Ledamöter 

Europeiska regionkommittén (ReK) har 329 ledamöter som företräder lokala och regionala myndigheter från alla 27 EU-medlemsstater. De samlas vid plenarsessioner i Bryssel 5–6 gånger per år för att diskutera politiska prioriteringar och anta yttranden om EU:s lagstiftning.

Ledamöterna måste vara demokratiskt valda och/eller inneha ett politiskt mandat i sitt hemland. Den nationella regeringen föreslår sitt lands regionala och lokala företrädare (ordinarie ledamöter och suppleanter) – nationella delegationer – som måste godkännas av rådet.

I april 2019 antog presidiet en strategi för en jämn könsfördelning vad gäller ledamöternas deltagande i ReK.

Ledamöterna får ingen lön från ReK. I samband med ReK:s sammanträden eller godkända tjänsteresor får dock ledamöterna ersättning för den faktiska kostnaden för sina färdbiljetter samt traktamenten för att täcka alla sina kostnader under resan och på sammanträdesorten. Mer information finns här.

ReK:s ledamöter är indelade efter sin politiska tillhörighet – och sina intresseområden – utskott.​

För mer information, se ledamöternas portal, uppförandekoden för ReK:s ledamöter samt ReK:s arbetsordning och anvisningarna.​

Nätverket för tidigare ledamöter​ sammanför tidigare ledamöter och suppleanter av Europeiska regionkommittén och ger dem möjlighet att fortsätta följa ReK:s politiska arbete och aktiviteter. Det är även öppet för andra personer och vänner av ReK som vill låta sina erfarenheter och sin kunskap komma ReK och Europa till gagn.

Dela:
 
Back to top