Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
#CohesionAlliance inleder samråd om ny förklaring  

En stark sammanhållningspolitik för ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa

I samband med Europadagen den 9 maj inledde Europeiska regionkommittén (ReK) och partnerorganisationerna i #CohesionAlliance ett gemensamt samråd om en förnyad förklaring som svar på utmaningarna till följd av covid-19-krisen. Intresserade organisationer, institutioner och enskilda personer kan delta i samrådet fram till den 30 maj 2020.

#CohesionAlliance är en koalition av mer än 12 000 undertecknare som efterlyser en stärkt sammanhållningspolitik för EU inom den fleråriga budgetramen efter 2020. Efter covid-19-utbrottet och den senaste utvecklingen inom den sociala och ekonomiska kris som utlösts av pandemin anser alliansens partner att solidaritet och samordnade åtgärder på EU-nivå behövs mer än någonsin för att se till att klyftan mellan mer och mindre ekonomiskt utvecklade samhällen inte ökar och att ingen medborgare eller region i Europa hamnar på efterkälken.

Sammanhållningsalliansen tar därför ytterligare ett kliv framåt för att säkerställa att sammanhållning är ett centralt mål för alla EU:s politikområden och investeringar och ett avgörande inslag i EU:s återhämtningsplan. Detta förutsätter att regionala och lokala aktörer deltar i viktiga beslut och att regionernas, städernas och byarnas behov uppmärksammas mer i alla EU-åtgärder.

”Genom att investera i alla Europas medborgare och orter kommer vi alla att återhämta oss snabbare. Att stödja de samhällen som behöver det mest, minska skillnaderna och påskynda en hållbar grön tillväxt är inte bara en fråga om rättvisa och jämlikhet, utan också om ekonomisk pragmatism. För att uppnå detta krävs det att Europa har en stark sammanhållningspolitik och att de lokala aktörerna deltar som verkliga partner i alla dess återhämtningsplaner. Därför har vi, i egenskap av partner i #CohesionAlliance, beslutat att förnya vårt engagemang och börja arbeta med en ny förklaring. Vi vill bekräfta värdet av sammanhållning i scenariot efter pandemin och bidra till att bygga upp ett nytt partnerskap mellan aktörer på EU-nivå och på nationell, regional och lokal nivå” , sade ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas .

Partnerorganisationerna i sammanhållningsalliansen har lagt fram ett utkast till förslag till en ny förklaring och inbjuder alla berörda organisationer, institutioner, enskilda personer och undertecknare att skicka in sina synpunkter, idéer och förslag.

Den slutliga förklaringen kommer att utformas i enlighet med samrådets resultat och de kommande förslagen till en flerårig budgetram efter 2020 samt Europeiska kommissionens anpassade återhämtningsplan för EU. Förklaringen kommer att läggas fram av sammanhållningsalliansens parter i samband med ett nytt sammanträde i alliansen senast i början av juni.

Utkastet till förslag finns på alla språk på webbplatsen för #CohesionAlliance . Skicka in era bidrag senast den 30 maj 2020 via e-post till: cohesionalliance@cor.europa.eu

Bakgrund:

I oktober 2017 lanserade Europeiska regionkommittén #CohesionAlliance i partnerskap med de ledande sammanslutningarna för regioner och städer – Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), Europeiska regionförsamlingen (AER), Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE), Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) och Eurocities – för att öka medvetenheten om sammanhållningspolitikens avgörande betydelse. Sedan lanseringen har alliansens förklaring undertecknats av mer än 12 000 enskilda undertecknare, 121 regioner, 135 städer och distrikt, 50 sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter, 40 ledamöter av Europaparlamentet och 35 sektorssammanslutningar i EU.

Förklaringen finns på alla språk:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023