Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
COP24: Städer och regioner kommer att fortsätta att trycka på för en högre ambitionsnivå på klimatområdet  
Europeiska regionkommittén upprepar sin uppmaning om att höja den nationella ambitionsnivån på klimatområdet och att välkomna Parisavtalets regelbok, eftersom den öppnar dörren för en stärkt klimatstyrning på flera nivåer

Klimatförhandlingarna vid COP24 uppnådde sitt främsta syfte: att nå en överenskommelse om en gemensam uppsättning regler för genomförandet av Parisavtalet i praktiken år 2020. Det krävs dock en mycket högre ambitionsnivå på klimatområdet om man ska kunna vända de oroväckande trenderna för den globala uppvärmningen, vilket bekräftas i FN:s klimatrapport om 1,5-gradersmålet . Europeiska regionkommittén (ReK) gick i Katowice samman med internationella nätverk av lokala myndigheter för att begära att städer och regioner ges en formell roll i Parisavtalet. Den antagna regelboken öppnar dörren för stärkta klimatåtgärder på flera nivåer och ett stärkt samarbete mellan nationella och lokala och regionala myndigheter. De nationella regeringarna uppmanas att beakta resultaten från Talanoa-dialogerna, bland annat ReK:s uppmaning att inkludera lokala och regionala myndigheter i utarbetandet av de nationella klimatstrategierna och handlingsplanerna. Klicka här för en sammanfattning av ReK-ledamöternas aktiviteter och uttalanden vid COP24 .

I en aldrig tidigare skådad kraftansträngning för att kollektivt motverka klimatförändringarna på global nivå antog parterna till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) lördagen den 15 december Parisavtalets regelbok, en uppsättning regler och riktlinjer för genomförandet av Parisavtalet från och med 2020, inbegripet ramen för insyn, samt åtgärder för klimatfinansiering och begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.

I Parisavtalets regelbok uppmanas parterna att beakta resultaten från Talanoa-dialogerna vid utarbetandet av sina nationellt fastställda bidrag och sina insatser för att öka genomförandetakten före 2020 och höja ambitionsnivån. Cor Lamers (NL–EPP), ordförande för ReK:s ENVE-utskott och borgmästare i Schiedam , argumenterade för och försvarade införandet av denna punkt i Parisavtalets regelbok inför ordförandeskapen för COP23 och COP24 under Talanoa-dialogernas avslutande sammanträde den 12 december.

Som ett konkret resultat för städer och regioner världen över öppnar Parisavtalets regelbok därför dörren för stärkt klimatstyrning på flera nivåer genom att de nationella regeringarna uppmanas att samarbeta med lokala och regionala myndigheter när de utarbetar sina nationellt fastställda bidrag, klimatstrategier och handlingsplaner. Bland resultaten från Talanoa-dialogerna, som Parisavtalets regelbok rekommenderar att de nationella regeringarna beaktar, finns ReK:s uppmaning till ett fullständigt deltagande av aktörer på lokal och regional nivå i utarbetandet av klimatpolitiken och i genomförandet av de nationellt fastställda bidragen.

Markku Markkula (FI–EPP), ReK:s förste vice ordförande konstaterade: ”Det står klart att de nationella regeringarna världen över har misslyckats med att höja ambitionsnivån på klimatområdet i tillräcklig grad, men överenskommelsen i Katowice utgör trots allt en vändpunkt i våra kollektiva insatser för att vinna kampen mot den globala uppvärmningen. Vi får därför inte underskatta den stora framgång som det innebär att ha nått en överenskommelse om gemensamma riktlinjer för genomförandet av Parisavtalet. Vi får heller inte underlåta att snabbt engagera oss i inrättandet av marknadsmekanismer och skräddarsydda finansieringsmekanismer som bidrar till att minska de globala utsläppen. De lokala och regionala myndigheternas röster har utan tvekan blivit bättre hörda under de internationella klimatförhandlingarna. Under COP21 erkändes för första gången uttryckligen städernas och regionernas avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna. Tre år senare uppmanar Parisavtalets regelbok parterna att ytterligare involvera lokala och regionala aktörer i utformningen och genomförandet av sina klimatstrategier. Detta är en klar framgång och vi är förvissade om att ett effektivt samarbete på flera nivåer gradvis kommer att växa fram och förbättras i takt med genomförandet av Parisavtalet.”

Cor Lamers (NL–EPP), ordförande för ReK:s ENVE-utskott och borgmästare i Schiedam , framhöll: ”Vi i Europeiska regionkommittén ser fram emot att samarbeta mer med parterna, såsom framkom under Talanoa-dialogerna, för att bygga ett starkare partnerskap för åtgärder på flera nivåer och för att detta ska avspeglas i framtida beslut. Vi förväntar oss att Parisavtalets regelbok främjar inkludering av lokala och regionala myndigheter i utarbetandet av de nationellt fastställda bidragen, i synnerhet inom ramen för nästa globala utvärdering av klimatåtgärderna 2019 . Vi måste alltjämt komma överens om rättvisa och flexibla kolmarknader för att minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt och utforska möjligheterna med koldioxidskatter för att uppmuntra investerare och konsumenter att välja koldioxidsnålare alternativ. Tillsammans kan vi maximera potentialen av denna övergång till ren energi, som så väl behövs. Med hjälp av flaggskeppsinitiativ såsom det globala borgmästaravtalet kan den lokala och regionala nivån även fortsättningsvis uppnå resultat och trycka på för en högre ambitionsnivå på klimatområdet.

Andrew Cooper (UK–EA), ledamot av Kirklees Council i Storbritannien och föredragande för ReK:s yttrande om Klimatstyrning efter 2020 , påpekade: ”Vi välkomnar den direkta uppmaningen till parterna att beakta förslagen i  Talanoa-dialogerna , eftersom detta öppnar dörren för bidrag från den lokala och regionala nivån i utarbetandet av nationella kartläggningar, strategier och handlingsplaner på klimatområdet. Vi står dock fast vid vår uppmaning om att formellt integrera regionalt och lokalt fastställda bidrag för att säkerställa att aktörer på lokal och regional nivå deltar fullt ut i utformningen och genomförandet av klimatpolitiken, även i utarbetandet och genomförandet av de nationellt fastställda bidragen.”

Efterlysningen av regionalt och lokalt fastställda bidrag för att komplettera de nationella åtagandena i Parisavtalets regelbok har flera syften: att ge städer och regioner en formell roll i genomförandet av Parisavtalet, att öka de lokala och regionala myndigheternas ansvarsskyldighet vad gäller klimatåtgärder, att göra klimatuppgifterna mer tillförlitliga i den globala utvärderingsprocessen och att bidra till att överbrygga den nuvarande utsläppsklyftan .

Nästa globala utvärdering av klimatåtgärderna planeras äga rum under 2019. Global utvärdering är en process för att bedöma kollektiva framsteg mot uppnåendet av Parisavtalet och dess långsiktiga mål. Den berör begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna samt finansiering och stöd till genomförandet.

Städerna står för 70 % av de globala utsläppen av växthusgaser, och de lokala myndigheterna ansvarar för mer än 70 % av åtgärderna för att motverka klimatförändringarna och upp till 90 % av klimatanpassningsåtgärderna.

För att stimulera klimatåtgärder i stadsområden kommer det ständiga utskottet för finanser inom Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar att riktas in på klimatfinansiering och hållbara städer.

Vid COP24 misslyckades man med att nå en överenskommelse om globala regler för marknadsmekanismer såsom koldioxidmarknader som ett instrument för att reducera kostnaderna för minskningen av utsläppen. Diskussionerna om tillämpningen av marknadsmekanismerna kommer att fortsätta under det kommande året och globala riktlinjer ska antas vid COP25, som ska hållas i Chile den 11–22 november 2019.

Bakgrund:

ReK:s delegation till COP24 bestod av Markku Markkula (FI–EPP) , ReK:s förste vice ordförande och ordförande för Esbo stadsfullmäktige, Cor Lamers (NL–EPP) , ordförande för ReK:s ENVE-utskott och borgmästare i Schiedam, Valter Flego (HR–ALDE) , andre vice ordförande för ReK:s ENVE-utskott och distriktsordförande i Istrien, Andrew Cooper (UK–EA) , EA-samordnare inom ReK:s ENVE-utskott, föredragande för ReK:s yttrande om klimatstyrning efter 2020 och ledamot av Kirklees Council i Storbritannien, Marco Dus (IT–PES) , föredragande om klimatfinansiering och ledamot av kommunfullmäktige i Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI–EPP) , ReK:s föredragande om EU:s strategi för anpassning till klimatförändringarna och ledamot av Esbo stadsfullmäktige, Andres Jaadla (EE–ALDE) , ALDE-samordnare inom ReK:s ENVE-utskott och ledamot av stadsfullmäktige i Rakvere, Daiva Matonienė (LT–ECR) , ECR-samordnare inom ReK:s ENVE-utskott och ledamot av stadsfullmäktige i Šiauliai, och André van de Nadort (NL–PES) , PES-samordnare inom ReK:s ENVE-utskott och borgmästare i Weststellingwerf.

Klicka här för en sammanfattning av ReK-ledamöternas viktigaste aktiviteter och uttalanden vid COP24.

Klicka här för att se foton av ReK:s delegation till COP24

ReK:s politiska budskap vid och delegation till COP24

COP24-broschyr om bästa praxis

Regionalt och lokalt fastställda bidrag

ReK:s ambassadörer för borgmästaravtalet

Talanoa-dialogerna inleddes förra året av Fijis ordförandeskap för COP23 som en global främjande ram för dialog med syftet att ge en lägesbild av de kollektiva klimatinsatser som genomförs av lokala och regionala myndigheter, det civila samhället och näringslivet till förmån för ett bättre beslutsfattande i klimatfrågor på FN-nivå.

Parisavtalets regelbok innehåller detaljerade regler och riktlinjer för genomförandet av det viktiga globala avtal som ingicks 2015 och omfattar alla viktiga områden, såsom öppenhet, finansiering, åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. De viktigaste resultaten från COP24 är bland annat:

Världens första universella system med vilket parterna kan registrera och rapportera framsteg med klimatåtgärderna, och som ger flexibilitet åt de länder som verkligen behöver det. Detta kommer att inspirera alla parter till att förbättra sina metoder över tid och att med hjälp av en tydlig och jämförbar metod informera om framstegen.

Ett gott samförstånd om anpassningsfrågor. Parterna har nu vägledning och ett register för kommunikation om sina åtgärder när det gäller anpassning till klimatförändringarnas effekter.

När det gäller den globala utvärderingsprocessen uppmanas parterna att regelbundet se över framstegen och ambitionsnivån på grundval av de senaste vetenskapliga rönen.

Slutligen, i och med besluten om finansiering och teknik, finns det nu ett solitt paket som EU hoppas kommer att skänka våra partner tillförsikt om vårt engagemang för fortsatt global solidaritet och globalt stöd ( Europeiska kommissionen ).

Här kan du läsa pressmeddelandet om UNFCCC–COP24

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :