Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Klimatförändringarna: Större ambition och ny styrning behövs för att genomföra Parisavtalet  
Städerna och regionerna uppmanar EU att höja ambitionsnivån och främja lokala klimatinvesteringar, och föreslår en ny styrning som formellt involverar lokala myndigheter

Fem månader före FN:s klimatförhandlingar COP24 i Katowice, Polen, höll Europeiska regionkommittén (ReK) en debatt på hög nivå om klimatåtgärder. EU:s lokala och regionala ledare antog ett yttrande om klimatstyrning efter 2020 , där de fastställde sin ståndpunkt om hur man ska genomföra Parisavtalet i praktiken – den så kallade Parisregelverket. Utan formellt deltagande av lokala och regionala förvaltningar kommer ett gap att kvarstå mellan klimatutfästelserna och de åtgärder som behövs för att hålla temperaturökningen gott och väl under 2 °C. ReK stöder förslaget från föredraganden Andrew Cooper (UK–EA) att överbrygga utsläppsklyftan med hjälp av lokalt fastställda bidrag.

När han inledde debatten i Bryssel hänvisade ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz till EU:s nyligen antagna energi- och klimatmål för 2030 och sade att ”EU fortsätter att visa ledarskap i fråga om klimatförändringar, men om vi inte fastställer mer ambitiösa mål, utökar de lokala investeringarna och ändrar klimatstyrningen i grunden kommer vi inte att uppfylla de löften vi gjorde i Paris. På både FN- och EU-nivå behöver vi snarast en ny klimatstyrning med permanenta strukturer som integrerar städernas och regionernas åsikter, lösningar och bidrag.”

Kommissionsledamoten med ansvar för klimatåtgärder och energi, Miguel Arias Cañete , sade: ”De klimat- och energidialoger på flera nivåer som medlemsstaterna måste organisera för att utforma nationella energi- och handlingsplaner är en möjlighet för de lokala och regionala myndigheterna att påverka utvecklingen av energiunionen. EU:s nya mål innebär att vi kan höja vår ambitionsnivå när det gäller att minska koldioxidutsläppen från nuvarande 40 % till drygt 45 % före 2030. EU får på så sätt en stark position inför FN:s nästa klimatkonferens i Katowice. Vi behöver en stark och öppen styrningsstruktur för Parisavtalet, och dialog och deltagandet av städer och regioner är avgörande i detta sammanhang.”

När det gäller finansiering betonade kommissionsledamot Miguel Arias Cañete att det behövs investeringar på 379 miljarder euro årligen under 2021–2030, och erinrade om att 25 % av EU:s utgifter för samma period är inriktade på klimatmålen. Den spanska kommissionsledamoten gav en översikt över EU:s viktigaste finansieringsprogram som finns tillgängliga för att stödja klimatåtgärder, såsom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, Fonden för ett sammanlänkat Europa, InvestEU-programmet och programmet Horisont Europa, som har en budget på 15 miljarder euro för klimat, energi och rörlighet, samt det nya underprogrammet för övergången till ren energi som föreslagits inom ramen för Life-programmet, med en budget på 1 miljard euro. För att stödja de mest utsatta regionerna har EU infört särskilda program såsom Kolregioner i övergång och Ren energi för EU:s öar.

Tomasz Chruszczow, särskilt sändebud för klimatförändringarna samt Polens högnivåföreträdare för klimatpolitik , sade: ”Städerna och regionerna är verkliga drivkrafter. Klimatavtalet från Paris kan endast bli framgångsrikt om alla genomför det: alla länder, alla städer och regioner, alla företag, samhällen och enskilda personer. Det polska ordförandeskapet för COP24 har som slogan 'Att förändras tillsammans'. Vi hoppas att våra gemensamma ansträngningar kan och kommer att möjliggöra den förändring vi behöver.”

Som uppföljning till de klimatmål som man enades om i Paris 2015 förväntas man i Katowice utarbeta riktlinjer och förfaranden för hur man ska nå målet om att hålla den globala temperaturökningen gott och väl under 2 °C. En viktig aspekt i detta är ramen för insyn, som visar hur länder övervakar och rapporterar sina framsteg i fråga om utsläppsminskning, vilket är viktigt för att bygga upp förtroendet bland det internationella samfundet.

Andrew Cooper, ledamot i Kirklees council i Storbritannien och föredragande för yttrandet om Klimatstyrning efter 2020 , sade: ”Efter antagandet av Parisavtalet har de lokala och regionala myndigheterna fått allt större inflytande i de internationella klimatförhandlingarna. Det är nu dags att erkänna flernivåstyret och formalisera de regionala och lokala myndigheternas roll i den globala klimatstyrningen. Nationellt fastställda bidrag är inte tillräckliga för att uppnå Parisavtalets mål om att begränsa temperaturökningen till en bra bit under 2 °C, och än mindre 1,5 °C. Vi föreslår ett system med lokalt och regionalt fastställda bidrag för att komplettera nationella åtaganden. Städerna och regionerna är inte bara de som kan överbrygga utsläppsklyftan, vi är också de som kan visa att en högre ambitionsnivå är möjlig.”

Ashok-Alexander Sridharan, borgmästare i Bonn och ordförande för Iclei , sade: ”Städerna och regionerna står i förgrunden när det gäller klimatåtgärder. Klimattoppmötet för lokala och regionala ledare i Bonn ifjol sände en entydig signal till det internationella samfundet: Vi stöder ytterligare och snabbare insatser för att genomföra Parisavtalet. Parisregelverket måste omfatta ett system där städers och regioners utsläppsminskningar tas med i nationella spårningssystem. Vi måste se till att lokalt fastställda bidrag är synliga i Parisregelverket.”

Mariusz Skiba , vice borgmästare i Katowice , sade: ”Katowices mål för COP24 är att visa hur en stad kan genomgå en genomgripande omstrukturering på kort tid. Historiskt sett har Katowice alltid förknippats med kolbrytning och tung industri, liksom hela regionen Schlesien. Både förnyelsen av staden och återindustrialiseringen har gjort Katowice till en miljövänlig och verkligt grön stad, som nu är specialiserad på intensiv utvecklingsteknik, företagstjänster, banksektorn, forskning och turism. Denna förändring vill vi visa världen.”

I dag finns flera globala initiativ för att följa de framsteg som uppnåtts av lokala och regionala myndigheter på klimatområdet. Borgmästaravtalet och Carbon Climate Registry är två bra exempel på detta. Ändå innehåller Parisavtalet inte något formellt sätt för hur städernas och regionernas utsläppsminskningar ska övervakas och rapporteras, varken genom de nationellt fastställda bidragen eller direkt genom ett FN-system.

Foton från plenarsessionen och journalisternas besök på temat klimatåtgärder finns här .

Ytterligare information

ReK:s yttranden om klimatavtalet från Paris:

På väg mot ett globalt klimatavtal i Paris , föredragande Annabelle Jaeger (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige i Provence-Alpes-Côte d’Azur (oktober 2015).

Genomförande av det globala klimatavtalet – ett territoriellt förhållningssätt till COP22 i Marrakech , föredragande Francesco Pigliaru (IT–PES), regionpresident i Sardinien, f.d. ordförande för ReK:s ENVE-utskott (oktober 2016).

Klimatfinansiering: ett grundläggande instrument för genomförandet av Parisavtalet , föredragande Marco Dus (IT–PES), kommunfullmäktigeledamot i Vittorio Veneto, Treviso (oktober 2017).

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023