Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU närmare medborgarna: ‎ Europeiska regionkommittén fastställer tre prioriteringar för 2020–2025  

1) Se över EU:s demokratiska modell så att den bättre speglar de regionala och lokala myndigheternas ansvarsområden.

2) Hantera samhällsförändringar såsom globala pandemier, digitala och gröna revolutioner samt demografiska förändringar.

3) Främja sammanhållning som en ledstjärna för all EU-politik.

Den 2 juli antog Europeiska regionkommittén (ReK) en resolution där tre prioriteringar fastställs för de kommande fem åren. Den politiska församlingen har som mål att göra Europeiska unionen mer motståndskraftig, hållbar och sammanhållen, genom att stärka regionernas och städernas deltagande i utarbetandet och genomförandet av EU-politiken.

1) Demokrati och Europeiska unionens framtid

Syftet med den första prioriteringen är att föra EU ännu närmare medborgarna, med hjälp av regionala och lokala ledare. Alla europeiska och nationella beslut bör fattas så nära medborgarna som möjligt, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Kommittén kommer också att fortsätta verka för minskade administrativa bördor och sänkta genomförandekostnader inom ramen för framtida EU-lagstiftning för regionerna, städerna och byarna.

2) Bygga upp motståndskraftiga lokala och regionala samhällen

Fokus för den andra prioriteringen är de utmaningar som byarna, städerna och regionerna just nu står inför: att hantera pandemin, de gröna och digitala omställningarna och de demografiska omvandlingarna, inbegripet migrationsströmmarna. Om vi ska lyckas hantera dessa utmaningar måste alla Europas lokalsamhällen bli mer motståndskraftiga.

3) Platsbaserad EU-politik

Den tredje prioriteringen lyfter fram sammanhållning som ett grundläggande värde, som måste bli ledstjärnan för all EU-politik. En lärdom från covid-19-krisen är att sammanhållning är mer än bara pengar: det är ett värde som bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt, skapar långsiktiga arbetstillfällen av god kvalitet och tillhandahåller platsbaserade strategier som tillgodoser medborgarnas behov.

Läs kommitténs broschyr om de femåriga prioriteringarna.

Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), regionpresident i Mellersta Makedonien och ReK:s ordförande sedan i februari, framhöll att ”EU:s en miljon lokala och regionala folkvalda politiker är både unionens fundament och skyddsnät. Vi står i främsta ledet när det gäller att hjälpa medborgarna att ta sig igenom svåra kriser och styra återhämtningen. Den senaste tidens pandemi har visat att alla förvaltningsnivåer måste samarbeta bättre för att kunna erbjuda lösningar som förbättrar våra medborgares liv och gör dem tryggare. Den tvådimensionella europeiska modellen, som baseras på EU-institutionerna och de nationella regeringarna, har visat sig ha tydliga begränsningar. EU:s uppbyggnad måste förändras och förnyas, så att den blir tredimensionell och till fullo speglar de lokala och regionala myndigheternas roll i EU:s beslutsfattande. Detta starka budskap kommer vi att ta med oss till konferensen om Europas framtid.”

Vasco Alves Cordeiro (PT–PES), regionpresident i Azorerna och ReK:s första vice ordförande, menade att ”ReK under de kommande fem åren kommer att visa vägen och befästa städernas och regionernas prioriteringar för unionens framtid. Vi kommer att arbeta tillsammans med de övriga EU-institutionerna, liksom med våra europeiska, nationella och lokala partner. Vår uppgift är också att föra EU närmare städerna och regionerna, där medborgarna bor.

Ordförandena för de fyra mindre politiska grupperna lyfte fram aspekter av de gemensamma prioriteringarna som är särskilt viktiga för deras medlemmar.

François Decoster (FR–Renew), ledamot av regionfullmäktige i Hauts-de-France och ordförande för gruppen Renew Europe , underströk att ”vi nu mer än någonsin behöver ambitiösa investeringar. Vår målsättning är att EU:s investeringar ska gynna lokala ekonomier, lokalsamhällen och den lokala miljön, ännu mer än tidigare. Denna målsättning förenar ReK:s samtliga politiska grupper. Som liberaler tror vi i Renew Europe att sådana investeringar bör och kommer att bidra till att säkerställa ett rättvist, fritt och öppet samhälle, som strävar efter en balans mellan frihet, jämlikhet och gemenskap.”

Władysław Ortyl (PL–ECR), regionpresident i Podkarpackie och ledare för gruppen Europeiska konservativa och reformister , förklarade att ”ECR vill bevara det som är bra och reformera det som är i behov av förändring. Klimatförändringarna kräver mycket svåra beslut. ECR:s medlemmar kommer därför att framhålla behovet av att säkerställa att omställningen till en grönare ekonomi stöds av tillräcklig finansiering och ger utrymme för flexibilitet. Det är tydligt att vissa delar av EU:s gröna giv måste ses över och förbättras. Om detta inte sker kommer våra lokalsamhällen att ställas inför höga industriella och sociala kostnader.”

Kieran McCarthy (IE–EA), ledamot av Cork City Council och ordförande för gruppen Europeiska Alliansen , framhöll att ”Europeiska Alliansen är en förkämpe för de lokala samhällena, som alltid har arbetat för att se till att inget utsatt område hamnar på efterkälken i det europeiska projektet. Det gläder oss att Europeiska regionkommittén under de kommande fem åren kommer att fortsätta att arbeta med oss för att säkerställa de mindre städernas och landsbygds- och ösamhällenas försörjningsmöjligheter, med lokalsamhällenas respektive kulturer, erfarenheter och levnadssätt som utgångspunkt för Europas förnyelse. EU står för solidaritet och i dessa tider, som präglas av stora globala utmaningar, är principerna om solidaritet och subsidiaritet avgörande för våra samhällen. Praktiska färdplaner för att hantera sådana utmaningar är nu viktigare än någonsin.”

Satu Haapanen (FI–De gröna), ledamot av stadsfullmäktige i Uleåborg och medordförande för gruppen De gröna, sade att ”vi hoppas att resolutionen är ett erkännande från samtliga politiska grupper av behovet av att agera snabbt, omfattande och kollektivt för att förhindra en okontrollerad klimatkatastrof. Av erfarenhet vet vi att ju mer samhällena tar till sig en grön agenda, desto tydligare ser de de ekonomiska och sociala fördelarna. Därför uppmanar vi alla lokala ledare att ta vara på möjligheterna i den europeiska gröna given och till att städer och regioner ges direkt tillgång till EU-medel. Den gröna given måste också vara en social giv. Vi är djupt oroade över det faktum att unga människor, som är den generation som driver på klimatpolitiken och den generation som kommer att påverkas mest av den globala uppvärmningen, har drabbats så hårt av coronaviruskrisen. Vi gläder oss därför åt att vi, tillsammans med de andra politiska grupperna vid ReK, kommer att kunna driva på arbetet mot en starkare ungdomsgaranti och inrättandet av en europeisk barngaranti , för att säkerställa att alla barn som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning har tillgång till kostnadsfri hälso- och sjukvård, utbildning, förskoleverksamhet och barnomsorg samt ett anständigt boende och näringsriktig kost.”

Resolutionen kommer att följas upp redan under ReK:s nästa plenarsession i oktober, då ordförande Tzitzikostas kommer att presentera den första årliga lokala och regionala barometern, som är en evidensbaserad bedömning av frågor som är särskilt viktiga för EU:s regioner och kommuner. Fokus för den första barometern kommer att vara tillståndet för den lokala demokratin och hanteringen av coronaviruspandemin.

Resolutionen, som har titeln ”Resolution om Europeiska regionkommitténs prioriteringar 2020–2025 – EU närmare medborgarna genom sina byar, städer och regioner” , finns på ReK:s webbplats.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023