Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
En överenskommelse om EU:s budget och återhämtningsfond behövs senast i juni – en eventuell försening kommer att äventyra medborgarnas säkerhet och sammanhållningen i Europa  

 

Efter videokonferensen mellan Europeiska rådets medlemmar den 23 april uppmanar sammanhållningsalliansen – en EU-omfattande allians som efterlyser en starkare sammanhållningspolitik efter 2020 – till att sammanhållningspolitiken ska förbli en prioriterad fråga under diskussionerna om strategin för återhämtning efter covid-19-utbrottet, där regionernas och städernas behov och erfarenheter måste beaktas.

Insatserna mot covid-19-pandemin och nystarten för Europas ekonomi är en kamp mot klockan. Ytterligare förseningar när det gäller att fastställa en lämplig återhämtningsplan för EU, baserad på en ambitiös EU-budget, kommer att undergräva vår förmåga att skydda medborgarnas hälsa och sociala rättigheter, bevara Europas produktionskapacitet, hjälpa företagen att överleva krisen och investera i en hållbar framtid.

Medlemsstaterna måste ta ett avgörande steg framåt för att stödja Europa genom att

- se till att nödåtgärderna kan upprätthållas med stöd av sammanhållningspolitiken i de länder och områden som drabbats värst, med tillräcklig finansiering och specifika regler,

- stärka de planerade investeringarna i sammanhållningspolitiken 2021–2027 för att påskynda återhämtningen och infria målet om ett motståndskraftigt och mer rättvist och hållbart Europa på längre sikt,

- se till att de extraordinära ekonomiska initiativen bidrar till social, territoriell och ekonomisk sammanhållning genom att ta itu med problemen med lokala skatteförluster och intäkter och stödja de lokala och regionala myndigheterna – och offentligt ägda företag med koppling till dessa – när det gäller att tillhandahålla lokala tjänster för medborgarna under och efter pandemin,

- slutföra förhandlingarna om den framtida sammanhållningspolitiken på ett framgångsrikt sätt så att finansieringsperioden kan inledas enligt tidsplanen år 2021, och se till att sammanhållningspolitiken kan genomföras under de kommande åren,

- sammanföra alla förvaltningsnivåer för att investera i bättre hälso- och sjukvård i hela EU, både genom att öka hälso- och sjukvårdens finansiering inom ramen för sammanhållningspolitiken och genom att inrätta en särskild hälsomekanism,

- lyfta fram goda exempel på gränsöverskridande och transnationellt samarbete under den nuvarande krisen och aktivt involvera europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, euroregioner och alla EU:s gränsregioner både i kampen mot viruset och i den framtida ekonomiska återhämtningen.

Vi anser att både den ”centrala” EU-budgeten och de extraordinära ekonomiska investeringsinitiativen bör bygga på den erfarenhet och kunskap som utvecklats bland de lokala aktörer som hanterar pandemin och dess konsekvenser. EU:s investeringar måste främjas genom flexibilitet och förenkling, men en eventuell övercentralisering skulle allvarligt undergräva deras inverkan. Sammanhållningspolitiken är EU:s bästa verktyg för att strukturellt stärka regionernas och städernas sociala och ekonomiska utveckling (även i fråga om hälso- och sjukvård samt klimatåtgärder). Den måste stärkas och utnyttjas fullt ut i syfte att öka motståndskraften hos alla lokala och regionala myndigheter på lång sikt för att se till att de är tillräckligt förberedda på de ekonomiska konsekvenserna av den nuvarande krisen och eventuella framtida kriser, och därmed komplettera de befintliga och framtida instrumenten för krishantering.

När det gäller den potentiella förstärkningen av reformstödsprogrammet kommer ett verkligt deltagande av regioner och städer i bedömningen av behov och i utformningen av åtgärder, i nära samordning med de sammanhållningspolitiska planerna, att vara avgörande för att se till att inget område hamnar på efterkälken och att reformernas asymmetriska territoriella inverkan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom bör regionerna och städerna delta i debatten om hur man kan stärka de europeiska samhällenas motståndskraft i samband med hanteringen av pandemikrisen och dess ekonomiska och sociala konsekvenser ur ett lokalt och regionalt perspektiv.

Det är i detta läge mycket viktigt att EU-institutionerna agerar i en anda av solidaritet och ansvar. Slutresultatet av förhandlingarna får inte stanna vid ett antal övercentraliserade fonder och osäkra finansiella instrument som är helt beroende av hur de privata marknaderna reagerar. Vi måste ge Europa tillgång till en ändamålsenlig uppsättning instrument, där det råder rätt balans mellan bidrag och lån och där partnerskapsprincipen tillämpas fullt ut för att bättre svara mot EU-medborgarnas behov.

Endast genom att finna det mod och det ömsesidiga förtroende som krävs för att kunna agera tillsammans kan vi leda Europa ut ur denna kris.

Kontakta sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Dela :