Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kommunerna och regionerna går i bräschen för den europeiska debatten om en digital och hållbar framtid  

Företrädare för kommissionen, Europaparlamentet och rådet deltog i ECON-utskottets sammanträde för att diskutera med ledamöter av Europeiska regionkommittén (ReK)

I sitt utkast till yttrande om paketet med rättsakten om digitala tjänster stöder medlemmarna av ReK:s utskott för ekonomisk politik (ECON) skärpta regler för stora onlineplattformar. I närvaro av Europaparlamentet, kommissionen och rådet gav ECON-utskottets medlemmar även uttryck för sin oro över att kommissionen inte tar FN:s mål för hållbar utveckling och uppnåendet av dem senast 2030 på tillräckligt stort allvar. För att uppmuntra kommissionen att öka sitt politiska engagemang i denna fråga antog de utkastet till yttrandet ” Uppnående av målen för hållbar utveckling senast 2030 ”.

I den lagstiftning som ingår i paketet med rättsakten om digitala tjänster föreslås strängare reglering av stora onlineplattformar, som i grunden har kommit att förändra de internetbaserade marknadsplatsernas och de offentliga debatternas strukturer, regler och maktbalanser. Syftet är att återupprätta en rättvis konkurrens mellan företag i den digitala miljön på grundval av lika villkor och att motverka den ohindrade spridningen av desinformation genom att ålägga plattformarna ansvar. Med tanke på att många av de sektorer där onlineplattformarna har en dominerande roll, till exempel stadstransporter, bostäder och turistlogi, regleras på lokal och regional nivå är yttrandet särskilt viktigt för ReK. Paketet med rättsakten om digitala tjänster består av två lagstiftningsinitiativ, nämligen själva rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader.

Rodi Kratsa (EL–EPP), regionpresident i Joniska öarna och föredragande för ReK-yttrandet, framhöll: ” Rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader är de två huvudpelarna i EU:s digitala strategi. De kommer dessutom att utgöra den integrerade ram som Europeiska unionen behöver för att skapa nya möjligheter när det gäller att tillhandahålla gränsöverskridande digitala tjänster och e-handelstjänster till alla européer. Under utarbetandet av yttrandet samlade vi på Europeiska regionkommitténs vägnar in och sammanställde synpunkter och förslag från alla marknadsaktörer, med fokus även på viktiga frågor såsom användar- och konsumentskydd.

Europaparlamentets föredragande för rättsakten om digitala marknader, Andreas Schwab (DE–EPP), kommenterade: ” Ett antal stora digitala aktörer har under många år etablerat sina affärsmodeller inom nya utlovade områden, såsom digitala marknader. På så vis har de befäst sin ställning på EU:s inre marknad, utan att andra aktörer har kunnat konkurrera med dem på rättvisa villkor. Det är dags att EU ingriper som lagstiftare. Europaparlamentet har uppmanat till detta sedan 2014, och äntligen har kommissionen offentliggjort förslagen till rättsakt om digitala tjänster och rättsakt om digitala marknader. Vi måste skapa en rättvis konkurrens för att den inre marknaden ska blomstra och säkra ett större utbud för konsumenterna och mer innovation, med mångfald och lika villkor på EU:s inre marknad som mål.

ECON-utskottets medlemmar antog också utkastet till yttrandet ”Uppnående av målen för hållbar utveckling senast 2030”, som syftar till att uppmuntra kommissionen att stärka målen för hållbar utveckling som vägledande principer för EU-politiken under det kommande årtiondet. Medlemmarna framhöll målen för hållbar utveckling som ett uttryck för EU:s grundläggande värden och den europeiska identiteten.

Ricardo Rio (PT–EPP), ordförande för kommunstyrelsen i Braga och ReK:s föredragande för yttrandet betonade: ” Det finns ett växande intresse bland folkvalda företrädare i kommuner och regioner för att sätta målen för hållbar utveckling i centrum för långsiktiga strategier och dagliga politiska beslut. Vi har konstaterat att målen för hållbar utveckling ägnas allt mindre uppmärksamhet på EU-nivå. Det är dags att blåsa nytt liv i dessa mål och att åter sätta dem i centrum för EU:s direktiv och politik. Detta yttrande är resultatet av en lång process av samråd med en rad olika aktörer, och utgör ett bevis på ReK:s åtagande när det gäller att genomföra Agenda 2030.

Frances Fitzgerald (IE–EPP) , vice ordförande för Europaparlamentets EPP-grupp och ledamot av Europaparlamentets utskott för ekonomi , som också deltog i diskussionen i ECON-utskottet, sade: ” Det är uppmuntrande att se ambitionen i Europeiska regionkommitténs utkast till yttrande ’Uppnående av målen för hållbar utveckling senast 2030’. Att uppnå målen för hållbar utveckling måste vara en prioritering för alla EU:s medlemsstater, särskilt i samband med den fortsatta hanteringen av covid-19-krisen och arbetet för att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Next Generation EU och faciliteten för återhämtning och resiliens innebär en viktig möjlighet till bättre återuppbyggnad genom att främja och stärka målen för hållbar utveckling.

De två yttrandena ska enligt planerna antas vid ReK:s kommande plenarsession den 30 juni–2 juli.

ReK:s ECON-utskott utsåg även Martine Pinville (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine, till föredragande för yttrandet på eget initiativ om att skydda geografiska beteckningar för industri och hantverk i Europeiska unionen och Tadeusz Truskolaski (PL–EA) , borgmästare i Białystok, till föredragande för 2020 års rapport om konkurrenspolitiken.

Kontaktperson:

Maximilian v. Klenze

Tfn +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Dela :