Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europas återhämtning kommer inte att lyckas utan en stark sammanhållningspolitik och ett verkligt partnerskap mellan aktörer på EU-nivå samt nationell, regional och lokal nivå  

En EU-omfattande koalition påminner medlemsstaterna om att kompromissen om EU:s budget och återhämtningsplan måste bevara investeringar i regioner och städer

Den kris som utlösts genom covid-19-pandemin undergräver Europas ekonomiska, territoriella och sociala sammanhållning och dess kapacitet att leverera en grönare, inkluderande och smart omställning till en mer hållbar framtid. Det är därför #CohesionAlliance – en EU-omfattande koalition som samlat in mer än 12 000 underskrifter – uppmanar EU-medlemsstaterna att stödja en stark flerårig budgetram för 2021–2027 samt återhämtningsplaner. Den fleråriga budgetramen och återhämtningsplanerna måste stödja sammanhållning som ett grundläggande värde för EU och som ett av de främsta målen för EU:s politik och investeringar. Dessa uppmaningar ingick i en förklaring som överlämnades till kommissionsledamoten med ansvar för sammanhållning Elisa Ferreira och REGI-utskottets ordförande Younous Omarjee under en videokonferens den 14 juli, tre dagar före Europeiska rådets möte i Bryssel.

Covid-19-krisen har visat att solidaritet, ansvar och sammanhållning nu behövs mer än någonsin för att se till att ingen människa hamnar på efterkälken i EU. #CohesionAlliance uppmanar till en stark, effektiv och flexibel sammanhållningspolitik som baseras på långsiktiga perspektiv och partnerskapsprincipen och där lokala och regionala myndigheter deltar i alla återhämtningsåtgärder. Detta kommer att bidra till att snabbt få i gång och återuppbygga ekonomin, främja hållbarhet och stärka territoriell och social sammanhållning i EU.

De förslag som kommissionen och ordförande Charles Michel lagt fram är steg i rätt riktning. Vi uppmanar medlemsländerna att nu stå enade och snabbt anta en lämplig EU-budget för 2021–2027 och en robust återhämtningsplan för att hjälpa våra samhällen att ta sig igenom krisen och bli mer motståndskraftiga, hållbara och inkluderande. Detta är i alla EU-länders direkta intresse, inbegripet de som kräver en lägre investeringskapacitet för vår union men som är de största vinnarna på den inre marknaden ”, sade Apostolos Tzitzikostas , ordförande för Europeiska regionkommittén, som fortsatte: ” Kommittén samarbetar med alla aktörer på EU-nivå samt nationell, regional och lokal nivå för att säga nej till den centralisering, nej till de budgetnedskärningar och nej till de outhärdliga tidsfrister för genomförande som undergräver effekterna av EU-investeringar. Att öka sammanhållningen och motståndskraften genom att mobilisera all EU-politik och alla EU-verktyg är det enda sättet att sätta medborgarna i centrum och stödja en återhämtning där ingen lämnas på efterkälken .”

Ordförandena för den grundande partnerorganisationen bakom #CohesionAlliance överlämnade den nya förklaringen till kommissionsledamoten med ansvar för sammanhållning och reformer Elisa Ferreira och Europaparlamentets REGI-utskotts ordförande Younous Omarjee.

Elisa Ferreira , kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, sade: ” Kommissionens ekonomiska prognoser som offentliggjordes förra veckan visar på en djupare recession än väntat, med förödande konsekvenser samt större skillnader och ojämlikhet. Det är därför vi behöver en stark sammanhållningspolitik och en rättvis och sammanhållen återhämtning. Sammanhållningens DNA kan ses i alla kommissionens återhämtningsförslag: de generösa bestämmelserna för sammanhållningspolitiken och sammanhållningsmetoden i återhämtningsfonden och på andra håll. Jag har kämpat för det här, och jag kommer att fortsätta att kämpa. Vi litar på att ni för lobbyverksamhet i era länder och regioner. Vi har ont om tid och måste agera snabbt för att få ut budskapet, förbereda våra planer och program och se till att ingen region hamnar på efterkälken .”

Younous Omarjee , ordförande för Europaparlamentets REGI-utskott, sade: ” Den här krisen har förvrängt Europa. En återhämtningsplan och en ambitiös budget är därför av yttersta vikt. Kortsiktig återhämtning måste komplettera genomförandet av de långsiktiga målen, i synnerhet ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Vi uppmanar rådet att enas kring en stark budget. Det är också mycket viktigt att återhämtningsplanen är direkt tillgänglig för regionerna och att den kan kontrolleras demokratiskt. Dessa är Europaparlamentets krav.

Alla som tror på en stark EU-politik för sammanhållning är välkomna att ansluta sig till #CohesionAlliance genom att underteckna den nya förklaringen. Alla de 12 000 som undertecknat den ursprungliga förklaringen uppmanas att åter bekräfta sitt politiska åtagande genom att öka medvetenheten om sammanhållningspolitikens viktiga roll och behovet av en stark sammanhållningspolitik i nästa långsiktiga EU-budget och i återhämtningsplanen.

Anföranden från konferensen (i alfabetisk ordning): Du kan titta på evenemanget här .

  • Ann-Sofi Backgren , ordförande för Europeiska gränsregionförbundet och ledamot av landskapsstyrelsen i Österbottens förbund, betonade behovet av en starkare sammanhållningspolitik i den nya fleråriga budgetramen och återhämtningsfonden, med beaktande av de europeiska territorier som står inför särskilda svårigheter, t.ex. gränsområden, bergsområden, randområden, öar och andra havsområden, ytterligare begränsningar såsom gles och/eller åldrande befolkning, kompetensflykt, brist på infrastruktur och offentliga tjänster, och givetvis allmänna utmaningar såsom klimatförändringar och demografiska förändringar, omställning till mer hållbara utvecklingsstrategier och energikällor, optimal digitalisering och motståndskraft mot globala hot såsom Covid-19. Dessa villkor råder i många gränsregioner, och det finns ytterligare svårigheter i samband med ett växande behov att samordna olika nationella regler som kan kollidera vid de nationella gränserna.

  • Ilaria Bugetti , ledamot av regionfullmäktige i Toscana och talesperson för territoriell utveckling i Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), sade: ” EU:s sammanhållningspolitik kommer, som ett instrument för solidaritet, att vara avgörande inte bara för återhämtning utan även för att förbereda oss inför framtiden. Den kommer att stödja ett mer långsiktigt utvecklingsperspektiv genom att hjälpa våra samhällen att bli mer motståndskraftiga och bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling.

  • Isabelle Boudineau , ordförande för utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER) vid Europeiska regionkommittén och vice ordförande för regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine, Frankrike, sade: ” EU behöver en stark budget och en ambitiös återhämtningsplan för att kunna förbereda för framtiden . De gröna och digitala omställningarna är oumbärliga om vi ska bygga upp ett hållbart och sammanhållet europeiskt samhälle. Vi kan inte offra våra långsiktiga mål för nödåtgärder. Solidaritet är det enda alternativet. Våra regeringschefer har ett stort ansvar den 17–18 juli. Vi, på lokal och regional nivå, behöver resultat nu. EU måste visa att unionen kan leverera. Det europeiska projektet står på spel, och vi kan inte göra medborgarna besvikna igen.

  • Paula Fernández , minister med ansvar för regionpresidentens kansli, inrikes och rättsliga frågor samt yttre åtgärder i regionregeringen i Kantabrien, Spanien, och medlem i konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR), sade: ” Vi vill att EU:s återhämtningsplan ska ha en tydlig territoriell dimension. Vi är bekymrade över den eventuellt bristande medverkan av regionala myndigheter i fonden för återhämtning och resiliens. Om de särskilda territoriella behoven inte beaktas och vårt deltagande i utarbetandet av de nationella planerna inte garanteras riskerar fonden för återhämtning och resiliens att få mindre effekt än väntat. De lokala och regionala myndigheterna känner till investeringsbehoven bättre än någon annan och kan bidra väsentligt till att förbättra den demokratiska ansvarsskyldigheten och politiska ansvaret för återhämtningsinstrumentet som helhet. Det är även mycket viktigt att återhämtningsfonderna kompletterar och är väl samordnade med strukturfonderna och att den territoriella sammanhållningen är ett av huvudmålen.

  • Jean-Claude Marcourt , talman i Valloniens parlament och ordförande för arbetsgruppen för offentliga investeringar vid Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE), sade: ” Budgeten för 2021–2027 medför stora utmaningar med, i synnerhet, utfärdandet av europeiska obligationer, förstärkningen av den gröna given och en verklig solidaritet i hela EU, med särskilt stöd för dem som drabbats värst av hälsokrisen, men också den ekonomiska och sociala krisen.

  • Begoña Villacís , vice borgmästare i Madrid och medlem i Eurocities , sade: ” Vi har ett tillfälle att omskapa framtiden för våra städer genom att se till att medborgarnas välbefinnande och skyddet av deras rättigheter verkligen sätts i centrum . Det är i städerna som dessa utmaningar möts och som insatser redan görs. Men den långsiktiga återhämtningen efter covid-19 kommer att kräva nära samarbete mellan alla förvaltningsnivåer, med både befintliga verktyg såsom EU:s sammanhållningspolitik och nya sätt att föra offentlig politik utifrån medborgarnas behov .”

Bakgrund:

I oktober 2017 lanserade Europeiska regionkommittén #CohesionAlliance i partnerskap med de ledande sammanslutningarna för regioner och städer – Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), Europeiska regionförsamlingen (AER), Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE), Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) och Eurocities – för att öka medvetenheten om sammanhållningspolitikens avgörande betydelse. Sedan lanseringen har alliansens förklaring undertecknats av mer än 12 000 enskilda undertecknare, 121 regioner, 135 städer och distrikt, 50 sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter, 40 ledamöter av Europaparlamentet och 35 sektorssammanslutningar i EU.

Kontakta sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023