Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europaparlamentets talman och kommissionens vice ordförande möter lokala ledare för att diskutera EU:s framtid  

Europeiska regionkommittén får besök av Europaparlamentets talman, Antonio Tajani, och Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, Jyrki Katainen. Under plenarsessionens första dag (den 11 maj) kommer kommittén också att bli den första av EU:s institutioner att anta en formell ståndpunkt om EU:s sammanhållningspolitik efter 2020. Diskussionerna om framtiden för EU:s investeringar i regioner och städer kommer att fortsätta den andra dagen (den 12 maj) med deltagande av kommissionsledamoten med ansvar för budgetfrågor, Günther Oettinger.

Reflektioner om Europas framtid och återuppbyggnad av förtroendet

EU är inne i ett avgörande skede, där unionen står inför utmaningar utan tidigare motstycke samtidigt som medborgarnas misstro ökar. Som de två EU-institutioner som har en direkt koppling till medborgarna har Europeiska regionkommittén och Europaparlamentet en avgörande roll när det gäller att återupprätta medborgarnas förtroende och bidra till att bygga upp ett samförstånd när det gäller Europas framtid.

Som en del av de pågående diskussionerna om Europas förflutna, nutid och framtid har kommittén – som är EU:s politiska ledamotsförsamling för regionala och lokala myndigheter – lanserat initiativet "Reflektioner om Europa", som omfattar medborgardialoger och stadshusdebatter under ledning av kommitténs ledamöter, samt politiska debatter i regionala parlament och lokala råd. Syftet är att ge medborgarna en plats att framföra sina farhågor och sina förväntningar på Europa. Kommittén reagerar på så sätt på en begäran från Europeiska rådets ordförande Donald Tusk om att lämna sina rekommendationer om hur förtroendet för Europa kan återuppbyggas med städerna och regionerna som språkrör.

Europeiska kommissionens ordförande och förste vice ordförande har också uppmanat kommittén att lägga fram sina synpunkter om vitboken om Europas framtid. I detta avseende kommer ReK den 12 maj att anta en resolution om kommissionens vitbok, och särskilt framhålla den viktiga roll som EU:s sammanhållningspolitik spelar för att föra medborgarna närmare Europa och skapa solidaritet.

Presskonferens: ReK:s ordförande Markku Markkula och Europaparlamentets talman Antonio Tajani, den 11 maj kl. 16.00

Lokala investeringar: Hur ser framtiden ut för EU:s budget och sammanhållningspolitik?

De europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s viktigaste investeringsverktyg, med ett värde på mer än en tredjedel av EU:s totala budget fram till 2020. Deras roll efter 2020 kan dock äventyras till följd av brexit och framväxten av andra EU-prioriteringar, t.ex. försvar, säkerhet och migration. Den 11 maj kommer europeiska kommuner och regioner att lägga fram sina förslag till förbättringar av sammanhållningspolitiken för att stärka dess bidrag till EU:s mål genom ett yttrande utarbetat av Michael Schneider (DE–EPP). Följande dag kommer kommissionsledamoten med ansvar för budget och personal, Günther Oettinger, att tala till ReK:s ledamöter, strax innan kommittén antar sin resolution om förslaget till EU:s årliga budget för 2018.

På dagordningen står också en debatt med ordföranden för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter, Gudrun Mosler-Törnström, på temat mänskliga rättigheter, demokrati, frihet och rättsstatsprincipen.

Andra yttranden som ska antas:

Förbättra styrningen av den europeiska planeringsterminen: en uppförandekod för de lokala och regionala myndigheternas deltagande

Finansiella regler för unionens allmänna budget

Entreprenörskap på öar: bidrag till den territoriella sammanhållningen

En ny fas i EU:s politik för blå tillväxt

Social innovation som ett nytt verktyg för att ta itu med samhällsutmaningar

Bioekonomins lokala och regionala dimension och regionernas och städernas roll

EU:s utvidgningsstrategi

Hälsa i städerna: det allmänna bästa

Att investera i Europas unga

Praktisk information:

Var: Europaparlamentets József Antall-byggnad (sal JAN 4Q2), rue Wiertz/Wiertzstraat 60, Bryssel

När: Den 11 maj kl. 15.00–21.00 och den 12 maj kl. 9.00–13.00

• Här hittar du dagordning och dokument till plenarsessionen

• Plenarsessionen direktsänds på ReK:s webbplats

• Plenarsessionens medieprogram

Följ oss: @EU_CoR och #CoRplenary

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :