Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s regionala och lokala barometer varnar för att en kraftig minskning av regionernas och kommunernas inkomster på upp till 10 % äventyrar de offentliga tjänsterna  

Ordförande Apostolos Tzitzikostas presenterade den regionala och lokala barometern för kommissionens ordförande Ursula von der Leyen samt varnade för en ”förlorad covid-19-generation” och för växande regionala ojämlikheter.

I den första EU-omfattande regionala och lokala barometern – som utarbetats av Europeiska regionkommittén – varnas det för att covid-19-pandemin i hög grad påverkar de lokala och regionala myndigheternas inkomster: enbart i Italien, Tyskland och Frankrike kan myndigheternas förluster komma att uppgå till totalt 30 miljarder euro under 2020. Krisen ökar också de sociala och ekonomiska ojämlikheterna i EU:s regioner. I rapporten varnas det för att krisen riskerar att skapa en ”förlorad covid-19-generation” av ungdomar, och den belyser stora skillnader mellan de regionala hälso- och sjukvårdssystemen. Den ökande klyftan mellan stad och landsbygd utgör också ett tydligt hot mot sammanhållningen i EU.

Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, presenterade resultaten av den årliga regionala och lokala barometern och framhöll att ”Syftet med barometern är att få en bättre förståelse av medborgarnas behov för att kunna sätta in rätt insatser. Det är bara genom att ta pulsen på våra lokalsamhällen som vi kan avgöra hur effektivt EU har varit på fältet och vad EU behöver göra för att hjälpa sina regioner, städer och byar. Vår rapport bekräftar att pandemin har skadat oss alla. Mer än 90 % av EU:s regioner och kommuner räknar med kraftigt minskade intäkter.”

Ordförande Tzitzikostas menade också att ”Krisen hotar att skapa en förlorad covid-19-generation, med tanke på att unga människors jobb är mer hotade och att endast sex medlemsstater kan erbjuda digital utbildning för minst 80 % av eleverna. De 67 % av EU-medborgarna som vill att kommuner och regioner ska få större inflytande över EU:s beslut menar att det är dags att ompröva hur demokratin fungerar i EU för att skapa en närmare koppling till invånarna i regionerna. Som regionala och lokala ledare är vi beslutna att samarbeta på EU-nivå och nationell nivå för att vi ska kunna återhämta oss från pandemin och bygga upp motståndskraftiga och hållbara samhällen.”

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen , som talade inför EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala politiker för första gången sedan hon tillträdde, framhöll att ”Lokala myndigheter stod i frontlinjen när krisen slog till. Och EU-medborgarna är medvetna om vad deras borgmästare, regionpresidenter och fullmäktigeledamöter har gjort för dem. De kommer att stå i centrum i vår återhämtning. Resurserna inom Next Generation EU kommer därför att inriktas på våra hälso- och sjukvårdssystems motståndskraft. EU-medlen kommer att möjliggöra investeringar i nya sjukhus, bättre utrustning och starkare hälso- och sjukvårdssystem. Och de lokala myndigheterna bör ges en ledande roll i detta arbete.”

För Sveriges del visar barometern att regioner i södra Sverige (Västra Götaland och Skåne) riskerar att drabbas mest av krisen. Uppskattning är baserad på olika faktorer som sysselsättning i risksektorer, exportberoende eller antal små och medelstora företag.

Ulrika Carlefall Landergren , kommunalråd i Kungsbacka, svarade för Renew Europe –gruppens inlägg i debatten. "En återstart av Europa är helt nödvändig och den behöver komma igång så fort som möjligt. Det är långsiktigt hållbara initiativ som kommer göra Europa starkare. Till exempel fordonsindustrin i Västsverige har nu identifierat stora behov av att kompetensväxla alla anställda för att kunna investera i elbilar och självgörande bilar. Vår uppgift måste också vara att motarbeta den digitala klyftan och att se till att alla får tillgång till den nya digitala tekniken. Vi anser också att ingen EU-finansiering bör beviljas till myndigheter som inte delar grundläggande EU-värden som inkludering, tolerans och icke-diskriminering", sade Carlefall Landergren.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel kommer att tala inför Europeiska regionkommittén den 13 oktober, i egenskap av ledare för det land som innehar det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

BAKGRUND

Barometern ger en ögonblicksbild av hur den sociala och ekonomiska krisen och hälsokrisen påverkar EU:s regioner och kommuner. Fakta och resultat i barometern kompletteras av en undersökning av de lokala och regionala finanserna som har genomförts tillsammans med OECD och en opinionsundersökning om de regionala och lokala myndigheternas roll och inverkan på EU:s beslutsprocess.

Enligt den opinionsundersökning som genomfördes av Kantar under de två första veckorna i september och där över 26 000 EU-medborgare deltog litar medborgarna mer på lokala och regionala myndigheter än på nationella regeringar eller EU , både i allmänhet och när det gäller deras insatser i samband med pandemin. De vill att de lokala och regionala myndigheterna ska få större inflytande över EU:s beslut när det gäller hälso- och sjukvård, sysselsättning och sociala frågor samt utbildning och kultur.

Den årliga regionala och lokala barometern (#EURegionalBarometer) har bidragit till en resolution, ” Lokala och regionala myndigheter som hanterar covid-19 och tar itu med återhämtningen ”, som de 329 ledamöterna vid ReK – EU:s politiska församling för lokala och regionala myndigheter – kommer att anta den 13 oktober.

Resultaten av den årliga regionala och lokala barometern:

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ordförande Apostolos Tzitzikostas tal : Tillgängligt på Europeiska regionkommitténs ordförandes sida .

Hela debatten : På ReK:s webbplats .

Hela plenarsessionen : Besök vår liveblogg .

Övriga frågor : För landsspecifik information, audiovisuellt stöd och andra frågor, kontakta PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :