Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Behovet av en konferens om Europas framtid har blivit mer akut till följd av covid-19-krisen  

Konferensen måste leda till konkreta politiska förändringar, menar de lokala och regionala ledarna

Ledamöter av Europeiska regionkommittén och Europaparlamentsledamoten Gabriele Bischoff , som är vice ordförande för parlamentets utskott för konstitutionella frågor (AFCO), diskuterade i ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX-utskottet) hur man ska gå vidare i arbetet med konferensen om Europas framtid. Lokala och regionala ledare anser att den rådande krisen gör det ännu mer angeläget för Europeiska unionen att arbeta för att bli mer effektiv, demokratisk och komma närmare medborgarna. ReK välkomnar rådets ståndpunkt av den 24 juni och ser den som ett viktigt steg för att gå vidare, eftersom den banar väg för förhandlingar om konferensens styrning, innehåll och struktur . Kommittén rekommenderar dock också att arbetet inleds så snart som pandemisituationen tillåter. Gabriele Bischoff upprepade att de lokala och regionala ledarna bör spela en viktig roll i denna process.

Redan i juli 2019 välkomnade ReK förslaget från Europeiska kommissionens ordförande om en konferens om Europas framtid som ska pågå i två år och som ska ge ny kraft åt det europeiska bygget och stärka demokratin i Europa. ReK ansåg att det var befogat att kommittén skulle delta aktivt i processen av tre skäl: för det första eftersom ReK är regionernas och städernas röst på EU-nivå, för det andra eftersom medborgarsamrådens regionala och lokala dimension stärks av engagemanget på denna nivå och för det tredje eftersom regionerna och städerna har mest erfarenhet av medborgarsamråd och kan bidra med evidensbaserat politiskt innehåll till de tematiska debatterna.

ReK inledde sin nya mandatperiod i februari 2020 med att anta en Resolution om konferensen om Europas framtid där huvudprinciperna för ett starkt deltagande av lokala och regionala myndigheter i processen beskrevs.

Konferensen skulle ha inletts den 9 maj 2020, men försenades på grund av covid-19-krisen. Den 7 maj 2020 antog ReK förklaringen Lokala och regionala myndigheter som aktörer i EU:s insats mot covid-19-krisen där man uppmanade till att konferensen bör sammankallas så snart situationen tillåter och till direkta diskussioner med medborgare och regionala och lokala företrädare om olika förslag på hur Europeiska unionen kan bli mer effektiv, enad, demokratisk och motståndskraftig.

Mark Speich (DE–EPP), statssekreterare med ansvar för federala frågor, Europafrågor och internationella frågor i Nordrhein-Westfalen och ordförande för ReK:s CIVEX-utskott framhöll: ”Konferensen om Europas framtid behövs nu mer än någonsin, men det är farligare än någonsin att hålla en sammankomst där man bara lyssnar. Det finns ett momentum för samarbete och vi måste utnyttja detta. Att bara utbyta åsikter skulle undergräva detta momentum. Resultaten från konferensen måste ge avtryck i policyer och politik.”

Gabriele Bischoff välkomnade rådets ståndpunkt av den 24 juni, en vecka efter det att Europaparlamentet antog en resolution där man uppmanade medlemsstaterna att göra detta så att förhandlingarna med kommissionen och Europaparlamentet om konferensens former kan komma igång. Hon betonade också den lokala och regionala nivåns viktiga roll ” Med konferensen om Europas framtid vill vi ta steget ut ur Brysselbubblan och nå ut till medborgarna och regionerna på ett innovativt sätt. Vi är intresserade av hur de ser på Europeiska unionen inför framtiden, vad de ser som prioriteringar och på vilka politikområden de vill se fler eller annorlunda åtgärder på EU-nivå. Europa står vid ett vägskäl. Man kan antingen gå tillbaka till hur det var förut eller utnyttja möjligheten att dra igång en fullständig återhämtning och blåsa nytt liv i detta fantastiska europeiska projekt. Det är dags för ett nytt, modigt 'Schuman-ögonblick' .”  

Därutöver diskuterade CIVEX-utskottets medlemmar yttrandet ”Att stärka det lokala styret och den representativa demokratin med hjälp av nya instrument för digital teknik” . Där framhålls särskilt hur användbara de digitala verktygen är för deltagardemokratin. Konferensen ger tillfälle att testa digitala deltagandeverktyg för att stärka den representativa demokratin, vinna medborgarnas förtroende och integrera regionala och kommunala exempel där medborgarna deltar i beslutsprocesser och deras återkopplingsmekanismer.

ReK:s föredragande, Rait Pihelgas (EE–Renew ), borgmästare i Järva, framhöll: ”När vi talar om den moderna demokratin bör vi begränsa oss till deltagardemokratin. Medborgarengagemanget måste vara en kontinuerlig process. När vi tittar på hur lokala, regionala och nationella myndigheter kommunicerar med sina medborgare använder de samma metoder – tidningar, webbplatser och offentliga möten – som för 20 år sedan. De använder sig visserligen också av olika sociala medieplattformar, men de utnyttjar sällan de nya och moderna verktygen för deltagande. Lokala, regionala och nationella regeringar måste förändra sitt sätt att kommunicera och engagera sig så att de kommer närmare medborgarna. Människor använder mobila enheter dagligen. Vi kan utveckla och förbättra engagemanget och demokratin genom moderna tekniska verktyg.”

De slutliga rekommendationerna i detta yttrande ska enligt planerna antas vid ReK:s plenarsession i oktober 2020.

Dela :