Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Covid-19: EU behöver en ambitiös återhämtningsplan som inte lämnar några orter eller människor på efterkälken  

Gemensamt uttalande från Europeiska regionkommitténs ordförandekonferens

Som borgmästare, regionpresidenter och lokala och regionala fullmäktigeledamöter befinner vi oss i första ledet i kampen mot coronaviruset. Den exempellösa karaktären hos covid-19-chocken kräver omedelbara åtgärder och en djärv social och ekonomisk återhämtningsplan för EU som bygger på solidaritet, hållbarhet, motståndskraft och social rättvisa, i linje med den europeiska gröna given och agendan för digital omvandling. Tillsammans med alla myndighetsnivåer i Europa åtar vi oss att förena våra krafter för att bekämpa pandemin, skydda våra invånare och bidra till den ekonomiska, sociala och finansiella återhämtningen.

I dessa svåra tider är vår prioritet som regionala och lokala myndigheter att fortsätta att tillhandahålla hälso- och sjukvård och offentliga tjänster till våra samhällen och se till att ingen hamnar på efterkälken. Vi gör allt vi kan för att stödja den lokala ekonomin, rädda arbetstillfällena, skapa nya sysselsättningsmöjligheter, hjälpa alla företag att fortsätta sin verksamhet och tillhandahålla god utbildning. Vårt arbete på fältet kompletterar de insatser som görs på EU- och medlemsstatsnivå, men mer behöver göras, särskilt när det gäller solidaritet över gränserna.

Därför är det viktigt för oss att man skapar en EU-mekanism för nödsituationer på hälsoområdet som ett synergiverktyg för att integrera och rationalisera de europeiska, nationella och regionala/lokala resurserna i syfte att finansiera inköp av medicinsk utrustning och materiel och fördjupa de insatser som kommissionen redan har gjort i frågan. EU måste också finansiera ett regionalt hälso- och sjukhusprogram för att bedöma, anpassa och övervaka de regionala hälso- och sjukvårdssystemens kapacitet på fältet och investera för att säkerställa en hållbar hälso- och sjukvård. Regionerna och städerna bör göras direkt delaktiga i ett nytt EU - samordningscentrum vid pandemier. Det måste införas en effektivare gränsöverskridande samordning för att tillhandahålla hälso- och sjukvård till medborgarna. I framtiden bör EU, medlemsstaterna, städerna och regionerna bedöma hur deras befogenheter på hälsoområdet kan ombalanseras i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

I syfte att kompensera för förlorade inkomstskatteintäkter bör man utarbeta EU-mekanismer för att ge de lokala och regionala myndigheterna direkt tillgång till finansieringssystem. De regionala och lokala samhällena måste stödjas i arbetet med att förnya de offentliga tjänsterna så att de blir digitala, hållbara och motståndskraftiga. EU bör tillhandahålla nya medel och förenklade förfaranden för hållbar lokal infrastruktur och stödja små och medelstora företag genom ett segment i InvestEU-fonden för tiden efter pandemin. Man måste också inrätta ett särskilt stödprogram för små företag som drabbats av störningar i livsmedelskedjan. En plan för landsbygdens delaktighet bör tas fram för att främja innovation, entreprenörskap och konnektivitet på landsbygden.

Vi efterlyser en ambitiös återhämtningsplan för ett hållbart, motståndskraftigt och socialt Europa som bygger på en ny cirkulär och inkluderande ekonomi och aktiverar alla befintliga verktyg för att säkerställa finansiell solidaritet. I denna plan bör man ta fram nya gemensamt finansierade finansieringsinstrument och inkomstkällor med tillräcklig storlek och lång löptid för att bli fullt effektiva. En EU-återhämtningsfond som är kopplad till EU:s budget och bygger på en europeisk skuldförsäkring bör stå i centrum för en sådan återhämtningsplan. Fonden, som skulle behöva uppgå till cirka 500 miljarder euro, bör möjliggöra framtidsinriktade investeringar. Den nya EU-budgeten måste utgöra grunden för återhämtningen och ökas avsevärt för att bli ett verkligt instrument för solidaritet och sammanhållning. Endast en ambitiös flerårig budgetram, som höjer investeringarna genom EU-budgeten till aldrig tidigare skådade nivåer, skulle motsvara utmaningen att åstadkomma en rättvis och hållbar återhämtning.

Ett sätt att frigöra de nödvändiga resurserna och garantera hävstångseffekter och mobilisering av ytterligare offentliga och privata investeringar är att öka EU-budgetens investeringskapacitet genom att, åtminstone tillfälligt, höja taket för EU:s budget över de nuvarande 1,2 % av EU:s BNI samt överväga nya egna medel. EU:s budget behöver förstärkas för att möjliggöra ytterligare investeringar och garantier i syfte att stödja nationella regeringar, regioner och städer i arbetet med att starta om ekonomin och garantera en rättvis omställning. Det är mycket viktigt med en stärkt sammanhållningspolitik som syftar till att minska skillnaderna och förbättra motståndskraften hos medlemsstaterna, regionerna, städerna och byarna i hela Europa. 

I alla nya åtgärder, och nästa fleråriga budgetram, måste man beakta de regionala och lokala myndigheternas konkreta erfarenheter och ge dem stöd för att tillhandahålla social omsorg och alla grundläggande tjänster till invånarna. De lokala och regionala myndigheterna står för en tredjedel av utgifterna för offentliga tjänster och två tredjedelar av alla offentliga investeringar i EU: de kommer att vara oumbärliga för att återuppbygga våra ekonomier samt genomföra den ekologiska omställningen och social innovation, så att inga orter eller människor hamnar på efterkälken, och de måste stå i främsta ledet vid utformningen och genomförandet av återhämtningsplanerna.

* Europeiska regionkommitténs ordförandekonferens:

Apostolos Tzitzikostas , ordförande för Europeiska regionkommittén och regionpresident i Mellersta Makedonien, Grekland

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , första vice ordförande för Europeiska regionkommittén och regionpresident i Azorerna, Portugal

Olgierd Geblewicz , ordförande för EPP-gruppen i Europeiska regionkommittén och regionpresident i Zachodniopomorskie (Västpommern), Polen

Christophe Rouillon , ordförande för PES-gruppen i Europeiska regionkommittén och borgmästare i Coulaines, Frankrike

François Decoster , ordförande för gruppen Renew Europe i Europeiska regionkommittén och borgmästare i Saint Omer, Frankrike

Władysław Ortyl , ordförande för ECR-gruppen i Europeiska regionkommittén och regionpresident i Podkarpackie, Polen

Kieran McCarthy , ordförande för EA-gruppen i Europeiska regionkommittén och ledamot av Cork City Council, Irland

Satu Haapanen , medordförande för gruppen De gröna i Europeiska regionkommittén och ledamot av stadsfullmäktige i Uleåborg, Finland

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023