Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU kommer inte att uppnå klimatneutralitet 2050 utan att höja energi- och klimatmålen  
EU:s städer och regioner prioriterar en fond för rättvis omställning för de kolregioner som inte omfattas av medel avsatta för sammanhållningspolitik, och stöder Finlands mål om att nå ett EU-avtal om klimatneutralitet 2050

Eftersom klimatförändringarna och utfasningen av fossila bränslen blir en prioritering för den nya Europeiska kommissionen inom ramen för den ”gröna given”, har Europeiska regionkommittén antagit en rad yttranden om Europas klimatagenda. Några av dem är rekommendationer för att ta itu med övergången till ren energi i kolregioner och de lokala och regionala myndigheternas deltagande i de nationella energi- och klimatplanerna för 2030. Under en plenarsession som präglades av sammanhållningspolitikens framtid uttryckte ledamöterna sitt stöd för en separat fond för kolregionerna som involverar de lokala och regionala myndigheterna i investeringsbesluten. EU:s städer och regioner vill gå framåt med lokalanpassningen av målen för hållbar utveckling och påminner om att Europa inte kommer att uppnå klimatneutralitet 2050 utan att uppgradera de nuvarande klimat- och energimålen.

Ledamöterna antog yttrandet ”Ett hållbart EU 2030: uppföljning av FN:s mål för hållbar utveckling, den ekologiska omställningen och Parisavtalet om klimatförändringar” . Yttrandet fokuserar på ”planetpelaren” i FN:s Agenda 2030 , det vill säga de mål som är kopplade till den ekologiska och klimatmässiga omställningen. Ledamöterna betonar det brådskande behovet av att lokalanpassa målen för hållbar utveckling, genom att bland annat fastställa lokala och regionala mål, delmål och framstegsindikatorer samt att sätta in tillräckliga resurser.

Föredragande Sirpa Hertell (FI–EPP) , ledamot av stadsfullmäktige i Esbo, sade: ”Vi kan bara uppnå målen för hållbar utveckling om EU-nivån och den nationella nivån samarbetar med städerna och regionerna. Det är vi som kan omvandla dessa mål lokalt genom hållbara projekt. Det är vad vi gjort med lyckat resultat i min stad Esbo. ” Det beräknas att 65 % av de 169 delmålen i de 17 målen för hållbar utveckling inte kommer att uppnås utan lokala och regionala myndigheters deltagande ( OECD ).

Ledamöterna kräver, som förutsättning för att uppnå målen för hållbar utveckling, fullständig politisk samstämmighet och effektivt flernivåstyre, där de lokala och regionala myndigheterna deltar formellt i planering, genomförande, övervakning, rapportering och verifiering på EU-nivå och global nivå. Ledamöterna är ense om att subventioner för fossila bränslen måste avskaffas och att det krävs starka marknadsbaserade incitament för att öka de rena investeringarna. Under den nya mandatperioden 2019–2024 strävar ReK efter att fördjupa samarbetet med Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbar utveckling och Europaparlamentets behöriga utskott för att påskynda genomförandet av målen för hållbar utveckling lokalt.

Föredraganden József Ribányi (HU–EPP) , vice ordförande för distriktsfullmäktige i Tolna, som lade fram yttrandet ”Att genomföra paketet för ren energi: de integrerade nationella energi- och klimatplanerna som ett verktyg för lokal och territoriell styrning i en strategi för klimat samt aktiv och passiv energi” , sade: ”De lokala och regionala myndigheterna har direkta befogenheter på områden som är viktiga för energiomställningen. Vi förvaltar stora byggbestånd och trafiknät, fastställer stadsplaneringen och markanvändningen och kan ge möjlighet till decentraliserad energiproduktion. De lokala och regionala myndigheterna är därför oumbärliga när det gäller att uppnå målen för de nationella energi- och klimatplanerna.”

ReK uppmanar medlemsstaterna att göra de lokala och regionala myndigheterna mer delaktiga i fastställandet och det framtida genomförandet av de nationella energi- och klimatplanerna i enlighet med förordningen om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Dessutom föreslår EU:s ledamotsförsamling för städer och regioner att tillsammans med kommissionen skapa och samordna en permanent plattform som för samman företrädare för medlemsstaterna, de lokala och regionala myndigheterna samt ReK-medlemmar i syfte att förbättra samarbetet och samstämmigheten när det gäller att uppnå EU:s klimat- och energimål för 2030 och klimatneutralitet senast 2050.

Ledamöterna antog ett yttrande om ”Att genomföra Parisavtalet genom en innovativ och hållbar energiomställning på regional och lokal nivå” . Föredraganden Witold Stępień (PL–EPP) , ledamot av regionfullmäktige i Łódzkie, sade: För att genomföra klimatavtalet från Paris och de ambitiösa utsläppsmålen för klimatskydd behöver vi en rättvis energiomställning. För att lyckas med detta krävs ett brett deltagande från de regionala och lokala myndigheterna eftersom det är de som mest effektivt kan stimulera medborgarnas och företagens initiativ och förväntningar och omsätta dem i praktiken.”

ReK påminner om sin uppmaning att höja EU:s mål för 2030 om minskade utsläpp av växthusgaser från 40 % till 50 %, höja målet för förnybar energi till 40 % och fastställa mer ambitiösa mål för energieffektivitet som det enda sättet för att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Som ett komplement till Witold Stępieńs yttrande antog ledamöterna Socioekonomisk strukturomvandling av kolregionerna i Europa av Mark Speich (DE–EPP) , statssekreterare med ansvar för federala frågor, Europafrågor och internationella frågor i delstaten Nordrhein-Westfalen. Ledamöterna är ense om behovet av att använda en särskild fond för att stödja kolregionernas ekonomiska omvandling och lindra de socioekonomiska svårigheter som kan uppstå till följd av denna. Den särskilda fonden är förvisso kopplad till styrningen av sammanhållningspolitiken , men ledamöterna är överens om att den inte bör dras av från dess nuvarande del av budgeten.

Övergången till ren energi i kol- och energiintensiva regioner är en central aspekt av Europas minskade koldioxidutsläpp och en förutsättning för att EU ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt klimatavtalet från Paris. Kol står för nästan en fjärdedel av den totala elproduktionen i EU och sysselsätter 240 000 personer i gruvor och kraftverk i 41 regioner och 12 EU-länder ( kommissionen ). 

Ledamöterna antog enhälligt yttrandet Smarta städer: nya utmaningar för en rättvis övergång till klimatneutralitet. Hur kan målen för hållbar utveckling genomföras i det verkliga livet? . Föredragande Andries Gryffroy (BE–EA) , ledamot av det flamländska parlamentet, sade: ”Städer och samhällen har en viktig uppgift i övergången till ett resurseffektivt och klimatneutralt Europa med biologisk mångfald. Vi behöver skapa fler och bättre möjligheter att hjälpa och stödja lokala och regionala aktörer i denna utveckling. En nedifrån och upp-strategi med smarta åtgärder som utvecklas ur lokalt samarbete kommer att vara nödvändigt. Denna delaktighet är även viktig för att överbygga den digitala klyftan och se till att de svagaste parterna inte lämnas på efterkälken i övergången till ett digitalt samhälle.” Det antagna yttrandet är svaret på en remiss från Finlands EU-ordförandeskap.

Bakgrundsinformation

Foton från Europeiska regionkommitténs 136:e plenarsession finns här.

Klicka här för att komma till fotoalbumet från Europeiska veckan för regioner och städer.

Halva jordens befolkning bor i städer. Denna andel kommer sannolikt att öka till 70 % år 2050. Städerna förbrukar så mycket som 80 % av energiproduktionen och står för nästan en lika stor andel av utsläppen av växthusgaser. Lokala myndigheter spelar en avgörande roll eftersom de står för mer än 70 % av åtgärderna för begränsning av klimatförändringarna och upp till 90 % av klimatanpassningsåtgärderna. Med fokus på klimatåtgärdernas ekonomiska nytta påminner FN om att investeringar i åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i städer runt om i världen kommer att ge en avkastning på minst 23,9 biljoner US-dollar fram till 2050.

ReK-undersökning (september 2019). Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy.

ReK-undersökning (september 2019). The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission.

Klimatförändringarna: dags att agera Ledare av Karl-Heinz Lambertz, Europeiska regionkommitténs ordförande, om FN:s klimattoppmöte i New York den 23 september 2019.

Europa kommer inte att uppnå klimatneutralitet 2050 utan sina städer och regioner.

Årets upplaga av Europeiska veckan för regioner och städer (7–10 oktober) omfattar mer än 50 evenemang med koppling till energiomställningen, kampen mot klimatförändringarna, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Titta på programmet här.

Klicka här för de senaste nyheterna från ENVE-utskottet.

Kontaktperson: David Crous david.crous@cor.europa.eu +32 470881037

Dela :