Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
#CohesionAlliance söker samarbete med Europaparlamentets ledamöter för ‎ att säkra en stark sammanhållningspolitik 2021–27  
Tillsammans med territoriella och sektoriella sammanslutningar diskuterade ledande medlemmar av COTER-utskottet och REGI-utskottet riskerna och möjligheterna i förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet.

De planerade budgetnedskärningarna och centraliseringen riskerar fortfarande att äventyra förmågan hos de europeiska struktur- och investeringsfonderna för 2021–27 att minska klyftorna och sprida en hållbar tillväxt för alla i EU. Under en debatt med de nyvalda Europaparlamentsledamöterna, som hölls i Europeiska regionkommitténs (ReK) lokaler den 10 juli, diskuterade partnerna i #CohesionAlliance – en EU-omfattande allians för en stark sammanhållningspolitik efter 2020 – hur dessa risker ska undanröjas.

”Genom valet gavs det nya Europaparlamentet ett tydligt mandat att se till att EU tar större hänsyn till medborgarnas behov. Sammanhållningspolitiken är ett unikt och kraftfullt verktyg för att uppnå detta mål genom att den inbegriper alla relevanta aktörer i alla europeiska regioner. Tillsammans måste vi värna om och förbättra denna politik, och förhindra att den bakom kulisserna används som en kontantreserv för sista minuten-uppgörelser om EU:s framtida budget” , sade ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz och välkomnade en ny #CohesionAlliance-anhängare, den nyutnämnde ordföranden för Europaparlamentets utskott för regional utveckling (REGI), Younous Omarjee.

Younous Omarjee uttryckte sitt fulla stöd för alliansens prioriteringar, bland annat den territoriella sammanhållningens nyckelroll, avskaffandet av makroekonomisk villkorlighet och förenklingen av reglerna och partnerskapsprincipen för inkluderande styrning av investeringsplanerna. ”Vi måste tillsammans bekämpa alla nedskärningar i EU:s sammanhållningspolitik i nästa långtidsbudget ”, sade han och tillade att ”eftersom åtstramningsplanerna infördes under den ekonomiska krisen har de regionala och lokala myndigheterna ofta fått nya ansvarsområden och uppgifter, samtidigt som de står inför nya utmaningar som sträcker sig från klimatförändringar till fattigdom . Vi måste säkerställa tillräckligt stöd från EU till regionerna.”

Vice ordföranden i Nouvelle-Aquitaine och ordföranden för ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER), Isabelle Boudineau (PES–FR), betonade att ” städerna och regionerna är aktörer i, inte åskådare till de förändringar som måste till i Europa för att klara av stora utmaningar såsom klimatförändringar och sociala och territoriella klyftor. Människorna i Europa, särskilt på landsbygden, känner sig åsidosatta. Om vi vill leva upp till våra medborgares förväntningar måste vi stärka EU:s sammanhållningspolitik. Den är det viktigaste investerings- och solidaritetsverktyg som vi lokala och regionala myndigheter har för att stödja en rättvis övergång för våra medborgare. Tack vare denna allians har vi lyckats säkra viktiga segrar, såsom att trygga sammanhållningspolitiken för alla europeiska regioner. Vi fortsätter att arbeta för att städerna och regionerna ska involveras fullt ut i utformningen av en ny politisk agenda på grundval av målen för hållbar utveckling och en stark sammanhållningspolitik för att genomföra dem .”

Under de senaste två åren har alliansen etablerat sig som den främsta kommunikationsplattformen för att samla alla berörda parter inom sammanhållningspolitiken, från både den privata och den offentliga sektorn. Syftet är att ge dem en röst i EU:s beslutsprocess och samtidigt informera och öka medvetenheten bland allmänheten om EU:s åtagande att minska skillnaderna.

Effekterna av denna åtgärd lyftes fram av delstaten Sachsen-Anhalts företrädare på federal nivå och ordföranden för ReK:s EPP-grupp, Michael Schneider (EPP–DE), som var en av initiativtagarna: ” Jag är övertygad om att sammanhållningsalliansen, som växer sig allt starkare, kommer att ha ett betydande inflytande på den framtida sammanhållningspolitikens slutliga utformning . Det framgår redan av Europaparlamentets ståndpunkt, som återspeglar de viktigaste kraven från våra städer och regioner.

Under evenemanget betonade företrädare för offentliga myndigheter, det civila samhället och näringslivsorganisationer sammanhållningspolitikens inverkan på olika insatsområden, från ungdomspolitik till stöd för små och medelstora företag, klimatåtgärder och social inkludering.

Trepartssamtalen mellan Europaparlamentet, kommissionen och rådet om lagstiftningsförslagen för den framtida sammanhållningspolitiken väntas återupptas i oktober så att de relevanta förordningarna kan antas senast i slutet av 2019.

För information:

#CohesionAlliance är en koalition för personer som anser att EU:s sammanhållningspolitik måste fortsätta att vara en hörnsten för EU även i framtiden. Till följd av brexit och EU:s behov av att finansiera nya prioriteringar såsom försvar, säkerhet och kontroll av de yttre gränserna riskerar anslagen till sammanhållningspolitiken att minska i EU:s kommande långtidsbudget – den fleråriga budgetramen – där EU:s utgiftstak för perioden efter 2020 fastställs. För att öka medvetenheten om sammanhållningspolitikens avgörande betydelse lanserades #CohesionAlliance av ledande sammanslutningar av regioner och städer – Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), Europeiska regionförsamlingen (AER), Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE), Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) och Eurocities – samt Europeiska regionkommittén i oktober 2017. Alliansen begär att EU:s budget efter 2020 ska göra sammanhållningspolitiken starkare och mer ändamålsenlig, synlig och tillgänglig för alla regioner i Europeiska unionen. Sedan lanseringen har alliansens förklaring undertecknats av mer än 12 000 enskilda undertecknare, 121 regioner, 135 städer och distrikt, 50 sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter, 40 ledamöter av Europaparlamentet och 35 sektorssammanslutningar i EU. Från nationella, regionala och lokala myndigheter till små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, skolor, universitet, kulturella organisationer – alla som tror på EU:s sammanhållningspolitik är välkomna att gå med i #CohesionAlliance genom att underteckna förklaringen.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tfn +32 2 2822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Dela :