Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Fit for Future-plattformen intar ett särskilt regionalt fokus i sitt arbete  

Plattformen integrerar ämnen av särskild relevans för de lokala och regionala myndigheterna som fastställs i Europeiska regionkommitténs arbetsprogram för 2021: gränsöverskridande hälso- och sjukvård, offentlig upphandling, statligt stöd och luftkvalitet

Vid det andra plenarsammanträdet i Fit for Future-plattformen (F4F) för bättre och mindre betungande EU-lagstiftning som ägde rum den 4 mars under ledning av kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor, Maroš Šefčovič, deltog tre ReK-ledamöter: Mark Speich (DE–EPP), Anne Karjalainen (FI–PES) och Ulrika Landergren (SE–Renew) samt 27 representanter för EU-medlemsstaterna. Syftet med mötet var att diskutera och enas om plattformens årliga arbetsprogram och arbetsordning. ReK förespråkade att man i arbetsprogrammet skulle ta upp frågor kring offentlig upphandling, lagstiftning om luftkvalitet, gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt lagstiftning om statligt stöd. Alla dessa förslag antogs av plattformen.

Fit for Future-plattformen är ett huvudinstrument i kommissionens agenda för bättre lagstiftning , som syftar till att förenkla och modernisera EU:s lagstiftning för att bättre ta itu med framtida utmaningar och samtidigt minska byråkratin. Med tre utskottsordförande i styrorganet för plattformen och den nya generationen av nätverket av regionala nav (RegHub), som lanserades den 3 mars som en undergrupp till plattformen, deltar ReK i plattformen på båda nivåer när det gäller att se över och utvärdera befintlig EU-lagstiftning. Kommittén företräder således inte bara de lokala och regionala myndigheterna utan även medborgare och företag som dagligen tillämpar EU-lagstiftningen. Detta förstärkta deltagande i EU:s lagstiftningsprocess är ett resultat av ReK:s arbete i arbetsgruppen för subsidiaritet och proportionalitet .

Efter det första plenarsammanträdet som ägde rum den 26 november 2020 lade ReK fram förslag till utkastet till årligt arbetsprogram. Här tog man upp ämnen som lagstiftningen om offentlig upphandling, särskilt e-upphandlingsaspekter, lagstiftningen om luftkvalitet, direktivet om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt lagstiftningen om statligt stöd.

Ulrika Landergren (SE–Renew) , ledamot av kommunfullmäktige i Kungsbacka och ordförande för ReK:s utskott för naturresurser (NAT) kommenterade arbetsordningen efter sammanträdet: ”Vi är nöjda med att de flesta av ReK:s kommentarer och förslag beträffande arbetsordningen har anammats av kommissionen, och vi anser att plattformens överläggningar bör göras offentliga. Jag tror att om vi öppnar upp plenarsammanträdena för allmänheten kommer det att öka insynen och få fler att upptäcka plattformens arbete, vilket kommer att bidra till att öka förståelsen för besluten och allmänhetens acceptans av dem.”

ReK:s nätverk av regionala nav (RegHub) är redo att ta sig an sin roll som undergrupp till plattformen och bidra med berörda parters erfarenheter från genomförandet på plats. Tack vare sin särskilda status kommer den att kunna berika faktaunderlaget till plattformsyttranden som är relevanta för regioner och kommuner. ReK och de regionala naven välkomnar också möjligheten att kunna lägga fram en framtida rapport som kommer att samla in synpunkter från den regionala och lokala nivån om tillstånds- och planeringskrav som hindrar viktiga infrastrukturprojekt.

Plattformen har mer än 50 medlemmar (inklusive de 27 medlemsstaterna) och Fit for Future-plattformens arbetsprogram följer prioriteringarna i kommissionens årliga arbetsprogram för 2021 . ReK antog en resolution vid sitt plenarsammanträde den 10 december.

Bakgrund:

Fit for Future-plattformen höll sitt inledande plenarsammanträde den 26 november 2020. Det är en expertgrupp på hög nivå som bistår Europeiska kommissionen i dess arbete med att förenkla lagstiftningen och minska därmed förbundna onödiga administrativa bördor och kostnader. Kommissionen kommer att beakta plattformens yttranden för att se till att EU-lagstiftningen hjälper och inte hindrar människor och företag, särskilt små och medelstora företag. Plattformens arbete kommer att inriktas på ämnen som tas upp i ett årligt arbetsprogram. För varje ämne kommer plattformen att samla in uppgifter, belägg och synpunkter om möjligheterna att förenkla och minska onödiga kostnader i samband med specifik EU-lagstiftning utan att undergräva uppnåendet av lagstiftningens mål. Plattformen kommer sedan att avge yttranden, där man även beaktar digitaliseringsmöjligheter och regleringsgraden. Dessa insatser ingår i kommissionens agenda för bättre lagstiftning.

ReK:s nätverk av regionala nav (RegHub) är ett nätverk för europeiska regioner och kommuner som bedömer genomförandet av EU:s politik. Den nya generationen nav består av 46 särskilda kontaktpunkter, 10 fler än den första generationen. Kontaktpunkterna är tjänstemän vid en lokal eller regional förvaltning som samlar in teknisk återkoppling från berörda parter om deras erfarenheter av att genomföra befintlig EU-politik i praktiken. Nätverket tillför på så sätt ett lokalt och regionalt perspektiv på EU:s beslutsfattande och utvidgar dess faktabas.

Arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” inrättades av kommissionen i november 2017 med följande mål:

- Ge rekommendationer om hur subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna kan tillämpas bättre.

- Fastställa politikområden där arbetet kan omdelegeras eller slutgiltigt återbördas till medlemsstaterna.

- Hitta sätt att bättre involvera regionala och lokala myndigheter i utformningen och genomförandet av EU:s politik.

Arbetsgruppen lade 2018 fram sin slutrapport ”Det nya arbetssättet”, som bygger på begreppet ”aktiv subsidiaritet”, vilket innebär att man ser till att den lokala och regionala nivåns bidrag beaktas fullt ut för att säkerställa att det finns ett tillräckligt europeiskt mervärde i alla skeden av utarbetandet, antagandet och genomförandet av EU-lagstiftningen.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Dela :