Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städer och regioner är centrala för kvinnors framsteg i Medelhavsområdet  

Lokala och regionala förvaltningar bör främja förbättringar i kvinnornas situation i södra och östra Medelhavsområdet genom att ta på sig en central roll för att öka tillgången till utbildning för kvinnor, lyfta fram kvinnor till offentliga ämbeten och underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Detta framhåller församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem) i en rad rekommendationer som antogs den 21 februari.

I de tio rekommendationerna, som kommer att sändas till regeringar och överstatliga organ i regionen och i Europeiska unionen, uppmanas också de nationella regeringarna att underteckna Istanbulkonventionen, som utarbetades av Europarådet 2011 med målet att stoppa våld mot kvinnor i hemmet i Medelhavsområdet. I Arlems rapport, som antogs i Giza, Egypten, vid församlingens årliga plenarsammanträde, dras slutsatsen att våld mot kvinnor är både utbrett och i hög grad underrapporterat – kvinnlig könsstympning är vanligt Egypten och Mauretanien, antalet barnäktenskap ökar i vissa länder och våldtäkt inom äktenskapet är fortfarande inte straffbart i många länder.

Mary Freehill (IE–PES), ledamot i stadsfullmäktige i Dublin, Irland och Arlems föredragande om "Women's empowerment in the Mediterranean region" (Kvinnors egenmakt i Medelhavsområdet), sade: "Det har skett betydande framsteg för kvinnor i södra och östra Medelhavsområdet i fråga om lagstiftning och det finns positiva tecken på att kvinnor kommer in den lokala och nationella politiken i större utsträckning. Men det är uppenbart att uppfyllandet av FN:s mål för hållbar utveckling om jämställdhet mellan könen samt kvinnors och flickors egenmakt är en enorm utmaning för regionen.”

Hon fortsatte: "Lokala och regionala förvaltningar kan vara katalysatorer för förändring. De kan använda sin centrala roll när det gäller att tillhandahålla utbildning för att se till att fler flickor går ut skolan och inleder universitetsstudier. De kan hjälpa kvinnor att hitta arbete genom att erbjuda målinriktad yrkesutbildning, tillhandahålla barnomsorg och genom att göra kollektivtrafiken säkrare och mer tillförlitlig. De kan genomföra informationskampanjer mot våld. Och de föregår med gott exempel genom att uppmuntra kvinnor att komma in i politiken. Jag hoppas att Internationella kvinnodagen – den 8 mars – i framtiden kommer att vara ett årligt tillfälle att fira kvinnors framsteg i södra och östra Medelhavsområdet.”

I rapporten betonas att kvinnor i Europeiska unionen, liksom i länderna i södra och östra Medelhavsområdet, hålls tillbaka av många socioekonomiska, ideologiska och psykologiska hinder. I rapporten noteras dock en rad specifika problem som rör kvinnors utbildning och ledarskap samt våld och fördomar mot kvinnor i regionen, från Albanien och Turkiet i öster till Marocko i västra Medelhavsområdet. Den pekar också på internationella studier där de ekonomiska effekterna räknas upp. Andelen kvinnliga arbetsgivare ligger under genomsnittet (6 %, jämfört med ett globalt genomsnitt på cirka 24 %). Detsamma gäller andelen kvinnliga egenföretagare (13 % jämfört med ett globalt genomsnitt på 31 %–38 %).

Rapporten bygger på ett ståndpunktsdokument som antogs i juni 2013, där Arlem underströk behovet av kvinnor i politiskt beslutsfattande på lokal och nationell nivå. I en separat rapport som antogs den 21 februari argumenterade Arlem för att hotet från våldsam radikalisering innebär att kvinnor måste integreras "på alla nivåer" och att det måste utbildas kvinnliga lärare. Rapporten – The role of the sub-national authorities from the Mediterranean region in addressing radicalisation and violent extremism of young people (De lokala och regionala myndigheternas roll i att bekämpa radikalisering och våldsam extremism bland unga i Medelhavsområdet) – har utarbetats av Arlem-ledamoten Mohamed Kamal El Daly, guvernör i Giza och värd för sammanträdet.

I Arlem samlas företrädare för lokala och regionala myndigheter i EU, varav de flesta är ledamöter av Europeiska regionkommittén – och deras motsvarigheter från länder i västra Balkan, Mellanöstern och Nordafrika som tillhör Medelhavsområdet.

För information:

• Europeiska regionkommittén inrättade församlingen för regionala och lokala myndigheter i EU-Medelhavsområdet (Arlem) 2010 för att ge ett lokalt och regionalt perspektiv på frågor som rör Medelhavet. Den kompletterar de insatser som görs av EU och Medelhavsländer utanför EU i regionen för att utveckla fler kanaler och nivåer för dialog och samarbete, inklusive unionen för Medelhavsområdet. EU:s delegation i Arlem består av 32 ledamöter från Europeiska regionkommittén och åtta företrädare för EU-sammanslutningar av lokala myndigheter.

• Arlem sammanträdde den 20–21 februari i Giza, Egypten, på inbjudan av Mohamed Kamal El Daly, guvernör i Giza. Inför sammanträdet besökte Arlems medlemmar ett stadsprojekt i Giza.

• Rapporterna – "Women's empowerment in the Mediterranean region" (Kvinnors egenmakt i Medelhavsområdet) och "The role of the sub-national authorities from the Mediterranean region in addressing radicalisation and violent extremism of young people" (De lokala och regionala myndigheternas roll i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism bland ungdomar i Medelhavsområdet ) – är de senaste i en rad rekommendationer som antagits av Arlem i frågor som är av avgörande betydelse för en hållbar utveckling i länderna i södra och östra Medelhavsområdet. Under senare år har Arlem också antagit rapporter om t.ex. klimatförändringarna, energiomställning, vattenförvaltning och avfallshantering.

• Foton är tillgängliga via Flickr. Bakgrundsinformation om Egypten kan fås från Europaparlamentet.

Kontaktperson:
Andrew Gardner
Tfn +32 473843981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :