Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ge EU:s regioner och kommuner möjlighet att skydda sysselsättningen ‎ och de sociala rättigheterna  

Kommissionsledamot Nicolas Schmit och ReK går samman för att stödja kompetensutveckling
och arbetstillfällen på lokal nivå

EU och medlemsstaterna måste ge sina kommuner och regioner möjlighet att skydda sysselsättningen och de sociala rättigheterna: Detta är vad Europeiska regionkommittén efterlyser för att motverka covid-19-pandemins förödande sociala konsekvenser . Församlingen för EU:s lokala och regionala företrädare vill också stärka kompetensbasen för återhämtning och stödja regionala och lokala myndigheter i hanteringen av den gröna och digitala omställningen.

Av ReK:s regionala och lokala barometer 2020 framgår det tydligt att covid-19-krisen särskilt påverkar inkomsterna för egenföretagare, visstidsanställda och deltidsarbetande, däribland många ungdomar, migranter och andra utsatta grupper. Effekterna på sysselsättningen riskerar att bli särskilt negativa i regioner som är starkt beroende av turism, där upp till 40 % av arbetstillfällena kan vara hotade. Barometern visar också att 43 % av EU-medborgarna skulle vilja att lokala och regionala myndigheter får större inflytande på sysselsättnings- och socialpolitiken.

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas framhöll att ”Regioner och kommuner i hela Europa har under covid-19-pandemin agerat snabbt och beslutsamt för att hjälpa dem som behöver det. Nu måste Europa sätta kampen mot fattigdom och arbetslöshet, och särskilt den ökande ungdomsarbetslösheten, i centrum för sina insatser. Detta är avgörande för ett starkt socialt Europa som inte lämnar några människor eller platser på efterkälken.”

För att stödja matchningen av kompetens och arbetstillfällen och de lokala ekonomierna med konkreta åtgärder meddelade ordförande Tzitzikostas att kommittén kommer att samarbeta med Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering för att lansera lokala jobbmässor online tillsammans med regioner och kommuner.

I samband med sitt anförande vid ReK:s plenarsession den 14 oktober sade kommissionären med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter Nicolas Schmit att ”Vi måste återhämta oss från en kris utan motstycke, och för detta behöver vi regionerna. Våra åtgärder för ungdomar och kompetensutveckling måste bära frukt på lokal nivå. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter har varit och kommer att vara vägledande för att säkerställa en bättre framtid för våra medborgare. Därför har jag tillsammans med ReK:s ordförande meddelat att vi kommer att stärka samarbetet mellan mina avdelningar och Europeiska regionkommittén. Detta samarbete ger oss möjlighet att visa medborgarna att vi är fullt mobiliserade och lyssnar på dem.”

Vid plenarsessionen i veckan antogs också ett yttrande om Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar , som banar väg för en handlingsplan för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter . Föredraganden för yttrandet och SEDEC-utskottets ordförande Anne Karjalainen (FI–PES), ledamot av stadsfullmäktige i Kervo, framhöll att: ”Covid-19-pandemin har belyst det akuta behovet av att undanröja den befintliga digitala klyftan och ta itu med dess betydande inverkan på de sociala rättigheterna, eftersom bristande tillgång till ny teknik och informationssamhället skapar nya former av social utestängning. Digital sammanhållning är en del av en rättvis omställning och en hörnsten i den territoriella och sociala sammanhållningen. Samtidigt måste återhämtningsåtgärder inriktas på den sociala dimensionen av den ekologiska och digitala omställningen. Vi behöver en rättvis arbetsmarknad i en framtida, koldioxidneutral ekonomi som bygger på anständiga arbetstillfällen, ett starkt socialt skydd och jobbmöjligheter där människor bor.”

När det gäller kommissionens meddelande som offentliggjordes i januari påpekas det i ReK:s yttrande att Fonden för en rättvis omställning – EU:s fond till stöd för grön omställning i de mest utsatta regionerna – bör ligga i linje med EU:s sociala pelare. I yttrandet upprepar ReK samtidigt sitt krav på bättre samordning av den ekonomiska politiken och socialpolitiken mellan EU-nivån och den nationella nivån inom ramen för den europeiska planeringsterminen, och efterlyser garantier för att de lokala och regionala myndigheterna kan delta i denna samordning genom delad förvaltning baserad på subsidiaritetsprincipen.

ReK understryker också den viktiga roll som arbetsmarknadens parter spelar i den rådande situationen med ständigt ökande digitalisering av arbetsmönstren. Kommittén efterlyser därför en uppdatering av EU:s regler om arbetsvillkor och arbetstid, inbegripet bestämmelser om rätten att koppla ned.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023