Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s regioner och städer lägger grunden till en allians för sammanhållningspolitikens framtid  

Inför de kommande förhandlingarna om EU:s budget samarbetar Europeiska regionkommittén med territoriella sammanslutningar och uppmanar alla berörda aktörer på EU-nivå samt nationell, regional och lokal nivå att bygga en allians för en stark och ambitiös sammanhållningspolitik efter 2020.

Nya prioriteringar på områden såsom försvar, säkerhet och gränskontroll riskerar, i likhet med brexits konsekvenser för EU-budgeten, att äventyra framtiden för de 27 återstående medlemsstaternas mest kraftfulla investeringspolitik, som fram till 2020 har ett värde på 454 miljarder euro. Detta är anledningen till att man inom ReK i dag lanserade tanken på en ny öppen allians.

Syftet med alliansen är att synliggöra sammanhållningspolitikens mervärde och effektivitet det senaste decenniet, och att se till att beslut om EU:s nästa budget tar hänsyn till synpunkterna från hundratusentals stödmottagare från regionala och lokala myndigheter, små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, skolor, universitet, kulturella organisationer etc.

Mot bakgrund av det nyligen antagna yttrandet om "Sammanhållningspolitiken efter 2020", och med tanke på det kommande 7:e sammanhållningsforumet i slutet av juni, inledde kommittén tillsammans med ledande territoriella sammanslutningar en realistisk debatt som syftar till att direkt ta itu med en del av den kritik som framförts mot sammanhållningspolitiken, samtidigt som man intensifierar samarbetet bland alla dem som stöder den.

" Sammanhållningspolitiken är inte en form av välgörenhet – den är en skyldighet. Enligt EU-medborgarna i våra regioner och städer måste den bli starkare, enklare och effektivare. Detta är anledningen till att vi, efter antagandet av vårt yttrande, har inlett arbetet med en bred allians för en stark sammanhållningspolitik efter 2020 ", sade ReK:s föredragande Michael Schneider , statssekreterare i den tyska delstaten Sachsen–Anhalt och ordförande för EPP-gruppen inom ReK, och tillade: " Detta är inget PR-trick, utan en bred mobilisering som är öppen för städer, regioner, territoriella sammanslutningar, centralregeringar, EU-institutioner, universitet, små och medelstora företag och civilsamhället ".

" Investeringar via sammanhållningspolitiken har bidragit till att göra våra städer bättre att bo i och mer inkluderande " sade Daniël Termont , borgmästare i Gent och ordförande för Eurocities , och betonade följande: " Detta är ett starkt uttryck för europeisk solidaritet och har stor potential när det gäller att synliggöra EU:s fördelar för medborgarna. För en mer kraftfull framtida politik måste vi se till att städerna är direkt delaktiga i strategiska beslut om investeringar med koppling till strukturfonderna. Detta är avgörande för att se till att finansieringen matchar de lokala behoven, stärka det lokala egenansvaret och effektivisera finansieringens genomförande. "

I egenskap av företrädare för Europeiska samarbetsorganisationen för kommunala och regionala myndigheter (CEMR) påpekade Carola Gunnarsson , kommunalråd i Sala och talesperson i sammanhållningspolitiska frågor, att " Sammanhållningspolitiken är ett instrument som visar människor att de spelar roll för EU och att alla förvaltningsnivåer kan göra gemensam sak för att ta itu med aktuella utmaningar . Att ge upp sammanhållningspolitiken skulle innebära att EU berövar det europeiska projektet en stor del av dess innehåll. Genom denna allians vill borgmästare och regionala ledare upprätthålla en stark sammanhållningspolitik som klarar av att möta våra medborgares behov. "

Konferensen för perifera kustregioner i Europa företräddes av Erik Bergkvist , ordförande för förbundsstyrelsen i Region Västerbotten, som sade att " Europas regioner står inför olika utmaningar, inklusive problem av geografisk, miljömässig och social karaktär, och det är inte möjligt att ta fram en lösning som passar överallt i Europa. Detta är anledningen till att en sammanhållningspolitik med en starkare territoriell dimension är nödvändig för att uppnå EU:s mål om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och stimulera tillväxten. Vi behöver en sammanhållningspolitik baserad på ett bättre erkännande av Europas territoriella mångfald, större flexibilitet för vissa geografiska områden, en platsbaserad strategi och synergieffekter mellan olika förvaltningsnivåer. Endast på detta sätt kan sammanhållningspolitiken frigöra potentialen hos alla europeiska regioner. "

"Det finns behov av ett ökat engagemang till förmån för sammanhållningspolitiken i nästan alla medlemsstater", sade ReK:s ordförande Markku Markkula, och uppmanade de berörda aktörerna att samarbeta: "Inför inledningen av de tuffa förhandlingarna om EU:s framtida budget står vår kommitté redo att göra dessa synpunkter hörda i Bryssel. Därför anser vi att det behövs en allians till stöd för sammanhållningen som är öppen för alla dem som tror på EU:s grundläggande värderingar såsom solidaritet och partnerskap."

Ytterligare information:

Informationsgrafik om ReK:s yttrande om sammanhållningspolitikens framtid

ReK:s studier om sammanhållningspolitikens framtid

Utvärderingar av programperioden 2007–2013

Portal för öppna data om EU:s sammanhållningspolitik

Ordförande Markku Markkulas uttalande den 25 april vid rådets (allmänna frågor) möte om sammanhållningspolitiken

Europaparlamentets REGI-utskotts resolution om sammanhållningspolitiken efter 2020

Uttalande från Eurocities om sammanhållningspolitikens framtid

Ett nytt policydokument kommer att offentliggöras inför det 7:e sammanhållningsforumet.

Europeiska samarbetsorganisationen för kommunala och regionala myndigheter, ståndpunktsdokument om sammanhållningspolitiken.

Konferensen för perifera kustregioner i Europa, ståndpunktsdokument om principerna för sammanhållningspolitiken efter 2020.

Ett policydokument om sammanhållningspolitikens framtid kommer att antas formellt vid den politiska byrån i Stavanger i juni 2017.

Kontaktperson:

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023