Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europas demografiska utmaningar kräver lokala lösningar  

Regionala och lokala ledare uppmanar EU-institutionerna att samarbeta tätt med lokala myndigheter för att bemöta de territoriella och socioekonomiska konsekvenserna av demografiska förändringar

I en debatt med Dubravka Šuica, kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, uppmanade Europas lokala och regionala ledare EU-institutionerna att samarbeta tätare med lokala myndigheter för att bemöta de territoriella och socioekonomiska konsekvenserna av demografiska förändringar. Eftersom befolkningen minskar i mer än 40 % av alla EU-regioner uppmanar Europeiska regionkommittén till att den demografiska dimensionen integreras i all EU-politik och i debatten om Europas framtid.

Kommissionen offentliggjorde nyligen en rapport om de demografiska förändringarnas konsekvenser där det bekräftas att frågor i anslutning till demografisk förändring oftast hanteras bäst på lokal och regional nivå. I rapporten påpekas även den nära kopplingen mellan demografiska förändringar och den gröna och digitala omställningen, och det fastställs att demografiska förändringar kan leda till en förlust av tilltron på demokratin i områden som brottas med en avfolkning. På lång sikt kommer den minskande befolkningen i arbetsför ålder sannolikt att sätta press på offentliga budgetar och få negativ effekt på Europas geopolitiska utsikter och ställning i världen.

I sitt anförande vid Europeiska regionkommitténs plenarsession den 1 juli konstaterade kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica : ”Vi behöver göra det möjligt för de regioner som påverkas mest av demografiska förändringar att behålla och förbättra livskvaliteten, och utrusta oss själva med de verktyg som vi behöver för att hitta innovativa lösningar. Vi är fast beslutna att stödja och ledsaga människor genom förändringarna genom att tillhandahålla konkreta möjligheter och se till att ingen hamnar på efterkälken.”

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas sade: ”Covid-19-pandemin har påvisat att vi behöver tänka och agera strategiskt i fråga om demografiska förändringar och deras långsiktiga, allvarliga territoriella och socioekonomiska följder. Dessa kan även leda till en ”missnöjets geografi”, som ger näring åt extremiströrelser och anti-europeiska åsikter i vissa regioner som lider av demografisk tillbakagång och kompetensflykt, och i slutändan till polarisering i det demokratiska systemet. Eftersom regionala och lokala myndigheter har många rättsliga befogenheter i demokratiska frågor är vår kommitté beredd att stödja kommissionens initiativ för att ta itu med denna företeelse, i syfte att förbättra livet för människor i EU:s regioner, städer och byar.”

Europeiska regionkommittén kommer vid sin nästa plenarsession i oktober att lägga fram sitt förslag om hur de negativa effekterna av demografiska förändringar i EU:s regioner ska bemötas. I det aktuella utkastet till yttrande betonas att Europas åldrande befolkning, låga födelsetal och en alltmer ojämlik fördelning av befolkningen kräver ett samordnat politiskt svar på alla förvaltningsnivåer och inom alla EU:s politikområden. I synnerhet betonas länken mellan demografiska förändringar och förbättring av levnadsvillkoren överallt.

Föredragande János Ádám Karácsony (HU–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Tahitótfalu, sade: ”Konsekvenserna av de demografiska förändringarna kommer att vara kännbara på lång sikt, så det är mycket viktigt att se vilka svar som redan hittats tidigare, och vilka lösningar vi kan hitta nu. När vi talar om Europas demografi behöver vi ta hänsyn till olika aspekter som åldrande eller längre förväntad livslängd, avfolkning av landsbygdsområden, intern och extern migration, kompetensflykt samt förändringar i fertilitetsmönster och familjebildning.”

Mer information:

Kommissionen offentliggjorde den 17 juni sin länge efterlängtade rapport om de demografiska förändringarnas konsekvenser , tillsammans med detaljerad statistik om situationen i varje medlemsstat samt kartor och uppgifter på EU-nivå. För 2021 planerar kommissionen också att lägga fram en grönbok om åldrande och en långsiktig vision för landsbygdsområden. ReK:s årliga lokala och regionala barometer i oktober 2020 kommer också att tillhandahålla siffror och kartor om demografi och regioner.

EU:s allvarliga demografiska utmaningar visar sig på många platser i unionen genom en kombination av tre tendenser: minskande befolkning, åldrande befolkning (med ökad försörjningskvot) och låga födelsetal. Över 40 % av de europeiska regionerna tappar befolkning och befolkningen i utpräglade landsbygdsregioner förväntas minska med 7,9 miljoner fram till 2050. Samtidigt är EU:s befolkning den äldsta i genomsnitt och 2070 förväntas Europa stå för bara 4 % av världens befolkning. Europas andel av världens BNP minskar också kontinuerligt.

Covid-19-pandemin drabbade särskilt Europas åldrande befolkning, vilket visar behovet av hälso- och sjukvård samt långvarig vård och omsorg som är lättillgänglig och av god kvalitet till ett överkomligt pris. Den pågående krisen har också understrukit vikten av att överbrygga den digitala klyftan och behovet av robust digital infrastruktur.

I Europeiska regionkommitténs Resolution om Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2021 uppmanas kommissionen att lägga fram en vetenskapligt baserad utvärdering av konsekvenserna av covid-19 för de demografiska förändringarna och se till att framtida beslut skräddarsys efter lokala behov och särdrag. Kommittén betonar också den roll som högkvalitativ utbildning har i insatserna mot demografiska förändringar och kompetensflykt, och stöder i detta avseende införandet av ett europeiskt utbildningsområde senast 2025 i nära samarbete med det europeiska forskningsområdet.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023