Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
ReK och kommissionen gör gemensam sak för att främja forskning och innovation på lokal och regional nivå  

I handlingsplanen som antagits tillsammans med kommissionsledamot Mariya Gabriels avdelningar (GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur, GD Forskning och innovation och gemensamma forskningscentrumet) behandlas även frågan om kompetensflykt och ojämlikhet på utbildningsområdet

För att stärka Europas lokala och regionala kunskapsbas och stödja återhämtningen efter covid-19-krisen kommer Europeiska regionkommittén (ReK) att stärka sitt samarbete med kommissionens avdelningar inom områdena forskning och innovation, utbildning och kultur. Syftet med den nya handlingsplanen som antagits av de två institutionerna är att ge regionerna och städerna tillgång till de senaste uppgifterna och kunskaperna och att hjälpa dem att ta itu med innovationsklyftan och kompetensflykten, avhjälpa ojämlikhet på utbildningsområdet och genomföra EU:s politiska prioriteringar, bland annat den gröna given.

Mariya Gabriel , kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, närvarade vid sammanträdet i ReK:s SEDEC-utskott den 25 november. Hon påpekade att ”regionerna och städerna spelar en avgörande roll i den gröna och digitala omställningen. Den gemensamma handlingsplanen och arbetsplanen för den förnyade plattformen för kunskapsutbyte (KEP 2.0) , som ReK och kommissionen antar i dag, utgör byggstenarna i vår europeiska kunskapsstrategi och är inriktade på konkreta lösningar för att förbättra medborgarnas liv.”

ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas betonade att ”våra viktigaste prioriteringar är att föra Europa närmare medborgarna, att bygga hållbara, motståndskraftiga och innovativa regionala och lokala samhällen och att upprätthålla våra värden genom utbildning och kultur. Den handlingsplan som vi har utarbetat tillsammans med kommissionsledamot Mariya Gabriel kommer att stödja vårt arbete för att uppnå dessa mål.”

”För Europas sammanhållning, hållbara återhämtning och smidiga omställning till en klimatneutral ekonomi är det mycket viktigt att förankra åtgärder som rör utbildning, forskning och innovation samt kultur på lokal och regional nivå”, konstaterade Anne Karjalainen (FI–PES), ordförande för ReK:s SEDEC-utskott. ”Den gemensamma handlingsplanen är ett uttryck för den politiska viljan att arbeta vidare med gemensamma åtgärder på fältet för att främja starka synergier mellan olika politikområden och instrument – så att inga medborgare eller områden lämnas på efterkälken.”

Under covid-19-pandemin har forskningsinsatser och innovativa lösningar inom hälso- och sjukvård, men också inom andra sektorer i samhället, fått en framträdande plats. Fördjupningen av ReK:s och kommissionens framgångsrika plattform för kunskapsutbyte (KEP) är en viktig del av handlingsplanen, som ytterligare kommer att främja utvecklingen av regionala innovationsekosystem. Plattformen kommer att uppgraderas till en strategisk nivå och fullt ut anpassas till prioriteringarna för det europeiska forskningsområdet , som kommissionen nyligen tillkännagav i sitt meddelande om det nya europeiska forskningsområdet.

Syftet med den förnyade plattformen för kunskapsutbyte (KEP 2.0) är att hjälpa våra städer och regioner att bli mer aktiva drivkrafter för förändring och ledande inom innovation, att tillvarata ny kunskap som förvärvats genom Horisont 2020 och att utöka det europeiska forskningsområdets räckvidd och föra de viktigaste koncepten och budskapen närmare medborgarna. ReK kommer att delta i arbetet med att kartlägga kunskapsekosystem i hela EU i syfte att utveckla naven för det europeiska forskningsområdet , som sammanför berörda parter på regional nivå.

”Naven för det europeiska forskningsområdet kan ge tillfälle att på institutionell nivå erkänna de regionala ekosystemen och innovationsnaven fullt ut och att dra full nytta av en platsbaserad strategi för forskning och innovation. Naven får dock inte inskränkas till att vara ett verktyg för att minska innovationsklyftan. De skulle kunna bli en utmärkt ram för framväxten av kollektiva forsknings- och innovationsprojekt som kombinerar flera regionala ekosystem och innovationsnav i en nedifrån och upp-strategi”, framhöll ReK:s föredragande Christophe Clergeau (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige i Pays-de-la-Loire. Föredragandens utkast till yttrande om meddelandet om det nya europeiska forskningsområdet diskuterades under SEDEC-utskottets sammanträde.

I handlingsplanen ges ReK även en framträdande roll när det gäller att stödja de fem Horisont Europa-uppdragen , bland annat genom upprättande av partnerskap och nätverk mellan regioner och städer. Vidare betonas att våra regioner och städer kan fungera som katalysatorer för att främja synergier mellan Horisont Europa och sammanhållningspolitiska medel.

Dessutom kommer pilotprojektet ” Vetenskapen möter regionerna ” att utvidgas till att stödja vetenskapsbaserat beslutsfattande på regional och lokal nivå samt samarbete och utbyte av bästa praxis mellan regioner. Kommissionens gemensamma forskningscentrum kommer att bistå regioner och städer genom att tillhandahålla mer subnationella data.

På utbildnings- och kulturområdet åtar sig de två institutionerna att kartlägga ojämlikheter i fråga om utbildning, särskilt vad gäller tillgång till nätbaserat lärande. Planen bereder väg för ett starkt engagemang från städernas och regionernas sida i koalitionen ”Utbildning för klimatet”, där målet är att främja utbildning för miljömässig hållbarhet, och i arbetet med att genomföra den uppdaterade handlingsplanen för digital utbildning . Avsikten är också att gemensamt främja europeiska värden, identiteter och medborgarskap genom utbildning och kultur på regional och lokal nivå.

Mer information:

SEDEC-utskottet är ReK:s utskott för socialpolitik, sysselsättning, utbildning, forskning och kultur. Sammanträdet den 25 november hölls helt på distans på grund av hälsoläget i Europa. Utöver Christophe Clergeaus yttrande om det europeiska forskningsområdet lades även följande tre utkast till yttranden fram för antagande:

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

Föredragande Csaba Borboly (RO–EPP), ordförande för distriktsfullmäktige i Harghita, betonade att ”lokala och regionala myndigheter spelar en central roll när det gäller att stödja initiativ som rör utbildning, arbetskraftsintegration och kompetens på lokal nivå. Det är dock viktigt att påpeka att det vore ohållbart med en universallösning med tanke på de digitala och ekonomiska klyftorna mellan regionerna. Vi måste därför föra ett nära samarbete med EU-institutionerna, små och medelstora företag och alla berörda parter och se till att lokala och regionala myndigheter och lokala aktörer snarast får tillgång till medel för att säkra framgångsrika lokalt anpassade strategier och handlingsplaner.”

Stöd till ungdomssysselsättning: en väg till jobb för nästa generation genom en förstärkt ungdomsgaranti

Föredragande Romy Karier (LU–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Clervaux, underströk att ”förslaget om att förstärka ungdomsgarantin är särskilt viktigt med tanke på covid-19-krisen, som påverkar unga oproportionerligt mycket. Lokala och regionala myndigheter kan bli en bro mellan olika berörda parter, såsom utbildningsinstitutioner, ungdomsorganisationer och offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att stödja ett ändamålsenligt genomförande av ungdomsgarantin, som bör leda till stabila och hållbara arbetstillfällen.”

En nystart för de kulturella och kreativa sektorerna

Föredragande Giuseppe Varacalli (IT–Renew), ledamot av kommunfullmäktige i Gerace, påpekade att ”de kulturella och kreativa sektorerna står för hela 4,2 % av EU:s BNP, och räknar vi in närliggande verksamheter uppgår andelen till långt över 5 %. Trots att ny teknik används bygger en stor del av verksamheten inom dessa sektorer på fysisk närvaro, vilket har inneburit att många inte har kunnat fortsätta sin verksamhet under covid-19-krisen. I yttrandet uppmanas EU att fungera som en hävstång för medlemsstaterna, som måste kunna utnyttja alla tillgängliga medel och åtgärder för att stödja kulturen och se till att ingen hamnar på efterkälken.”

Samtliga fyra yttranden kommer att läggas fram för diskussion och antagande vid ReK:s plenarsession i februari 2021.

För att bana väg för en rättvis och inkluderande återhämtning efter covid-19-krisen stärker regionerna och städerna även sitt samarbete med kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Efter en debatt med generaldirektör Joost Korte antog SEDEC-utskottets medlemmar en plan som omfattar särskilda områden för utökat samarbete vad gäller det sociala toppmötet i Porto (maj 2021), handlingsplanen för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och den europeiska kompetensagendan . ReK kan underlätta utbyte av information och bästa praxis avseende finansiering från React-EU och Europeiska socialfonden+ som tillhandahålls till stöd för åtgärder som rör ungdomssysselsättning och främja dialogen mellan lokala och regionala myndigheter när det gäller att utveckla metoder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet, i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.

SEDEC-utskottets sammanträde ägde rum på Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Läs uttalandet från SEDEC-utskottets ordförande Anne Karjalainen och ReK:s föredragande Concha Andreu här .

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023