Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare efterlyser en grön återhämtning och högre klimatambitioner ‎ inför COP26  

Medlemmarna av Europeiska regionkommitténs utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) sammanträdde på distans för att diskutera hur man ska kunna säkerställa en återhämtning efter covid-19 som är grön och inkluderande och som medför högre klimatambitioner inför FN:s klimattoppmöte i Glasgow i november. Under sammanträdet presenterades fyra utkast till yttranden om säkra och hållbara kemikalier för en giftfri miljö, en EU-strategi för integrering av energisystemet, skydd av den marina miljön och höjning av Europas klimatambition för 2030 inför COP26 .

Juan Espadas (ES–PES) , borgmästare i Sevilla och ordförande för ReK:s ENVE-utskott och kommitténs arbetsgrupp om den gröna given på lokal nivå , inledde sammanträdet med följande ord: ”Inför COP26 måste Europeiska unionen inte bara föregå med gott exempel genom att sätta upp klimatmål för att uppnå klimatneutralitet senast 2050, utan även komma med konkreta lösningar för att verkligen involvera lokala och regionala myndigheter. Edinburghförklaringen om biologisk mångfald visar att denna väg är möjlig och jag hoppas att vi kan uppnå ett liknande deltagande av städer och regioner i Glasgow. Utan lokala och regionala myndigheter kan klimatomställningen inte ske. Därför måste deras roll beaktas fullt ut.”

Under sammanträdet hölls en debatt om hur man kan säkerställa en grön återhämtning efter covid-19, med ett anförande av Amaia Barredo från Baskiens regionregering, som för närvarande är ordförande för Regions4 , nätverket för regionala myndigheter för hållbar utveckling. Även Arno Bonte , vice borgmästare i Rotterdam och ledamot av Iclei , och Eulalia Rubio från Jacques Delors-institutet uttalade sig.

Medlemmarna debatterade globala klimatåtgärder med Europaparlamentsledamoten Maria Spyraki (EL–EPP) , medordförande för tvärpolitiska gruppen för klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbar utveckling, James Grabert , direktör för begränsning av klimatförändringar och tillförordnad direktör för kommunikation och engagemang vid UNFCCC , Kirsten Dunlop , verkställande direktör för Climate-KIC , och Dimitrios Zevgolis , biträdande chef för enheten för internationella förbindelser och för EU:s delegation till FN:s ramkonvention om klimatförändringar, GD Klimatpolitik , Europeiska kommissionen.

Medlemmarna röstade för ett fördjupat samarbetsavtal mellan ReK och GD Energi, genom vilket gemensamma åtgärder fastställs för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av renoveringsvågen .


ENVE-utskottets medlemmar diskuterade följande fyra utkast till yttranden:

”Höjning av Europas klimatambition för 2030 inför COP26”. Föredraganden Vincent Chauvet (FR–Renew) , borgmästare i Autun, framhöll: ”Mitt främsta mål är att skapa balans mellan EU:s ambitiösa klimatmål för 2030 och vad de olika städerna och regionerna kan uppnå i dag. Men detta är inte ett mål i sig. Jag försöker identifiera vad som behöver göras för att skapa en förändringsvåg i Europa, utvinna denna hemliga ingrediens och begära en formell roll för städerna och regionerna och deras bidrag till COP26.”

”Kraft till en klimatneutral ekonomi: En EU-strategi för integrering av energisystemet” är titeln på det utkast till yttrande som utarbetas av Gunārs Ansiņš (LV–Renew) , ledamot av stadsfullmäktige i Liepāja, som förklarade att EU:s strategi för integrering av energisystemet är viktig för de lokala och regionala myndigheternas ekonomiska återhämtning, särskilt efter covid-19-krisen. ”Det är viktigt att ha ’energieffektivitet främst’ som mål på lokal och regional nivå. Dessutom kan integreringen av energisystemet hjälpa lokala och regionala myndigheter att uppnå högre energieffektivitet, eftersom de tillgängliga resurserna skulle användas för omställningen till effektivare energiteknik”, menade han.

Adam Struzik (PL–EPP) , föredragande för utkastet till yttrande ”Säkra och hållbara kemikalier för en giftfri miljö i Europas städer och regioner” och regionpresident i Mazowieckie (Masovien), sade: ”Den kemiska strategin för hållbarhet är ett viktigt inslag i en ekonomisk politik som bygger på gröna lösningar. Regionerna och samhället förväntar sig att den ska få effekt. I detta yttrande vill vi framhålla regionernas roll i genomförandet genom att fokusera på invånarnas hälsa och på miljön. Strategin innebär en chans att förbättra konkurrenskraften genom innovation.”

Emma Nohrén (SE–De gröna) , föredragande för ReK:s yttrande ”Lokala och regionala myndigheter som skyddar den marina miljön” , ansåg att vi genom att svika haven dödar vår planet: ”Vi har redan förlorat värdefull tid och har inte uppnått god miljöstatus i EU:s marina miljö. Det är dags att agera. Genom att frigöra den enorma kraften i EU:s kommuner och regioner skulle vi kunna öppna slussarna för verkliga insatser för att återställa våra hav.”

Mer information:

Den gröna given på lokal nivå är ett nytt initiativ från ReK som syftar till att sätta städer och regioner i centrum för den europeiska gröna given och sörja för att både EU:s strategi för hållbar tillväxt och covid-19-återhämtningsplanerna omsätts i direkt finansiering för städer och regioner och konkreta projekt för varje område. Den gröna given på lokal nivå lanserades den 15 juni 2020 i och med inrättandet av en arbetsgrupp vid ReK. För att påskynda insatserna och fungera som inspiration omfattar den gröna given på lokal nivå en onlinekarta med 200 exempel på bästa praxis.

Kontaktperson:

David Crous

Tfn +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023