Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den europeiska gröna given förblir en kompass för EU:s plan för återhämtning efter covid-19-krisen  

Nu när så gott som ingen region skonas av den tredje covid-19-vågen ligger de lokala och regionala ledarnas främsta fokus för 2021 på att åstadkomma en hållbar ekonomisk återhämtning för alla och att inga medborgare ska hamna på efterkälken.

Europeiska regionkommitténs ENVE-utskott lade i dag fram sitt arbetsprogram för 2021 . De lokala och regionala ledarnas främsta prioritering är att se till att återhämtningen efter covid-19 omsätts i konkreta projekt som påskyndar omställningen till klimatneutralitet och samtidigt skapar arbetstillfällen och social delaktighet i samtliga regioner. Klimatambitionerna, renoveringen av EU:s byggnadsbestånd, den biologiska mångfalden och det åttonde miljöhandlingsprogrammet var några av de frågor som diskuterades vid ett sammanträde med deltagande av Florika Fink-Hooijer , ny generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö. Utskottsmedlemmarna utbytte erfarenheter och lärdomar av covid-19. ReK håller en plenarsession den 3–5 februari 2021 .

Sevillas borgmästare, Juan Espadas (ES–PES) , inledde sammanträdet med följande ord: ” Städerna och regionerna spelar en viktig roll i hanteringen av covid-19-pandemin och måste nu stå i centrum för återuppbyggnaden av våra regioner. Miljö- och klimatåtgärderna är centrala för återhämtningen. Men för att den ska lyckas är det viktigt att stärka flernivåsamarbetet, med stöd av lämplig finansiering. Bara genom att göra de lokala och regionala myndigheterna delaktiga i utformningen av strategier för hållbar återhämtning, och bara genom att ta hänsyn till geografiska och sociala särdrag på lokalplanet, kan vi lyckas bygga motståndskraftiga och framtidssäkra städer som lever upp till den europeiska gröna givens mål om klimatneutralitet och miljöskydd.” Juan Espadas är ordförande för ENVE-utskottet och för arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå .

”Vi är mycket väl medvetna om vikten av att samarbeta med lokala och regionala myndigheter för att framgångsrikt genomföra miljöpolitiken på fältet. Och vi kan inte uppnå detta utan att samarbeta med ReK”, konstaterade Florika Fink-Hooijer , den nya generaldirektören för generaldirektoratet för miljö. ”Den gröna given förblir en kompass för EU:s återhämtningsplan”, tillade Florika Fink-Hooijer innan hon räknade upp kommissionens miljöprioriteringar för 2021. Bland dessa ingår handlingsplanen för nollutsläpp ( samrådet pågår fram t.o.m. den 10 februari 2021), kommissionens initiativ för hållbara produkter , den nya skogsstrategin och en intensifiering av ambitionerna i fråga om klimatet och den biologiska mångfalden inför de viktiga globala toppmöten som kommer att hållas 2021. Florika Fink-Hooijer föreslog att ReK skulle stå värd för en ny plattform för berörda parter för en kommande handlingsplan för nollutsläpp.

Under sitt inlägg påminde ReK:s föredragande om den europeiska gröna given, Andries Gryffroy (BE–EA) , om ReK:s förslag om att utveckla en regional resultattavla för att bedöma genomförandet av EU:s strategi för hållbar tillväxt på lokal nivå.

Dimitrios Karnavos (EL–EPP) , borgmästare i Kallithea, redogjorde för huvudpunkterna i sitt utkast till yttrande om det åttonde miljöhandlingsprogrammet . Han betonade att covid-19-utbrottet har ökat behovet av ”en starkare koppling mellan hälsa och miljö” . Dimitrios Karnavos ser det åttonde miljöhandlingsprogrammet som ett ”verktyg för att främja ett hållbart företagsklimat och gröna investeringar” . I hans yttrande uppmanas kommissionen att lägga till den tekniska plattformen för miljön i sitt förslag till ett åttonde miljöhandlingsprogram, som för närvarande är föremål för förhandlingar mellan institutionerna. Enligt planerna ska yttrandet antas vid ReK:s plenarsession den 3–5 februari 2021 . Europaparlamentsledamoten Grace O’Sullivan (IE–De gröna) , föredragande för det allmänna miljöhandlingsprogrammet för unionen fram till 2030, bekräftade parlamentets åtagande att samarbeta med ReK för att föra miljöagendan framåt.

ENVE-utskottets medlemmar antog ett utkast till yttrande: ”En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och förbättra liv” . Föredraganden, Enrico Rossi (IT–PES) , f.d. regionpresident i Toscana (2010–2020) och nu ledamot av kommunfullmäktige i Signa (Florens), yttrade sig: ”EU:s tillgängliga medel under de kommande åren är extraordinära. Ökade offentliga investeringar i byggsektorn kan gå hand i hand med återhämtningen. Vi insisterar på flernivåstyre, inklusive finansiering, i synnerhet en mekanism för tekniskt stöd som är tillgänglig för alla regionala och lokala myndigheter för att genomföra renoveringsvågen, och på flexiblare budgetregler för städer och regioner för att stärka deras kapacitet att investera i renovering av byggnader. Renoveringsvågen är ett tillfälle vi inte får missa.” Ett webbseminarium om finansieringen av renoveringsvågen ägde rum den 27 januari . Enrico Rossis utkast till yttrande ska antas den 17–19 mars 2021.

Medlemmarna diskuterade följande yttranden:

Höjning av Europas klimatambition för 2030 inför COP26 . Föredragande: Vincent Chauvet (FR–Renew) , borgmästare i Autun. Utkastet till yttrande ska antas den 26 mars 2021, och den slutliga omröstningen planeras till ReK:s plenarsession den 30 juni–2 juli 2021.

Säkra och hållbara kemikalier för en giftfri miljö i Europas städer och regioner . Föredragande: Adam Struzik (PL–EPP) , regionpresident i Mazowieckie (Masovien). Enligt planerna ska utkastet till yttrande antas den 26 mars 2021, och slutomröstningen planeras till ReK:s plenarsession den 5–7 maj 2021.

Lokala och regionala myndigheter som skyddar den marina miljön . Föredragande: Emma Nohrén (SE–De gröna) , första vice ordförande i kommunstyrelsen i Lysekil. Utkastet till yttrande ska enligt planerna antas den 26 mars 2021, och slutomröstningen planeras till ReK:s plenarsession den 5–7 maj 2021.

ENVE-utskottets medlemmar uttryckte sin uppskattning över att Joke Schauvliege (BE–EPP) , ledamot av det flamländska parlamentet och ReK:s föredragande för ”Regionernas och städernas erfarenheter och lärdomar av covid-19-krisen” , deltog i utskottets sammanträde. Utkastet till yttrande ska enligt planerna antas vid ReK:s plenarsession i mars.

Nästa sammanträde i ENVE-utskottet äger rum den 26 mars 2021.

Bakgrund:

I 2020 års rapport om miljösituationen varnar Europeiska miljöbyrån (EEA) för att Europa står inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad omfattning som är mer akuta än någonsin.

Här kan du läsa ReK:s webbintervju med Dimitrios Karnavos (EL–EPP) om det åttonde miljöhandlingsprogrammet.

Upptäck ReK:s initiativ Den gröna given på lokal nivå och ReK:s karta , som visar bästa praxis.

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023