Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s konkurrenspolitik får inte begränsa lokalt och regionalt stöd  

Konsekvenserna av EU:s konkurrenspolitik för de lokala och regionala myndigheterna var ämnet för ett yttrande som antogs av Europeiska regionkommittén (ReK) vid plenarsessionen i december. Under en debatt med Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor , efterlyste ReK:s ledamöter bestämmelser som gör det möjligt för lokala och regionala myndigheter att ta itu med sociala och ekonomiska utmaningar utan att detta betraktas som statligt stöd.

Konkurrenspolitiken är EU:s verktyg för att skydda den inre marknaden och konsumenterna mot potentiellt missbruk från dominerande företag som annars kanske skulle ta ut överpriser eller införa oskäliga villkor som skulle påverka medborgarna och de lokala och regionala ekonomierna negativt. Den begränsar också statliga ingripanden, vilket kan skapa problem för lokala och regionala myndigheter som tillhandahåller offentliga tjänster eller stöd till lokala företag och ekonomier.

"Lokala och regionala myndigheter är känsliga för konkurrensbeslut, inklusive skattebeslut, eftersom de kan ha en betydande inverkan på lokal och regional nivå. De tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, som är en viktig uppgift i arbetet med att stödja EU-medborgarna i deras dagliga liv. Städerna och regionerna måste få stöd i denna uppgift, bland annat inom ramen för EU:s konkurrenspolitik" , sade Karl-Heinz Lambertz , ordförande för Europeiska regionkommittén, i sin inledning till debatten.

Margrethe Vestager , kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, sade: "Vi är överens med ReK om att när offentliga utgifter inte påverkar konkurrensen på europeisk nivå, så finns det inget behov för kommissionen att ingripa. Vår uppgift är att se till att den europeiska marknaden förblir öppen och rättvis, och vi måste se till att de medborgare och företagare som har goda idéer inte utestängs från marknaden av företag som får statligt stöd. Statligt stöd bör bara ges om marknaden inte klarar att åstadkomma resultat för ett projekt. Vi värdesätter dagens utbyte med lokala och regionala företrädare om områden där vi behöver driva vårt arbete framåt."

I ReK:s yttrande framhålls de positiva effekter som EU:s konkurrenspolitik har för medborgarna och företagen genom att bredda utbudet för medborgarna och uppmuntra innovation, och ReK berömmer kommissionen för att den tagit itu med frågan om geoblockering och e-handel, som kommer att gagna de europeiska konsumenterna.

Michael Murphy (IE–EPP), ledamot av Tipperary County Council och föredragande för ReK:s yttrande, sade att det dock krävs ett balanserat tillvägagångssätt vid tillämpningen av konkurrensreglerna som beaktar skillnader i geografiskt läge samt social och kulturell situation, och tillade: "Tillämpningen av reglerna om statligt stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse måste förenklas ytterligare, så att lokala och regionala myndigheter i egenskap av tjänsteleverantörer kan möta lokala ekonomiska utmaningar, särskilt i avlägset belägna regioner, där marknaden kanske inte alltid utgör ett möjligt alternativ för att tillhandahålla tjänster, och för att hjälpa utsatta medborgare, kämpande småföretag och sparare."

I yttrandet betonas också behovet av att säkerställa sund konkurrens och öppenhet i prissättningen i livsmedelskedjan för att skydda de europeiska jordbrukarna. Med blicken riktad mot framtida utmaningar rekommenderar ReK större flexibilitet i reglerna om statligt stöd så att de lokala och regionala myndigheterna mer aktivt kan hjälpa europeiska företag att klara av den ekonomiska osäkerhet som brexit medför, utan att hjälpen betraktas som statligt stöd.

Frågan om subventionerat boende togs också upp i ett separat yttrande från ReK: " Mot en europeisk agenda för bostäder" (föredragande: Hicham Imane, BE–PES, ledamot av kommunfullmäktige i Charleroi), som antogs samma dag. Han hävdar att konkurrenspolitiken inte bör begränsa tillgången till subventionerade bostäder till enbart de fattigaste eller minst gynnade sociala grupperna. De lokala och regionala myndigheterna bör ha frihet i fråga om planering, tillhandahållande och finansiering av subventionerade bostäder att också hjälpa dem som bor i undermåliga eller överbefolkade bostäder eller som måste lägga merparten av sin inkomst på att få ett anständigt boende.

Konkurrensrelaterade ReK-yttranden:

• Yttrande: Mot en europeisk agenda för bostäder

Yttrande: Statligt stöd och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (pressmeddelande)

Yttrande: Översyn av utstationeringsdirektivet (pressmeddelande)

Kontakt:
Carmen Schmidle
Tfn +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :