna, inte offren. Kommittén har länge drivit på för att regionerna och städerna i Europa inte ska straffas för de nationella regeringarnas överträdelser av rättsstatsprincipen. I detta yttrande ger vi förslag på hur ett fördjupat samarbete med lokala samhällen – deras civila samhällen, deras rättsliga försvarare och deras offentliga förvaltningar – kan bidra till att försvara och främja en rättskultur.”

Christophe Rouillon fortsatte: ”våra rekommendationer är viktiga av två skäl. För det första visar detta yttrande att lokala och regionala politiker från hela Europa stöder insatserna för att stärka rättsstatsprincipen. För det andra innehåller rekommendationerna specifika idéer för åtgärder på lokal och regional nivå. Att stärka rättsstatsprincipen är inte bara en principfråga, det handlar också om valuta för pengarna. Vi anser att kanalisering av pengar genom system med svag förvaltning – och, i vissa fall, en systematisk underminering av rättsstatsprincipen – är kontraproduktivt och riskerar att undergräva förtroendet europeiska medborgare emellan, vilket är grundvalen för integrationsprojektet. En djupare och mer grundlig övervakning från EU:s sida vore bra för medborgarna, den lokala demokratin och de lokala ekonomierna.”

Rapporten initierades och utarbetades av Franco Iacop (IT–PES), ledamot av regionfullmäktige i Friuli-Venezia Giulia. Christophe Rouillon presenterade rapporten eftersom Franco Iacop förlorade sitt ReK-mandat i december.

Rekommendationerna ger uttryck för en övertygelse om att situationen när det gäller förvaltningen i Europeiska unionen – vilken inbegriper europeiska, nationella, regionala och lokala politiker och offentliga förvaltningar – kräver att övervakningen av rättsstatsprincipen inte begränsas till den nationella nivån. Enligt samma logik efterlyste ReK att EU självt – i egenskap av juridisk person – ska bli föremål för övervakning, och argumenterade för att EU ska återuppta processen med att ansluta sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Bland de idéer som ReK skulle vilja undersöka ingår olika sätt att ”utnyttja den potential” som EU:s byrå för grundläggande rättigheter har i övervakningssystemet. ReK föreslog också att ett pilotprojekt med en grupp intresserade städer och regioner skulle kunna bidra till att finjustera mätningskriterierna av rättsstatsprincipen.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :