Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s städer och regioner efterlyser en verklig europeisk elektronisk patientjournal  
Europeiska regionkommittén ställer sig enhälligt bakom Murcias regionpresident Fernando López Miras yttrande om digitalisering av hälso- och sjukvården i Europa

Digitalisering av hälso- och sjukvårdssystemen kan medföra resurseffektivitet samtidigt som kvaliteten och det individanpassade stödet för patienter förbättras. Den förväntade livslängden har ökat snabbt och stadigt runtom i Europa under de senaste årtiondena, men sedan 2011 har takten avtagit markant. Genom bättre sjukdomsförebyggande åtgärder och effektivare hälso- och sjukvårdsinsatser skulle man kunna undvika att 1,2 miljoner personer dör i förtid i EU varje år ( Europeiska kommissionen ). EU:s medlemsstater spenderar i genomsnitt 8,3 % av sin BNP på hälso- och sjukvård ( Eurostat ).

Europeiska regionkommitténs ledamöter har enhälligt antagit yttrandet om digitalisering av hälso- och sjukvården . Yttrandet är ett svar på och bidrag till Europeiska kommissionens meddelande om en digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, om medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle från april 2018.

Fernando López Miras (ES–EPP) , föredragande och Murcias regionpresident, förklarade: ”Den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvårdssystemen i Europa är avgörande för att utveckla effektivare sjukvårdsmodeller som förbättrar både sjukdomsförebyggande åtgärder och individanpassat stöd. Dataskydd är dock en förutsättning för att vi ska kunna utveckla digitaliseringen av hälso- och sjukvårdssystemen. Därför välkomnar vi Europeiska kommissionens nya rekommendationer om att skapa ett säkert europeiskt format för utbyte av elektroniska patientjournaler. Vårt förslag går dock längre och vi efterlyser en verklig europeisk elektronisk patientjournal.”

En ökning av kroniska sjukdomar och multisjuklighet i Europa resulterar i en ökad efterfrågan på resurser och ökade kostnader runtom i medlemsstaterna.

EU:s medlemsstater spenderar i genomsnitt 8,3 % av sin BNP på hälso- och sjukvård. Tyskland (11,2 %), Sverige (11 %) och Frankrike (11 %) har de högsta utgifterna för hälso- och sjukvård i förhållande till BNP. I kontrast till det stod hälso- och sjukvårdsutgifter för mindre än 6,5 % av BNP i Polen, Luxemburg och Lettland, och Rumänien hade EU:s lägsta utgiftskvot med 5 % ( Eurostat ).

Digitala hälsolösningar bidrar till att förkorta behandlingstiden och underlätta multidisciplinär samordning av patienternas behandling.

Digitaliseringen av hälsosektorn skulle få särskild betydelse för att bekämpa isolering och förbättra det individanpassade stödet för medborgare som bor på landsbygden, i avlägset belägna regioner, på öar och i glesbygd.

Ledamöterna påminner om att format och standarder som inte är kompatibla med varandra fortfarande används i de elektroniska patientjournalsystemen runtom i EU.

Regionkommittén uppmanar Europeiska kommissionen att främja nya modeller för ersättning av kostnader vid införandet av digitala innovationer, till exempel med inriktning på betalning i förhållande till värdet av hälsoresultaten, för att underlätta den affärsmodell som tillämpas av företag inom e-hälsa och mobilhälsa som erbjuder digitalt stödda tjänster av hög kvalitet.

Städer och regioner inom EU uppmanar medlemsstaterna att undvika lokalisering av tjänster på basis av missuppfattningen att lokaliserade tjänster är säkrare, och att främja användningen av internationella och öppna standarder för att undvika lösningar som innebär att man blir beroende av en specifik leverantör.

Lokala ledare anser att det är absolut nödvändigt att koppla ihop utbud och efterfrågan, och att främja processer för gemensamt skapande av digitala lösningar.

Ledamöterna uppmanar kommissionen att bedöma möjligheten att använda en unik identifiering vid genetiska studier som utförs på EU-medborgare, så länge det sker med deras medtycke och av kliniska skäl. På så sätt skulle det bli det enklare att ta del av dessa uppgifter i samband med förebyggande åtgärder, diagnos eller behandling.

Regionkommittén efterlyser ett EU-system för ackreditering, certifiering och godkännande av nya applikationer och medicintekniska produkter för patienter och vårdpersonal i syfte att fastställa vilka som verkligen är användbara eller till och med skulle kunna förskrivas av vårdpersonal. Detta skulle minska de administrativa hindren så att lösningar som godkänts i en medlemsstat enkelt kan saluföras i andra länder.

Det åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer

Vid det åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer den 14–15 mars i Bukarest kommer över 500 europeiska, nationella, regionala och lokala ledare från alla medlemsstater att samlas för att diskutera lokala och regionala myndigheters bidrag till ”Europas framtid”. Under rubriken ”(Re)New EUrope” kommer toppmötet – som äger rum två veckor före Förenade kungarikets förväntade utträde ur EU den 29 mars, och två månader före valet till Europaparlamentet – att bli årets största politiska sammankomst för borgmästare, regionpresidenter och andra valda lokala och regionala företrädare från hela EU.

Vid evenemanget kommer också 100 unga lokala och regionala politiker att delta aktivt i debatten om Europas framtid. Där kommer även kommitténs initiativ för ett nytt nätverk av regionala nav (#RegHub) att lanseras officiellt i närvaro av de 20 deltagande regionerna.

Om du vill delta i evenemanget ombeds du att registrera dig via det rumänska EU-ordförandeskapets medieackrediteringssida (senast den 1 mars). Vänligen notera att enbart registrerade journalister kan få medieackreditering.

Bakgrundsinformation

April 2018 – Europeiska kommissionen – Meddelande om en digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, om medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle .

November 2018 – Pressmeddelande – Hälsotillståndet i EU – mer skydd och förebyggande åtgärder för ett längre och sundare liv.

Mars 2018 – Eurostat – Healthcare expenditure statistics in the EU .

6 februari 2019 – Pressmeddelande – EU-kommissionen gör det lättare för medborgarna att få säker tillgång till sina hälsouppgifter över nationsgränserna.

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :