Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
COP24: Är du redo?  
Tre veckor före FN:s klimatkonferens i Katowice framhåller Europeiska regionkommittén återigen behovet av att lokala och regionala myndigheter ges en formell roll i den nya globala klimatstyrningen och förespråkar en skyldighet för parterna i Parisavtalet att involvera kommuner och regioner i sina planer för att minska växthusgasutsläppen.

De viktigaste frågorna vid ENVE-utskottets sammanträde i dag var COP24, det åttonde miljöhandlingsprogrammet, återanvändning av vatten, EU:s rymdprogram och initiativet om kolregioner i övergång. Staden Gent har tilldelats priset för omvandlande åtgärder 2018 för ett projekt om hållbara livsmedelskedjor.

Det 24:e mötet i partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) kommer att hållas i Katowice den 3–14 december i år. Eftersom tiden är knapp för att verkställa regelverket för genomförandet av Parisavtalet enades medlemmarna i utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) om att kraftfullt förespråka en starkare formell roll för lokala och regionala myndigheter i genomförandet av Parisavtalet.

Under en debatt om COP24 framhöll Andrew Cooper (UK–EA) , föredraganden för yttrandet om Klimatstyrning efter 2020 , som antogs i juli 2018 , att ”Vi måste öka våra insatser och höja ambitionsnivån om vi vill vända trenderna i den globala uppvärmningen. Jag välkomnar därför Europaparlamentets nya mål om att minska utsläppen med 55 % fram till 2030”. Cooper, som är ledamot för Kirklees Council , tillade: ”Vi upprepar att nationellt fastställda bidrag bör omfatta en sammanställning av regionalt och lokalt fastställda bidrag för att formellt erkänna och ta med subnationella myndigheters åtaganden och insatser i beräkningen när det gäller att minska växthusgasutsläppen.” EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala ledare föreslår att nationella inventeringsrapporter inom Parisavtalets ram för insyn ska innehålla ett avsnitt om begränsningsåtgärder som vidtas på lokal och regional nivå som ett sätt att bevaka framstegen mot att uppnå både de nationellt och de regionalt och lokalt fastställda bidragen.

Europeiska regionkommittén kommer att delta i COP24 med en delegation bestående av medlemmar som företräder samtliga politiska grupper, under ledning av vice ordförande Markku Markkula (FI–EPP) och ENVE-ordföranden Cor Lamers (NL–EPP) .

Vid ENVE-utskottets sammanträde delades även priset för omvandlande åtgärder 2018 ut till staden Gent . Den flamländska staden har fått utmärkelsen för utvecklingen av ett projekt om hållbara livsmedelskedjor som minskar matsvinnet samt leder till kortare livsmedelskedjor och mer hållbar upphandling av livsmedel. ”Vi vill att våra livsmedelssystem ska vara lokala, motståndskraftiga och rättvisa. Detta är en enorm utmaning som kräver engagemang från många berörda parter och förändring på många nivåer. Vi anser att vår strategi fungerar väl och vi kommer att arbeta hårt för att bygga ut denna lösning ytterligare i Gent”, menade Gents vice borgmästare Tine Heyse .

Ledamöterna antog Cor Lamers utkast till yttrande om Vägen till EU:s åttonde miljöhandlingsprogram . ”Det är viktigt att det åttonde miljöhandlingsprogrammet antas i tid för att undvika ett politiskt glapp. Vi måste fokusera på genomförande och främja strategiska och integrerade platsbaserade tillvägagångssätt som säkerställer ett hälsosamt liv för alla”, konstaterade Cor Lamers, ENVE-utskottets ordförande och borgmästare i Schiedam.

ENVE-utskottet antog utkastet till yttrande om Förslag till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten . Föredraganden Oldřich Vlasák (CZ–ECR) framhöll att ”Det är särskilt viktigt att säkerställa en effektiv vattenförvaltning med tanke på att en tredjedel av EU:s territorium påverkas av vattenstress. Jag uppmanar därför Europeiska kommissionen att utvidga tillämpningsområdet för förordningen från jordbruksbevattning till att även omfatta grönområden i städer, t.ex. parker, trädgårdar, idrottsplatser och gaturenhållning.”

Medlemmarna ställde sig bakom Andres Jaadla (EE–ALDE) och hans utkast till yttrande om Unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå . ”EU:s rymdprogram måste vara nära knutet till viktiga politiska prioriteringar som energi, klimatförändringar och miljö samt utveckla rymdnav och interregionala kluster för att öka rymdindustrins konkurrenskraft och främja regional utveckling.”

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037