Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Vid #EURegionsWeek sätts sammanhållning i centrum för EU:s framtid  
16:e upplagan av Europeiska veckan för regioner och städer inleds i Bryssel

Under mottona ”EU:s framtid är ungdomar, regioner och städer – EU:s framtid är enhet och sammanhållning” samlades hundratals lokala och regionala ledare och framstående EU-ledare i Bryssel den 8 oktober för att inleda Europeiska veckan för regioner och städer . Denna årliga konferens som anordnas gemensamt av Europeiska regionkommittén (ReK) och Europeiska kommissionen är det största evenemanget om regional utveckling i världen.

EU:s sammanhållningspolitik, som inrättades 1988, har under sina 30 år blivit det viktigaste investeringsverktyget, som ger städer och regioner stöd för att skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, stärka konkurrenskraft och hållbar utveckling samt förbättra medborgarnas livskvalitet. Dess huvudsyfte är att åtgärda skillnader mellan och inom regionerna i EU och bidra till dess harmoniska utveckling och medborgarnas välbefinnande.

Vid sitt öppningsanförande sade Europeiska regionkommitténs ordförande Karl Heinz Lambertz att ” investeringar i sammanhållning handlar om mycket mer än bara pengar: de avspeglar våra centrala europeiska värden. Genom samarbete mellan EU:s, nationella, regionala och lokala myndigheter visar de att vi enbart kan övervinna 2000-talets största problem genom att arbeta tillsammans, solidariskt. Att minska investeringarna strider mot EU:s mål om territoriell, ekonomisk och social sammanhållning. I dag mer än någonsin tidigare behöver vi en stark sammanhållningspolitik för att de medborgare som EU tjänar ska kunna bli övertygade anhängare av unionen. En union utan sammanhållning är inte möjlig.

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sade att ” i dag talar vi om våra regioners och städers framtid – men vi talar faktiskt i hög grad om unionens framtid, eftersom de två är nära sammanflätade. Under nästa årtionde kommer kommissionen att fortsätta att stödja regionerna och städerna i arbetet med att uppnå en övergång till en mer innovativ och grönare ekonomi, för sysselsättning, tillväxt och sociala framsteg. Sammanhållningspolitiken, ett av de mest konkreta exemplen på solidaritet i EU, kommer att spela en avgörande roll i detta, liksom Horisont Europa, Erasmus+, InvestEU och alla andra program och initiativ i vårt förslag till EU:s budget för framtiden. För att detta stöd ska kunna nå regionerna och städerna i tid är det mycket viktigt att enas om nästa långsiktiga EU-budget före valet till Europaparlamentet.

Kommissionsledamot Corina Creţu , med ansvar för regionalpolitik, sade: ” Jag är stolt över det förslag till en ny, modernare, flexibel och förenklad sammanhållningspolitik som vi lade fram i maj. Det återstår dock fortfarande mycket arbete. Om investeringarna faktiskt ska kunna inledas 2021 måste vi börja planera de kommande programmen redan nu. I dag är första dagen på Europeiska veckan för regioner och städer. Det är ett bra tillfälle att diskutera sammanhållningspolitikens framtid, och därför kommer jag att lägga fram mina förslag för att hjälpa medlemsstaterna och regionerna att utarbeta sina program.

Pavel Telička , Europaparlamentets vice talman, sade att ” sammanhållningspolitiken är det starkaste uttrycket för solidaritet i EU. De investeringar som görs genom den bidrar till unionens långsiktiga mål. Därför är det viktigt att vi maximerar dess potential under perioden efter 2020 genom att öka dess flexibilitet och mervärde samt dess samstämmighet och överensstämmelse med den europeiska planeringsterminen. Med mer fokus i våra utgifter, fortlöpande, objektiv utvärdering på grundval av indikatorer och vid behov korrigeringar kommer vi att stärka den ekonomiska tillväxten och därigenom skapa nya möjligheter särskilt inom utsiktsrika områden för medborgarna i hela EU. Europeiska veckan för regioner och städer är ett ypperligt tillfälle att diskutera sammanhållningspolitikens framtid med dem som har den praktiska sakkunskapen.

I syfte att verka för en stark sammanhållningspolitik för alla regioner och städer i EU:s nya budget för perioden efter 2020 lanserade ReK, tillsammans med ledande sammanslutningar för regioner och städer i EU, förra året #CohesionAlliance – en gräsrotsrörelse som är öppen för alla som anser att EU:s sammanhållningspolitik även fortsättningsvis måste utgöra en pelare i EU:s framtid. Sedan den lanserades vid öppnandet av Europeiska veckan för regioner och städer förra året har alliansens förklaring undertecknats av mer än 8 000 understödjare, varav 114 regioner, 110 städer och distrikt, 45 sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter, 30 ledamöter av Europaparlamentet, 35 sektorssammanslutningar i EU och 141 andra institutionella partner såsom universitet, forskningscentrum och europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS). Man kan fortfarande ansluta sig till #CohesionAlliance, som noga kommer att följa de pågående interinstitutionella budgetförhandlingarna.

Bakgrund:

Europeiska veckan för regioner och städer samlar varje år tusentals deltagare från lokala, regionala och europeiska förvaltningar, forskare och sakkunniga som diskuterar och utbyter åsikter om sammanhållningspolitikens olika aspekter vid mer än 170 workshoppar, seminarier, föredrag och möten under fyra dagar. Vid årets upplaga läggs särskild tonvikt vid behovet av en stark sammanhållningspolitik efter 2020 för att övervinna strukturella hinder, stärka humankapitalet och förbättra livskvaliteten, hanteringen av de lokala konsekvenserna av globalisering, digital omvandling och klimatförändringar samt ändamålsenliga regionala och lokala strategier för ungdomar, integration av migranter och social delaktighet.

Bilder från och inspelningen av evenemanget kan laddas ned kostnadsfritt.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Gå med i #EUCouncillors-nätverket
Gå med i #EUCouncillors-nätverket
19.09.2023