Uppförandekod för ReK:s ledamöter  

Europeiska regionkommittén (ReK) antog vid sitt 137:e plenarsammanträde den 5 december 2019 en uppförandekod för sina ledamöter. Denna uppförandekod har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och är bindande för ReK.

Innehåll

ReK:s uppförandekod bygger på liknande riktlinjer som redan finns i andra EU-institutioner, men tar också hänsyn till de särdrag som kännetecknar ReK, vars ledamöter inte får ersättning och är antingen folkvalda till en regional eller lokal ledamotsförsamling eller politiskt ansvariga inför en folkvald församling.

ReK:s uppförandekod innehåller i huvudsak följande:

  • Ledamöternas plikt att fullgöra sina skyldigheter på ett oberoende och opartiskt sätt och med integritet, öppenhet, värdighet och respekt för mångfald.
  • Regler för att undvika intressekonflikter, inbegripet ledamöternas skyldighet att antingen skicka till ReK webblänken till den offentliga förklaring om ekonomiska intressen som de tidigare lämnat in på nationell, regional eller lokal nivå, eller – om en sådan förklaring saknas – översända en förklaring genom att använda formuläret i tillägget till denna uppförandekod. I båda fallen offentliggör ReK den mottagna informationen.
  • Begränsningar av mottagande av gåvor eller förmåner: ledamöter får inte ta emot gåvor med ett värde som överstiger 100 euro; ledamöter får ta emot gåvor med ett värde som överstiger detta belopp endast om de överlämnar gåvorna till institutionen.
  • Regler som syftar till att säkerställa att ledamöterna agerar korrekt och respektfullt gentemot övriga ledamöter och anställda. Definitionerna av mobbning och sexuella trakasserier i tjänsteföreskrifterna (som gäller för anställda) har införts i uppförandekoden.
  • Vad gäller kontrollen av efterlevnaden fastställs i uppförandekoden ett förfarande i händelse av påstådd överträdelse av dess bestämmelser från en ledamots sida och ett antal sanktioner för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs. Efter att ha hört den berörda ledamoten fattar ordföranden, med biträde av generalsekreteraren, det slutliga beslutet. Om en anställd påstås vara utsatt eller ha utsatts för trakasserier av en ReK-ledamot, är förfarandet – med tanke på hur allvarlig den eventuella överträdelsen är – mycket mer detaljerat och omfattar en utredning av en rådgivande nämnd om trakasserier.

​ReK-ledamöterna omfattas också av artikel 300 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ålägger dem att fullgöra sina uppdrag under oavhängighet och i unionens allmänna intresse.


Dela:
 
Back to top