Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
De lokala och regionala ledarna spelar en avgörande roll när det gäller att legitimera en nedifrån och upp-strategi vid konferensen om Europas framtid  

Företrädare för Europaparlamentet och den akademiska världen bekräftar att ReK bör ha en central roll när det gäller att fortlöpande samla in synpunkter från medborgarna, eftersom de lokala och regionala myndigheterna utgör den myndighetsnivå som står närmast allmänheten och som människor har störst förtroende för

Medlemmarna i ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser, CIVEX, höll en diskussion med Domènec Ruiz Devesa, ledamot av Europaparlamentet (ES–S&D), och Sarah Meyer, forskare vid Danube University Krems, om hur kommitténs roll i EU:s styrningssystem kan stärkas, framför allt med avseende på konferensen om Europas framtid. Europeiska unionens demokratiska grundvalar hör till de huvudfrågor som kommer att behandlas under konferensen, och det är de lokala och regionala myndigheterna som dagligen står upp för dessa grundvalar och som i störst utsträckning utövar deltagandedemokrati. Under diskussionen framhölls konferensen som ett tillfälle för ReK att visa prov på och främja sin ställning som städernas och regionernas institutionella företrädare i EU:s beslutsprocess, inom ramen för de befintliga fördragen. Sett ur ett bredare perspektiv skulle fördragsändringar som innebär större lagstiftningsbefogenhet för ReK kunna vara ett sätt att stärka EU:s demokratiska dimension.

Genom öppna, inkluderande och transparenta debatter kommer konferensen om Europas framtid att samla medborgare, det civila samhället, nationella, regionala och lokala myndigheter samt EU-institutionerna för att ge ny drivkraft åt det europeiska projektet och stärka den europeiska demokratin. Tanken är att konferensen ska inledas på Europadagen den 9 maj 2021, efter att ha skjutits fram ett år på grund av covid-19-pandemin.

Under debatten diskuterades huruvida EU:s nuvarande rättsliga ram gör det möjligt för ReK att fullt ut spela sin roll som språkrör för EU:s städer och regioner och vilken särskild roll ReK och de lokala och regionala myndigheterna skulle kunna få vid konferensen om Europas framtid – i en process som leds av de tre EU-institutionerna Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Mark Speich (DE–EPP), statssekreterare med ansvar för federala frågor, Europafrågor och internationella frågor i Nordrhein-Westfalen och ordförande för ReK:s CIVEX-utskott, betonade: ”Som politiker på regional och lokal nivå måste vi formulera konkreta idéer vad gäller framtidens EU. Vi behöver en tydlig framtidsvision för regionernas Europa. Ju tydligare denna vision är, desto effektivare kan vi vara när vi tar de steg som krävs för att förverkliga den och utnyttjar konferensen om Europas framtid som en möjlighet i processen. Vi efterlyser ständigt att större hänsyn tas till de lokala och regionala myndigheterna i EU:s beslutsprocess och lagstiftning. Nu är det viktigt att ta fram tydliga förslag så att denna begäran uttryckligen förankras även institutionellt och förfarandemässigt.”

Europaparlamentsledamoten Domènec Ruiz Devesa (ES–S&D), S&D-gruppens samordnare i utskottet för konstitutionella frågor, presenterade Europaparlamentets pilotprojekt ”Att bygga Europa tillsammans med lokala myndigheter”. Han förklarade hur ReK:s ledamöter skulle kunna bidra : ” För att föra Europa närmare medborgarna bör vi, inom ramen för konferensen om Europas framtid, stärka den europeiska dimensionen i arbetet tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare, liksom organisationer i det civila samhället, arbetsmarknadens parter och medborgarna, genom att anta en mer strukturerad och varaktig deltagandestrategi. Med denna målsättning kommer pilotprojektet ’Att bygga Europa tillsammans med lokala myndigheter’ att genomföras för att stärka den direkta kommunikationen med medborgarna om unionens politiska initiativ, med hjälp av regelbundna förklaringar i medierna och debatter som leds av lokala myndigheter. Vi är skyldiga att genom dessa initiativ se till att man inom ramen för konferensen antar en nedifrån och upp-strategi, så att en meningsfull dialog kan föras.”

Sarah Meyer , forskare vid Danube University Krems, redogjorde för projektet ” REGIOPARL ”, som syftar till att undersöka hur den regionala och lokala nivån kan spela en central roll när det gäller deltagandedemokrati. Hon påpekade: ”Med tanke på att rådet tydligt förespråkar en strategi där politiken sätts i första rummet inför konferensen om Europas framtid skulle ReK kunna fokusera på att se till att det regionala och lokala perspektivet på ett konsekvent och systematiskt sätt integreras i alla konferensens aktiviteter och resultat, ämne för ämne. Beträffande medborgarnas direkta deltagande kommer hanteringen av förväntningar att vara avgörande, eftersom deltagande utan befogenhet att fatta beslut eller sätta dagordningen knappast kommer att stärka EU-politikens demokratiska legitimitet.”

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobil +32 473524115

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023