Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare samarbetar med det slovenska rådsordförandeskapet, kommissionen och Europaparlamentet för att påskynda genomförandet av EU:s återhämtningsplaner  

Under det första högnivåforumet om regional återhämtning och resiliens framkom förslag på hur styrningen kan förbättras och överlappningar med sammanhållningspolitiken undvikas

Regionala och lokala ledare samlades i Lipica (Slovenien) den 24 september för att diskutera hur återhämtningsinvesteringarna kan genomföras i god tid på fältet så att man undviker förseningar och överlappningar mellan EU:s politikområden. Paolo Gentiloni, kommissionsledamot med ansvar för ekonomi, Sloveniens finansminister Andrej Šircelj och ledande Europaparlamentsledamöter betonade att samarbetet med regioner och städer är en förutsättning för ett lyckat genomförande av de nationella återhämtningsplanerna.

Högnivåforumet organiserades gemensamt av Europeiska regionkommittén (ReK) och det slovenska rådsordförandeskapet. I sitt öppningsanförande konstaterade ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas att medlen från faciliteten för återhämtning och resiliens nu har börjat nå medlemsstaterna. ”Nu är det vår gemensamma skyldighet att se till att vi får valuta för varenda euro av skattebetalarnas pengar som investerats i vår återhämtning. Det är dags för ett verkligt partnerskap mellan aktörer på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå, även om lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig när det gäller regionernas och städernas deltagande. Kommittén övervakar noggrant genomförandet av faciliteten på fältet och dess samordning med sammanhållningspolitiken. Våra medborgares förväntningar och behov kan inte kringgås med toppstyrda beslut.

Sloveniens finansminister, Andrej Šircelj , framhöll: ” Jag tror att vi kan uppnå utmärkta resultat genom ett framgångsrikt genomförande av faciliteten för återhämtning och resiliens. De bästa resultaten kan endast uppnås genom inkluderande samarbete. Krisen har lärt oss att samarbeta i svåra tider – på lokal, regional och internationell nivå. Nu måste vi bara föreställa oss vad vi kan uppnå genom samarbete i ljusare tider och ta ett steg i den riktningen.

Paolo Gentiloni , kommissionsledamot med ansvar för ekonomi, underströk ReK:s ” konstruktiva engagemang i utformningen av facilitetens slutliga design ” och den avgörande betydelsen av ett starkt partnerskap mellan de olika förvaltningsnivåerna i den kommande fasen. ” Mer än två tredjedelar av alla nationella planer för återhämtning och resiliens har redan nått genomförandefasen. De lokala och regionala myndigheterna har en nyckelroll i förverkligandet av planerna och vi kommer att fortsätta att uppmuntra medlemsstaterna att involvera dem på ett ändamålsenligt sätt ”, underströk han. ” Facilitetens medel och sammanhållningspolitiken måste komplettera, inte ersätta, varandra: ledorden är additionalitet och utnyttjande ”.

Forumdiskussionen kommer att ge underlag för ReK:s yttrande om facilitetens genomförande, som utarbetas av Rob Jonkman (NL–ECR ) och som enligt planerna ska antas av utskottet för ekonomisk politik (ECON) den 29 september. Kommittén har gjort en första bedömning av utarbetandet av de nationella planerna för återhämtning och kommer att lägga fram sina slutsatser om pandemins inverkan på regionala och lokala samhällen i EU:s årliga lokala och regionala barometer för 2021, som ska läggas fram den 12 oktober under den 19:e  Europeiska veckan för regioner och städer .

Här kan du titta på inledningsanförandena och den första paneldiskussionen i högnivåforumet om återhämning och resiliens.

Högnivåforumet ägde rum i samband med ett externt sammanträde i ReK:s presidium i Lipica, Slovenien. Inför presidiesammanträdet anordnade ReK:s program för unga folkvalda politiker ett evenemang om sammanhållningspolitiken där unga lokala ledare från hela EU deltog tillsammans med ReK-ledamöter, Sloveniens statssekreterare med ansvar för utveckling och europeisk sammanhållningspolitik, Monika Kirbiš Rojs, företrädare för Europeiska kommissionen och andra framstående talare.

Här kan du titta på evenemanget för unga folkvalda politiker ”Cohesion as a value - Benefits and costs for young people of transitioning to a post Covid-19 world” (Värdet av sammanhållning – fördelarna och kostnaderna för unga människor av att ställa om till världen efter covid-19).

INLÄGG FRÅN HÖGNIVÅFORUMET OM REGIONAL ÅTERHÄMTNING OCH RESILIENS

(i ordningsföljd):

Aleksander Jevšek (SI–PES), vice ordförande för ReK:s slovenska delegation och borgmästare i Murska Sobota: ” Partnerskapet med lokala och regionala myndigheter är till stor del avgörande för att varenda euro från faciliteten för återhämtning och resiliens ska utnyttjas effektivt. För att dra största möjliga nytta av medlen från såväl återhämtningsinstrumenten som sammanhållningspolitiska program måste de nationella regeringarna lyssna till kommunerna och regionerna och lita på att de kommer att spendera pengarna på ett transparent sätt.

Michael Murphy (IE–EPP), borgmästare i Clonmel och ordförande för ReK:s utskott för ekonomisk politik (ECON): ” De utmaningar som ligger framför oss är inte av ett och samma slag utan skiljer sig åt både till innehåll och intensitet mellan Europas regioner, städer och landsbygdsområden. Vi behöver skräddarsydda lösningar som genomförs tillsammans med den lokala nivån. En toppstyrd återhämtningsstrategi skulle innebära att investeringar och reformer helt enkelt kanske inte motsvarar de möjligheter och utmaningar som faktiskt finns på fältet.

Rob Jonkman (NL–ECR), föredragande för ReK:s yttrande om faciliteten: ” Europas återhämtning och den digitala och hållbara omställningen är beroende av de lokala och regionala myndigheternas direkta deltagande. Därför måste de involveras strukturellt i genomförandet av återhämtningsplanerna . Eftersom deltagandet varierar mellan medlemsstaterna måste vi dela med oss av våra erfarenheter och lära av varandra.

Alexandra Geese (DE–De gröna), Europaparlamentsledamot och föredragande för instrumentet för tekniskt stöd: En socialt inkluderande, grön och digital omställning för med sig mångfasetterade utmaningar som endast kan hanteras genom en aktiv roll för de lokala och regionala myndigheterna. Instrumentet för tekniskt stöd ger lokala och regionala myndigheter möjligheten att skapa skräddarsydd kunskap. De kan be experter att fastställa specialutformade strategier och färdplaner, anordna seminarier och workshoppar eller lära av varandras bästa praxis. Klimatspårning, jämställdhetsbudgetering och lösningar med öppen källkod för att främja digitaliserade och mycket tillgängliga förvaltningar är bara ett fåtal exempel på de många skräddarsydda lösningar som instrumentet kan underlätta.

María Del Valle Miguelez Santiago , vice ordförande för konferensen för perifera kustregioner ( CPMR ), minister med ansvar för näringsliv, sysselsättning och universitet samt talesperson för regionregeringen i Murcia: ” Regionerna är nyckelaktörer när det handlar om att genomföra EU:s klimatprioriteringar och digitala prioriteringar, och deras befogenheter är kopplade till ett flertal mål i återhämtningsplanerna. Regionerna vet vilka investeringsbehov som finns på regional och lokal nivå och förtjänar därför en plats i relevanta politiska beslutsforum för att fastställa och genomföra återhämtningsstödet. På så sätt kan vi under de närmaste månaderna skapa ett mervärde för en ändamålsenlig användning av EU-medel och uppnå de önskade målen.

Hanna Zdanowska (PL–EPP), ledamot av ReK:s arbetsgrupp för den gröna given på lokal nivå: ” 75 % av EU-medborgarna bor i städer, som står för de största utsläppen av växthusgaser. Men städerna är också nav och initiativtagare till åtgärder och innovation, både när det gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Det kommande globala forumet om klimatåtgärder i Glasgow är ett viktigt tillfälle för lokala och regionala ledare att visa vad städer och regioner kan göra och redan gör för att åstadkomma klimatneutralitet.

Zvone Černač , Sloveniens minister med ansvar för utveckling och europeisk sammanhållningspolitik: ” Ett mycket viktigt mål, som samtidigt är en utmaning, är att skapa en ram som dels säkerställer synergier mellan kortsiktiga och långsiktiga mekanismer, dels förenklar genomförandeförfarandena, där de lokala och regionala myndigheterna spelar en nyckelroll vid sidan av de nationella regeringarna .”

Isabelle Boudineau (FR–PES), ordförande för ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER): ” Europa har gjort en exempellös insats för att begränsa pandemins sociala och ekonomiska konsekvenser. Men pengar är inte allt. Vi får inte glömma metoden: partnerskap och flernivåstyre har visat sig fungera väl med sammanhållningspolitiken. Att åternationalisera EU:s politik genom återhämtningsplanen är fel väg att gå. Anförtro regionerna skyddet av medborgarna och de små och medelstora företagen.

Juraj Droba (SK–ECR), ReK:s föredragande för ”Lokala och regionala myndigheters konkreta medverkan i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen för perioden 2021–2027”: ”Partnerskap är vid sidan av subsidiaritet den viktigaste principen ur kommunernas och regionernas perspektiv, och vi måste se till att den tillämpas fullt ut i alla skeden av den nya programperioden.” .

Ulrika Landergren (SE–Renew Europe), ordförande för ReK:s utskott för naturresurser (NAT): ” Under flera år har vi sett hur klyftan växt mellan den uppmärksamhet som ges och de medel som finns tillgängliga för stadsområden och landsbygdsområden. Tyvärr antog kommissionen sin långsiktiga vision för landsbygdsutvecklingen först efter det att finansieringsprogrammen fram till 2027 hade spikats. ReK kommer att stödja kommissionens vision, men vi kan inte vänta till 2028! Det är dags att överbrygga klyftan mellan landsbygds- och stadsområden.”

Eddy van Hijum (NL–EPP), ReK:s föredragande för strategin för små och medelstora företag: ” Vi lokala och regionala myndigheter kan bli en partner till kommissionen genom att stå i kontakt med våra små och medelstora företag och med lokala myndigheter såsom handelskammare. Om vi vill uppnå de mål som har fastställts och komma tillbaka starkare efter covid-19 måste vi bli partner i denna omställning. Vi – från de minsta små och medelstora företagen i våra hemregioner till kommissionen – har alla en roll att spela för att få omställningarna att fungera.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tfn +32 (0)470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :