Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Pandemin utgör ett hot mot de kommunala och regionala finanserna i Europa enligt ReK:s och OECD:s gemensamma undersökning  

86 % av städerna och regionerna räknar med ökade utgifter, samtidigt som 90 % förutspår minskade intäkter som kommer att sätta de offentliga investeringarna på spel

Europas regioner och städer påverkas i alla högsta grad av covid-19-krisen. Enligt ReK:s och OECD:s gemensamma undersökning, som presenterades under dagens sammanträde i ECON-utskottet, räknar de flesta lokala och regionala myndigheter med att den socioekonomiska krisen kommer att få allvarliga konsekvenser för deras ekonomi. På kort och medellång sikt oroar de sig för en så kallad saxeffekt i form av ökade utgifter i kombination med minskade intäkter, som riskerar att undergräva deras kapacitet att genomföra offentliga investeringar. Regionerna och städerna står i främsta ledet när det gäller att hantera pandemin och dess socioekonomiska konsekvenser.

Covid-19 är en hälsomässig katastrof och en mänsklig tragedi, men har också djupgående inverkan på lokala och regionala myndigheter. För att vi bättre ska kunna förstå detta genomförde Europeiska regionkommittén (ReK) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) en undersökning online i juni och juli 2020 om ” Konsekvenserna av covid-19 för regionala och lokala myndigheter ”. Resultaten presenterades under dagens sammanträde i ReK:s utskott för ekonomisk politik (ECON). I sammanträdet deltog Dorothée Allain-Dupré, chef för OECD:s enhet för decentralisering, subnationella finanser och offentliga investeringar.

Undersökningen bekräftar hur svåra covid-19-krisens konsekvenser är för EU:s regioner och städer . Enligt 63 % av de tillfrågade är krisens totala inverkan ”stor” eller ”mycket stor”. Nästan hälften av de lokala och regionala myndigheterna (46 %) svarade att den största utmaningen när det gäller hanteringen av krisen är bristen på tekniska medel och utrustning, medan 39 % pekade på bristen på ekonomiska resurser. Vid tidpunkten för undersökningen ansåg endast omkring hälften av de tillfrågade att samordningen mellan de lokala och regionala myndigheterna eller med de nationella regeringarna varit effektiv.

Några av de viktigaste resultaten från undersökningen har utgjort underlag för den första EU-omfattande årliga regionala och lokala barometern , som ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas presenterade den 12 oktober, under 18:e Europeiska veckan för regioner och städer .

Michael Murphy (IE–EPP), ordförande för ECON-utskottet och ledamot av Tipperary County Council, framhåller att han ”välkomnar dagens offentliggörande av ReK:s och OECD:s gemensamma undersökning. Resultaten, som kommer i rättan tid, kommer att göra det lättare att fatta välgrundade politiska beslut för att hjälpa de lokala och regionala myndigheterna att hantera effekterna av pandemin på deras ekonomier. Vi står i främsta ledet i arbetet med att ta itu med konsekvenserna av denna kris utan motstycke, vilket för många lokala och regionala myndigheter innebär enorma ekonomiska påfrestningar. Vi måste nu samarbeta mellan alla förvaltningsnivåer för att säkerställa en hållbar och smidig återhämtning, där ingen hamnar på efterkälken.”

Lamia Kamal-Chaoui , direktör för OECD:s centrum för entreprenörskap, små och medelstora företag, regioner och städer, betonar att ”de lokala och regionala myndigheterna befinner sig i frontlinjen i kampen mot krisen, och de ekonomiska efterverkningarna av deras enorma ansträngningar är nu ytterst kännbara. De kan inte fortsätta att hantera situationen utan samordning och är alla (90 %) eniga om att det är avgörande för en framgångsrik exitstrategi att krishanteringen samordnas mellan samtliga förvaltningsnivåer. Regeringarna måste göra en samlad insats för att effektivt samordna och genomföra meningsfulla strategier i syfte att hjälpa lokalsamhällena och regionerna att ta sig ur krisen, mer motståndskraftiga och hållbara än tidigare.”

Krisen har en oroväckande inverkan på de lokala och regionala myndigheternas finanser som tar sig uttryck i en så kallad saxeffekt, vilket innebär ökade utgifter i kombination med minskade intäkter. 86 % av regionerna och städerna förväntar sig en starkt eller måttligt negativ inverkan på sina utgifter, framför allt när det gäller sociala tjänster (64 %) och sociala förmåner (59 %). Samtidigt förutspår 90 % en minskning av intäkterna. Den inkomstkälla som man tror kommer att påverkas mest är skatteintäkterna, där 83 % av de tillfrågade räknar med en stor eller måttlig minskning.

Vid tidpunkten för undersökningen planerade ungefär 24 % av de lokala eller regionala myndigheterna att begära ny upplåning för att klara av krisen. Av de tillfrågade hade 13 % redan ansökt om ytterligare EU-medel och 49 % övervägde att göra det.

Undersökningen visar också att covid-19-krisen kan komma att innebära en omprioritering inom den regionala utvecklingspolitiken. De lokala och regionala myndigheterna efterlyser ett större fokus på överkomliga och tillgängliga bastjänster av god kvalitet, inklusive hälso- och sjukvård, i samtliga territorier (76 %), regional resiliens (69 %) och en minskning av den digitala klyftan mellan regionerna (68 %).

Under dagens sammanträde höll ECON-utskottets medlemmar dessutom en första diskussion om utkastet till yttrandet ” Åtgärdsplan för råvaror av avgörande betydelse ”, som utarbetats av Isolde Ries (DE–PES) , första vice talman för Saarlands delstatsparlament. De antog även utkastet till yttrandet ” Översyn av handelspolitiken ”, som utarbetats av Willy Borsus (BE–Renew) , vice ministerpresident och ekonomi- och handelsminister i Vallonska regeringen.

”XXX”, konstaterar föredragande Willy Borsus. Yttrandet kommer enligt planerna att antas under ReK:s plenarsession den 3–4 februari 2021.

Bakgrund:

ReK och OECD genomförde sin gemensamma undersökning online i juni och juli 2020. I undersökningen deltog 300 företrädare för regionala, lokala och kommunala myndigheter i 24 EU-medlemsstater (antalet svarande var totalt 480 om man räknar in intressenter som företag, företrädare för den akademiska världen, icke-statliga organisationer osv.). De flesta som deltog företräder kommuner (59 %) eller regioner (26 %). Cirka 18 % kommer från Spanien, 15 % från Italien, 6 % från Slovakien och 6 % från Polen. Inga lokala eller regionala myndigheter från Danmark, Irland och Luxemburg deltog.

En sammanfattning med en översikt över de viktigaste resultaten finns tillgänglig här på alla EU-språk.

De fullständiga resultaten finns i ett mer detaljerat policydokument från OECD som går att konsultera här [länk] .

EU:s första regionala och lokala barometer finns tillgänglig här .
De viktigaste resultaten sammanfattas i en kort teaser . Uppgifter om de regionala ekonomiska effekterna finns här .

Kontaktpersoner:

Matteo Miglietta

Tfn +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

För frågor från medier angående OECD:s och ReK:s gemensamma undersökning:

Alexandra Taylor

Tfn +33 145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023