Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europa behöver en starkare, modern och förenklad sammanhållningspolitik för att bekämpa ökande ojämlikhet  

Lokala ledare varnar för risken att förlora tillgängliga resurser och efterlyser ett påskyndat genomförande av Fonden för en rättvis omställning.

Med ett antal yttranden som antogs vid plenarsessionen påminner Europeiska regionkommittén (ReK) om sammanhållningspolitikens avgörande roll när det gäller att minska skillnaderna mellan EU:s regioner och samtidigt hjälpa unionen att åstadkomma en rättvis omställning, minska beroendet av fossila bränslen och bli mer energioberoende. Det pågående kriget mot Ukraina och energikrisen har i ännu högre grad belyst behovet av en stark sammanhållning i Europa, medan covid-19-pandemin har visat att brådskande åtgärder på EU-nivå samt nationell, regional och lokal nivå behövs för att säkerställa digital sammanhållning mellan olika områden.

Sammanhållningspolitiken har framgångsrikt visat att den är flexibel och effektiv när det gäller att tillhandahålla stöd vid oförutsedda kriser, såsom covid-19-pandemin och det pågående kriget mot Ukraina. Det är dock viktigt att behålla sammanhållningspolitiken som EU:s främsta investeringsverktyg för att bekämpa ojämlikhet i Europa och en växande digital klyfta genom stabila och förutsägbara fleråriga investeringsplaner. Denna långsiktiga strategiska roll som sammanhållningspolitiken spelar bör bevaras så att den kan bidra till ökad solidaritet i EU. I detta syfte stöder ReK också ett fullständigt genomförande av principen om att ”inte orsaka skada för sammanhållningen”, vilket ligger i linje med den tanke om ”sammanhållning som ett grundläggande värde” som kommittén försvarar, och ReK uppmanar kommissionen att ha ett nära samarbete med kommittén när det gäller att definiera denna princip. Detta var budskapen från lokala och regionala ledare under ReK:s plenarsession i oktober, som ägde rum i samband med den 20:e upplagan av Europeiska veckan för regioner och städer.

ReK-ledamöterna lyfte fram sammanhållningspolitikens unika strategi, som bygger på en analys av de territoriella behov som fastställs på regional och lokal nivå enligt en helt deltagandebaserad och demokratisk process, i motsats till de nationella återhämtningsplanerna inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens, som till stor del utformades utan att regionerna var delaktiga, vilket framhålls i ReK:s årliga rapport om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner, som offentliggjordes den 11 oktober. Dessutom varnade de lokala och regionala ledarna för risken för överlappningar eller undanträngningseffekter på grund av att det inte finns någon verklig mekanism för att samordna och koppla samman faciliteten för återhämtning och resiliens och sammanhållningspolitiken.

Dessutom uppmanar ReK EU-institutionerna att säkerställa en fullständig digital sammanhållning i Europa för att motverka ojämlikheter mellan olika områden. Kommittén varnar för att den växande digitala klyftan kan öka de sociala och territoriella ojämlikheterna eftersom den påverkar tjänster som tillhandahålls på lokal nivå, såsom tillgången till e-hälsotjänster och utbildningsresurser, eller hindrar många medborgare från att få tillgång till grundläggande tjänster, t.ex. kontantlös betalning eller elektronisk röstning. En ökad digital sammanhållning skulle dessutom vara ett verktyg för att vända befolkningsminskningen i inlandsområden, landsbygdsområden och bergsområden.

Det kommer också att vara avgörande att alla regioner i Europa framgångsrikt genomför en rättvis grön omställning för att undvika ökade ojämlikheter mellan samhällen. Det anfallskrig som Ryssland inledde i februari 2022 har gjort den rättvisa omställningen svårare och samtidigt ännu mer brådskande, och programplaneringen för Fonden för en rättvis omställning (FRO) på 19,3 miljarder euro bör därför intensifieras så att finansiering kan mobiliseras i tid. De lokala ledarna påpekade att finansieringen av faciliteten för återhämtning och resiliens gjordes tillgänglig inom ett år, medan kommissionen och medlemsstaterna har arbetat med FRO i nästan tre år. Om FRO-programmet inte är operativt 2022 finns det en risk för att man förlorar hela årets tilldelning på 25 % av de öronmärkta medlen.

I dag behöver vi mer än någonsin sammanhållningspolitiken, förmodligen för att mildra effekterna av de kriser vi för närvarande måste hantera, men framför allt för att minska ojämlikheten på vår kontinent”, framhöll Nathalie Sarrabezolles (FR–PES), föredragande för den åttonde sammanhållningsrapporten. ”Sammanhållningsrapporten visar att vissa regioner släpar efter i utvecklingen. Låt oss utnyttja framtidens lösningar för att återuppta konvergensprocessen i Europa.

Digital sammanhållning måste införas som en viktig ytterligare dimension av det traditionella begreppet ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU-fördraget”, sade Gaetano Armao (IT–EPP), föredragande för yttrandet om digital sammanhållning. ”Detta är avgörande eftersom uppkopplade medborgare med digitala färdigheter kan skapa ett betydande mervärde för lokalsamhället. Den digitala klyftan erkänns inte formellt som ett hot mot EU:s sammanhållning. En offentlig debatt om hur man kan överbrygga innovationsklyftan och den digitala klyftan måste föras, och fokus bör ligga på att skapa en god förståelse av begreppet ’digital sammanhållning’, vilket kräver att man inser att tekniken spelar en avgörande roll i våra liv och att man integrerar de sammanhållningspolitiska målen (som fastställts i EU-fördraget) i EU:s digitala rättigheter, principer och politik.”

Sari Rautio (FI–EPP), föredragande för yttrandet ”En rättvis och hållbar omställning i de kol- och energiintensiva regionerna”, framhöll att ”kriget i Europa har gjort den rättvisa omställningen mer brådskande. Jag tror att man i den viktiga övergången till ett koldioxidsnålt samhälle måste fokusera på medborgarnas olika behov genom att skapa nya arbetstillfällen och färdigheter. Energisektorn, industrin, tillverkningssektorn och små och medelstora företag har tuffa tider, och därför är det viktigt att stödja industrins ambitioner att bli koldioxidneutral. FRO kan spela en roll för att uppnå detta mål. De bästa lösningarna kan bara tas fram när regionerna och kommunerna verkligen deltar i alla skeden av planeringen och genomförandet. Och samtidigt är det viktigt att få hjulen att rulla!

Bakgrund:

Den åttonde sammanhållningsrapporten offentliggjordes av kommissionen den 9 februari. Den visar både positiva och negativa tendenser i EU:s regioner, städer och landsbygdsområden: mindre utvecklade regioner har kommit ikapp, men många övergångsregioner har fastnat i en utvecklingsfälla. Dessutom kommer den växande innovationsklyftan att göra det svårare för de båda typerna av regioner att komma ikapp. Europaparlamentet antog sin ståndpunkt om den åttonde sammanhållningsrapporten för några veckor sedan.

Mekanismen för en rättvis omställning infördes som en del av den europeiska gröna given för att hjälpa de regioner som påverkas mest av omställningen till en klimatneutral ekonomi. Den omfattar Fonden för en rättvis omställning (FRO), som kommer att investera omkring 19 miljarder euro under perioden 2021–2027 i dessa områden. FRO-anslagen till medlemsstaterna anges här.

Tillsammans med de ledande europeiska sammanslutningarna av kommuner och regioner är ReK en av grundarna av #CohesionAlliance, vars syfte är att bekräfta sammanhållning som ett grundläggande värde för EU och ett centralt mål för unionens alla politikområden och investeringar. Mer information finns här.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tfn +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023