Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Finansiering av renoveringsvågen: främja sysselsättning och energibesparingar i EU  

Europeiska regionkommittén och Europeiska kommissionen samarbetar för att påskynda renoveringen av offentliga och privata byggnader i lokala och regionala samhällen i hela EU

Renoveringen av byggnadsbeståndet i EU är avgörande för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och för att öka sysselsättningen i anslutning till återhämtningen efter covid-19. Trots att 75 % av de befintliga byggnaderna i EU anses vara energiineffektiva är det för närvarande endast 1 % per år som renoveras. Byggnader står för 40 % av Europas energiförbrukning och 36 % av växthusgasutsläppen. Renoveringsvågen beräknas kunna skapa 160 000 nya arbetstillfällen inom byggsektorn fram till 2030. Hälsokrisen till följd av covid-19 har ökat behovet av att förbättra våra byggnader och utplåna energifattigdomen, som fortfarande drabbar omkring 40 miljoner människor i EU.

Vid ett möte med titeln Finansiering av renoveringsvågen diskuterade företrädare för EU, lokala och regionala ledare och experter från hela EU utmaningar och finansieringsmöjligheter för städer och regioner för att påskynda renoveringen av byggnadsbestånd. Renoveringsvågen syftar till att undanröja hinder för byggnadsrenoveringar, såsom strukturella och administrativa olägenheter, brist på investeringar, marknadsmisslyckanden, rättsliga hinder och avsaknad av sakkunskap.

Juan Espadas (ES–PES) , borgmästare i Sevilla och ordförande för ReK:s ENVE-utskott och arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå , inledde debatten: "I dag vet vi att en stor del av kampen mot klimatkrisen måste utgå ifrån att vi rustar upp vårt byggnadsbestånd. Renoveringsvågen är en viktig pelare i den europeiska gröna given och innebär en möjlighet till att göra våra offentliga byggnader (såsom skolor och sjukhus), subventionerade bostäder och våra hem mer hållbara, gröna och energieffektiva. För att denna omfattande urbana omvandling ska lyckas krävs finansiering, men det handlar inte bara om pengar. Klimatmålen och de sociala målen måste ses tillsammans för att säkerställa att inga människor eller områden hamnar på efterkälken.”

Den tidigare ordföranden i regionen Toscana (2010–2020), Enrico Rossi (IT–PES) , ReK:s föredragande för yttrandet om renoveringsvågen och ledamot av kommunstyrelsen i Signa (Florens), påpekade att ”17 % av européerna är trångbodda och minst 34 miljoner medborgare är drabbade av energifattigdom. Renoveringsvågen måste leda till ökad solidaritet och social delaktighet samt bekämpa fattigdom genom att öka investeringarna i energieffektiva offentliga och subventionerade bostäder. Hälsokrisens effekter på ekonomin är ytterst allvarliga. Att öka de offentliga investeringarna i byggsektorn spelar en viktig roll när det gäller att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin”.

ReK:s utkast till yttrande om renoveringsvågen ska antas vid nästa sammanträde i ENVE-utskottet den 1 februari , och den slutliga texten ska enligt planerna antas vid plenarsessionen i mars 2021.

Vlasta Krmelj (SI–EPP) , borgmästare i Selnica ob Dravi, vice ordförande i arbetsgruppen för finansiering och investering vid europeiska sammanslutningen av kontor och regioner för energi och miljö (Fedarene) och direktör för ENERGAP underströk att "energiorgan i hela Europa är redo att omsätta renoveringsvågen i konkreta program som stimulerar massiva investeringar. De är marknadsförmedlare med offentliga mandat som ger tekniskt stöd till kommuner, regioner, företag och medborgare och som har förmåga att knyta samman intressenter och förvaltningsnivåer. De har kompetens och sakkunskap avseende byggnader, teknik och värdekedjor samt erfarenhet av att bygga upp finansieringsmodeller med flera finansieringsflöden”.

Mikel Irujo (ES–EA) , generaldirektör med ansvar för yttre åtgärder vid regeringskansliet i regionen Navarra, förklarade: "Vår erfarenhet av partnerskapet för energieffektivitet inom agendan för städer är mycket positiv. Vissa av de åtgärder som vi har föreslagit har beaktats i kommissionens förslag om renoveringsvågen, såsom behovet av att skapa en enda kontaktpunkt för att ge medborgarna möjlighet att aktivt delta i omställningen till hållbar energi. ”

Bland gästtalarna fanns bland andra en medarbetare vid kansliet för EU:s energikommissionär Kadri Simson samt företrädare för GD Energi , GD Regional- och stadspolitik och genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) . Företrädaren för EIB erinrade om att offentliga investeringar inte skulle vara tillräckliga för att fylla det befintliga investeringsgapet i fråga om energieffektivitet. Förra veckan förnyade ReK och EIB sitt samarbete för en gemensam handlingsplan för 2021 .

Alla EU-medlemsstater ska fastställa nationella långsiktiga renoveringsstrategier som en integrerad del av sina nationella energi- och klimatplaner . De nationella renoveringsstrategierna kommer att lyckas bara genom samarbete med de lokala och regionala myndigheterna, eftersom dessa ofta äger eller förvaltar stora byggnadsbestånd och ansvarar för en tredjedel av de offentliga utgifterna och för två tredjedelar av de offentliga investeringarna i EU. Tyvärr visar ett samråd som nyligen genomfördes (januari 2021) mellan ReK och Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) att många regeringar i EU utestänger regioner och städer från utarbetandet av planer för återhämtningen efter covid-19.

Bakgrund:

Finansieringav renoveringsvågen är ett evenemang inom ramen för den gröna given på lokal nivå. Som en del av ReK:s prioritering om att bygga motståndskraftiga samhällen är den gröna given på lokal nivå ett initiativ som syftar till att sätta städer och regioner i centrum för den europeiska gröna given och sörja för att både EU:s strategi för hållbar tillväxt och återhämtningsplanerna i anslutning till covid-19 omsätts i direkt finansiering för städer och regioner samt i konkreta projekt för varje område. Den gröna given på lokal nivå lanserades den 15 juni 2020 i och med inrättandet av en särskild arbetsgrupp med 13 medlemmar . För att påskynda insatserna och fungera som inspiration omfattar den gröna given på lokal nivå en online-karta med 200 exempel på bästa praxis.

Renoveringsvågen lanserades den 14 oktober 2020 i och med Europeiska kommissionens meddelande ”En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och förbättra liv” , och är en hörnsten i färdplanen för den europeiska gröna given .

Renoveringsvågen syftar till att undanröja hinder för byggnadsrenoveringar. Finansinstitutgruppen för energieffektivitet ( EEFIG ) har identifierat sex typer av hinder: strukturella hinder, informationshinder, marknadsmisslyckanden, brist på sakkunskap, rättsliga hinder samt en blandning av faktorer som gör det svårt att kombinera projekt och/eller genomföra effektivare distriktsbaserade strategier. Alla dessa hinder påverkar direkt de lokala och regionala myndigheterna och hindrar dem från att investera mer i energieffektiva projekt.

Tillsammans med utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn och miljöanpassningen av städer är renoveringen av EU:s byggnadsbestånd en central prioritering i den gröna given , inte bara på grund av dess potential att minska både energianvändning och koldioxidutsläpp, utan också som en drivkraft för hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. Byggsektorn är den största källan till arbetstillfällen per miljon investerade euro ( Internationella energiorganet IEA 2020 ).

Denna vecka står PES-gruppen vid Europeiska regionkommittén värd för en serie evenemang med rubriken Housing for All: Time for Europe to Deliver .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470 88 10 37

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023