Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
En EU-omfattande koalition uppmanar medlemsstaternas regeringar att involvera regioner och städer i utarbetandet av återhämtningsplaner och att undvika en ”vaccinklyfta”  

En EU-omfattande allians med 12 000 undertecknare som förespråkar en starkare sammanhållningspolitik efter 2020 – #CohesionAlliance – uppmanar inför Europeiska rådets möte medlemsstaterna att arbeta i partnerskap med lokala och regionala myndigheter vid utformningen, genomförandet och styrningen av nationella planer för återhämtning och resiliens. Sammanhållningsalliansen uppmanar också de nationella parlamenten att ratificera beslutet om egna medel så snart som möjligt, så att kommissionen kan låna upp till 750 miljarder euro på kapitalmarknaderna för att hantera de negativa effekterna av covid-19-krisen. Alliansen varnar dessutom EU:s ledare för risken för konkurrens om vacciner, eftersom detta skulle öka ojämlikheten mellan Europas regioner, städer och byar.

De lokala och regionala myndigheterna har redan från början stått i frontlinjen i samband med hälsokrisen och kommer att spela en nyckelroll när det gäller att åstadkomma en rättvis, hållbar och motståndskraftig återhämtning i hela Europa. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella återhämtningsplaner har det dock blivit uppenbart att våra regioner, städer och kommuner samt socioekonomiska partner i många länder inte deltar på ett meningsfullt sätt i planeringsprocessen .

Europas återhämtning kan bara bli motståndskraftig om den också är det i alla regioner, byar och städer. Deras behov är mångskiftande, och en effektiv återhämtning är endast möjlig om vi identifierar och tar itu med de många utmaningar och skillnader som alla europeiska territorier står inför, från landsbygden och de mest isolerade områdena till de mest urbaniserade, från öar till bergsregioner, glesbefolkade områden och gränsregioner. Investeringarna måste matcha behoven på plats. Om de lokala och regionala myndigheterna inte i praktiken kan påverka utformningen, genomförandet och styrningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens finns det en stor risk för att många regioner hamnar på efterkälken. De lokala och regionala myndigheterna står för en tredjedel av de offentliga utgifterna och för hälften av de offentliga investeringarna i EU. Återhämtningen kommer helt enkelt inte att lyckas utan deras stöd.

Europeisk solidaritet innebär att i handling visa att sammanhållning är ett grundläggande värde för EU. Vi uppmanar därför alla medlemsstater att arbeta i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, socioekonomiska partner och det civila samhället vid utformningen, genomförandet och styrningen av de nationella återhämtningsplaner som ska lämnas in till kommissionen senast i slutet av april. Vi understryker behovet av att fullt ut respektera principerna om partnerskap och flernivåstyre och av en platsbaserad strategi i denna process.

Sammanhållningsalliansen välkomnade inrättandet av återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU på 750 miljarder euro – även känt som återhämtningsplanen för Europa – som en milstolpe för Europeiska unionen. Nu är det dags att omsätta den mest kraftfulla investeringsplanen någonsin i handling . Alltför få medlemsstater har dock hittills ratificerat beslutet om egna medel , den lagstiftning som skulle göra det möjligt för kommissionen att låna upp till 750 miljarder euro på kapitalmarknaden för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen. En snabb ratificering i alla EU-länder är avgörande för att med friskt kapital få fart på återhämtningen i Europa. Medlemsstaternas parlament måste därför ratificera beslutet så snart som möjligt.

Slutligen innebär europeisk solidaritet att man samarbetar för att genomföra en vaccinationskampanj som genuint omfattar hela EU. En splittrad kampanj gynnar ingen och skulle äventyra återhämtningen genom ökade klyftor mellan Europas regioner. Därför varnar sammanhållningsalliansen inför EU-toppmötet unionens ledare för risken för konkurrens om vacciner på fältet. Vi efterlyser en nära samordning mellan EU och regionala och nationella regeringar för att se till att alla våra medborgares behov och förväntningar tillgodoses.

Vi måste göra allt vi kan för att undvika en ”vaccinationsklyfta” som skulle öka ojämlikheten mellan våra regioner, städer och byar.

Kontakta sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023