Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
25 år för Europeiska regionkommittén och Finlands medlemskap i EU  

I år firar Europeiska regionkommittén 25 år. Finland har varit med i EU nästan lika länge. När jag gick på mina första sammanträden i Bryssel 1995, höll man fortfarande på att utforma kommitténs arbetsmetoder och många i de andra institutionerna var skeptiska och såg ned på oss. Vissa befarade att ReK skulle utgöra ett hot mot Europaparlamentets och de andra etablerade institutionernas ställning. Det förekom även barnsjukdomar. Vi hade inte tillgång till de nuvarande lokalerna än och var tvungna att gå genom en lång tunnel för att komma till plenisalen. Jag minns hur vi en gång inte ens lyckades komma in i en utskottssammanträdeslokal, utan var tvungna att åka tomhänta hem från Bryssel.

Lyckligtvis har förbindelserna med de andra institutionerna utvecklats under åren, och ReK har etablerat sig som det organ som företräder EU:s regionala och lokala myndigheter. Jag har haft en unik möjlighet att följa denna utveckling på nära håll. De politiska grupperna har tagit sig an en större roll inom ReK, vilket har bidragit till att stärka vår roll som en politisk församling av regionala och lokala myndigheter och främjat vårt samarbete med Europaparlamentet. I praktiken återspeglas denna förändring av att alla finländarna i början satt tillsammans som en enhet i plenisalen, liksom företrädarna för andra länder gjorde, men senare bestämdes placeringen efter de politiska grupperna.

Självklart behövs även de nationella delegationerna, och det är fantastiskt att de finländska företrädarna har kunnat samarbeta och driva frågor som är viktiga för oss. För detta arbete vill vi rikta ett stort tack till Finlands Kommunförbund, som framgångsrikt samordnat arbetet i delegationen och bidragit med sin sakkunnighet. Under årens lopp har de finländska ledamöterna spelat en aktiv roll i ReK och gjort vår lilla grupp mycket mer betydelsefull. Höjdpunkten var givetvis valet av Markku Markkula till ReK:s ordförande 2015. Det var något stort inte bara för oss utan även för andra mindre länders företrädare.

När ReK:s nästa femåriga mandatperiod inleds i februari kommer den finländska delegationens sammansättning att förändras betydligt då flera av de ledamöter som tjänat oss länge kommer att lämna sin post. Därför skulle jag även vilja tacka Sirpa Hertell, Ossi Martikainen och Satu Tietari för deras bidrag till ReK, EU och Finland, som omfattat flera uppdrag som föredragande och, i Ossi Martikainens fall, ordförandeskapet för NAT-utskottet. Bland de nya ledamöterna finns Mikko Aaltonen (VF) från Tammerfors, Sari Rautio (Saml) från Tavastehus samt Satu Haapanen (Gröna) och Mirja Vehkaperä (C) från Uleåborg. Åland kommer också att få en ny företrädare, men utnämningen pågår fortfarande.

Jag har haft äran att vara den finländska delegationens ordförande under de senaste tio åren och ledamot sedan Finland gick med i EU. Vad jag minns särskilt väl från dessa år är mitt deltagande i att utarbeta ett paket med yttranden om Lissabonfördraget. Som finländare var det även fantastiskt att kunna utarbeta yttranden om EU-strategierna för Östersjöområdet och Arktis. Nu förändras min roll, men det kommer att bli med ett slags mjuklandning eftersom jag säkerligen kommer att fortsätta att delta i ReK:s sammanträden i Bryssel då och då som suppleant.

Nästa år är det 25 år sedan Finland gick med i EU. En internationell dimension, fri rörlighet, en gemensam valuta och studentutbyten är redan vardag för de yngre generationerna, och EU-medlemskapets mervärde uppskattas inte alltid i tillräckligt hög grad. Brexit fungerar som ett varnande exempel. Våra lokala beslutfattares roll är att fungera som en länk mellan medborgarna och EU och se till att subsidiaritetsprincipen respekteras och att EU inte i onödan dras in i frågor som skulle hanteras bättre på lokal nivå. Större utmaningar, såsom klimatförändringarna, kräver i allt högre grad samarbete inte bara på medlemsstatsnivå utan även med kommuner och regioner. Därför anser jag att ReK under de kommande åren fortsatt kommer att få allt större betydelse.

Nu är det dock dags att tacka alla våra partner och blicka framåt mot en framgångsrik ny mandatperiod för delegationen från och med februari. Och självklart önskar jag er alla en riktigt god jul!

​Pauliina Haijanen
Ordförande för den finländska delegationen vid ReK