Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Mer urbaniserade utvecklingsländer kräver mer urbana svar  

För att FN ska uppnå sitt mål att göra städerna mer "inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara" fram till 2030 bör EU utöka sitt samarbete med lokala och regionala myndigheter i utvecklingsländerna, detta enligt ett yttrande som Europeiska regionkommittén antog den 8 februari.

ReK har utarbetat yttrandet på eget initiativ i syfte att bidra till EU:s pågående översyn av det europeiska samförståndet om utveckling. Samförståndet, som antogs 2005, håller på att ses över och uppdateras för att återspegla de mål för hållbar utveckling för 2016–2030 som FN enades om 2015.

Jesús Gamallo Aller (ES-EPP), generaldirektör med ansvar för förbindelser med utlandet vid Galiciens regeringskansli, förklarar: "FN har konstaterat att städer och regioner måste få en större roll om vi ska kunna lyfta upp hundratals miljoner människor ur extrem fattigdom och förbättra allas möjligheter i livet. Lokala myndigheter tillhandahåller många av våra mest grundläggande tjänster. De kan bidra till att identifiera och lösa problem, och vi kan inte skapa fredliga och välstyrda samhällen om vi inte försöker ta itu med ojämlikheten och de sociala problemen i våra städer. Som vi vet håller världen på att bli alltmer urbaniserad. Mer urbaniserade utvecklingsländer kräver mer urbana svar. EU är den största givaren av utvecklingsbistånd och bör vara ledande i att mobilisera lokala myndigheter att bidra till att uppnå FN:s mål. Det är därför vi beslutade att utarbeta detta yttrande.”

Jesús Gamallo Aller, som utarbetat yttrandet för ReK, säger att EU bör främja samarbete mellan lokala och regionala myndigheter. Han förklarade att detta bör utgöra ett led i en större förändring i EU:s sätt att samarbeta med utvecklingsländerna. I yttrandet uppmanas EU att i högre grad involvera myndigheter på lägre nivå i sitt stöd till utvecklingen utanför Europa, att arbeta mer med regionala och multilaterala organisationer och att bli mer aktivt inom syd-syd-initiativ som skapas mellan partner på det fattigare, södra halvklotet.

I yttrandet föreslås det att EU bör låta de lokala och regionala myndigheterna delta i utformningen och genomförandet av program i utvecklingsländerna. Kommittén påpekar också att EU kan underlätta samordning, integration och flexibilitet genom att öka användningen av direkt budgetstöd – överföring av medel direkt till mottagarnas budgetar – och av EU:s förvaltningsfonder, som EU:s medlemsstater, internationella organisationer och privata givare kan välja att bidra till.

I yttrandet anges att "en kontrollerad migrationshantering bör vara en av utvecklingsinsatsernas målsättningar" från EU:s sida, "för att därmed mildra trycket från de okontrollerade migrationsströmmarna". Denna förklaring kompletterar en annan uppsättning rekommendationer, som antogs den 8 februari, om EU:s nya migrationspartnerskap i Mellanöstern och Afrika. I sitt yttrande om migrationspartnerskap, som utarbetats av Peter Bossman (SI-PES), borgmästare i Piran och född i Ghana, stöder ReK partnerskapen men betonar att dessa strategier inte får avleda medel från utvecklingsbiståndet. ”Vi måste se till att dessa partnerskap förstärker FN:s utvecklingsagenda och inte äventyrar den”, sade Peter Bossman.

I juli 2017 kommer ReK tillsammans med Europeiska kommissionen att stå som värd för ett möte med lokala och regionala myndigheter i olika utvecklingsländer – konferensen om decentraliserat utvecklingssamarbete – för att utforska hur man kan utveckla samarbetet mellan städer och mellan regioner i sådana frågor som klimatåtgärder, ekonomisk utveckling och migration. Detta är den femte gången som detta möte, som anordnas vartannat år, hålls. ReK underlättar också samarbete mellan städer och regioner i och utanför EU genom att matcha förfrågningar och erbjudanden om stöd.

FN:s mål för hållbar utveckling är universellt tillämpliga och omfattar därför också mål som EU:s medlemsstater bör uppnå inom sina egna gränser. ReK kommer att ta upp konsekvenserna av FN:s mål för hållbar utveckling för EU:s lokala och regionala myndigheter i ett yttrande som håller på att utarbetas av Franco Iacop (IT-PES), ordförande för regionfullmäktige i Friuli-Venezia Giulia.

För information:

Jesús Gamallo Aller (ES-EPP) är sedan lång tid tillbaka generaldirektör med ansvar för förbindelser med utlandet och EU vid Galiciens regionregering. Han är direktör för stiftelsen Galicien-Europa. Han är utbildad advokat och har också arbetat vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens och som professor i offentlig förvaltning.

• I sitt yttrande om ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling uppmanar ReK EU:s medlemsstater att leva upp till det mål som de själva fastställt om att avsätta 0,7 % av BNP till utomeuropeiskt utvecklingsbistånd, som kommittén uppger vara "av avgörande betydelse" som en källa till finansiering för de fattigaste länderna. Samtidigt ställer sig ReK bakom EU:s insatser "utöver stödet" där offentlig och privat, inhemsk och internationell finansiering blandas för att främja utveckling. I yttrandet framhåller ReK att den långtgående och övergripande karaktären hos FN:s mål – som, för första gången, avser både ekonomiskt utvecklade länder och utvecklingsländer – bör tvinga EU att eftersträva överensstämmelse mellan olika politikområden såsom humanitärt bistånd, handel, regional integration, hälsovård, energifrågor, fiske, vetenskap och teknik, migration samt den europeiska grannskapspolitiken.

• ReK och kommissionen kommer att stå som värd för den 5: e konferensen om decentraliserat samarbete i Bryssel den 10–11 juli. ReK arbetar också med lokala och regionala myndigheter i EU:s östra och södra grannskap för att ta itu med gemensamma utmaningar, politiska möten, politiska rekommendationer och utbyte av bästa praxis. Under ReK:s plenarsession den 8–9 februari besökte en grupp libyska borgmästare och tjänstemän Bryssel och Mechelen som ett led i ett studiebesök med fokus på finansiell förvaltning. Den 22–23 februari kommer ReK-ledamöter att träffa motparter från Mellanöstern och Nordafrika för diskussioner med fokus på migration och Libyen. Höjdpunkten för mötet, i Valletta, är det årliga plenarsammanträdet i församlingen för regionala och lokala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem), som inrättades av ReK 2010.

Kontaktperson:
Andrew Gardner
Tfn +32 473843981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

EU:s förslag utgör en välkommen satsning på laglig migration
EU:s förslag utgör en välkommen satsning på laglig migration
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022